Riigikantselei » Euroopa Liit » Teavitustöö ja infomaterjalid  

Uuendatud: 26.02.2014, kell 14:32

Kust ja kuidas saab Euroopa Liidu kohta infot?


Eestis antakse Euroopa Liiduga seotud teavet igale inimesele võimalikult lähedasest ja kättesaadavast allikast.

Iga maakonnas töötab kas maavalitsuse või mõne muu asutuse juures ametnik, kelle üheks tööülesandeks on Euroopa Liidu alane kommunikatsioon. Tallinnas ja Tartus tegutsevad suuremad infokeskused. Telefonitsi saab tasuta informatsiooni euroinfotelefoni numbril 800 3330.

Spetsiifilisemat informatsiooni jagavad kõik Euroopa Liidu asjadega tegelevad institutsioonid Eestis. Iga kodanik võib pöörduda mis tahes riigiasutuse poole teda huvitava teabe saamiseks.

 

Suuremad Euroopa Liidu infokeskused Eestis


Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskus ja euroinfo telefon

Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskusest saab ELi alast informatsiooni nii kohale minnes, elektronposti teel kui ka tasuta euroinfo telefonil. Infokeskus tagab Euroopa Liiduga seotud teabe kõigile huvilistele, varustab lisainfoga Riigikogu ning teisi põhiseaduslikke institutsioone ja ametkondi. Veebileht: http://elik.nlib.ee

Euroinfo telefoni tasuta number on 800 3330
Telefon on avatud E-R 11.00 -19.00
Infokeskus on avatud E-R 11.00 -20.00 (konsultant teenindab 11.00-19.00) ja L 12.00-19.00

Tõnismägi 2
15189 Tallinn
tel.+372 630 7330
e-post: elik [-at-] nlib.ee

Tartu Ülikooli Eurodokumentatsiooni Keskus

Eurodokumentatsiooni Keskuse põhiülesanne on toetada ülikoolis toimuvat õppetööd ja uuringuid, samuti kindlustada kõigile huvilistele juurdepääs Euroopa Liidu alasele infole. Eurodokumentatsiooni Keskus on ainuke Euroopa Liidu algdokumentatsiooni valdav keskus Lõuna-Eestis. Veebileht: http://www.euroinfo.ee

W.Struve 1,
50091 Tartu
tel. +372 7 375 781
e-post: euroinfo [-at-] utlib.ee


Euroopa Liidu Maja

Euroopa Liidu Maja infokeskusest saab teavet Euroopa Liidu kohta ning soovi korral tasuta infomaterjale. Majas toimuvad tasuta näitused, filmiõhtud, loengud.
Infokeskus on avatud tööpäeviti 11.00-17.00. Veebileht: 
http://www.euroopaliit.ee

Laikmaa 15
10143 Tallinn
tel: +372  626 4433
e-post: info [-at-] euroopaliit.ee

 

Maakondlik teavitusvõrgustik

Igas Eesti maakonnas töötab Euroopa Liidu teabekorraldaja, kes korraldab infopäevi ja huviüritusi; peab loenguid (erinevatele sihtrühmadele pensionäridest õpilasteni); vastab päringutele kohapeal, telefoni teel või e-postiga; koostab ja levitab trükiseid; viib läbi kohalikke meediaprojekte (Internet, kohalikud raadiokanalid ja ajalehed).

Loe edasi

 

Olulisemad infomaterjalid


Siit leiate Riigikantselei, ministeeriumide ning teiste valitsusasutuste poolt välja antud Euroopa Liitu puudutavaid infomaterjale. Materjalid on sorteeritud valdkondade kaupa:

Vanemad infomaterjalid leiate arhiivist
Infomaterjalide vaatamiseks on vajalik tarkvara mis võimaldab avada PDF formaadis faile.

 

Info Euroopa Liidu kohta internetis


Töö- ja õppimisvõimalused

 • Teie Euroopa- üksikasjalik ja praktiline teave õiguste ja võimaluste kohta siseturul ning nõuanded nende kasutamiseks nii kodanikele kui ettevõtetele, kel tuleb suhelda teiste riikide haldusasutustega.
 • Euroopa Tööhõivetalitus - Euroopa tööalase liikumise portaal, kelle sihtgrupiks on nii tööotsijad, kes tahavad teise riiki tööle või õppima minna, kui tööandjad, kes soovivad leida tööjõudu välismaalt.
 • Euroopa Liidu personaliamet- Personaliamet tegeleb töölevärbamisega Euroopa Liidu institutsioonidesse.
 • Teie teenistuses - Teave muudesse Euroopa riikidesse reisivate ja elama asuvate inimeste töötamise, sotsiaalkindlustuse ja võrdse kohtlemise ning nende õiguste kaitsmise kohta.
 • Eurodesk: noorte töö-ja õppimisvõimalused - Siit leiad vastused küsimustele, mis seonduvad rahastamisvõimalustega ning noorte liikuvusega, st töötamise, õppimise, vabatahtlikuks minemise, reisimise või muuga. Samuti võid leida abi partnerite leidmiseks välisriikides näiteks noorsoovahetuse korraldamiseks või ühiste projektide elluviimiseks.
 • Rajaleidja: noorte töö-ja õppimisvõimalused - Toetab kutsevalikut ja karjääriplaneerimist.
 • Õppimisvõimalused Euroopas - See lehekülg pakub informatsiooni õppimis- ja enesetäiendamisvõimalustest Euroopas.
 • Programm Euroopa Noored - Programm Euroopa Noored on Euroopa Liidu haridusprogramm, mis toetab noorte omaalgatuslikke projekte ning rahvusvahelist koostööd.
 • Braintrack - Siit saab põhjaliku ülevaate ülikoolidest kogu maailmas.
 • Study Abroad - Praktiline infomaterjal välismaale õppima minejale.
 • ABO - ABO on kutsehariduskeskne infovärav Põhjamaades.

Rahastamine

 • Euroopa Liidu eelarve - eelarve koostamise põhimõtted, eelarve kasutamine ja edulood lühidalt ja selgelt.
 • Euroopa Liidu Struktuurifondid - Struktuurifondid on peamiseks arendustegevuse rahastajaks Euroopa Liidu vaesemates liikmesriikides ja piirkondades.
 • Programm "Kodanike Euroopa" toetab omavalitsuste ja mittetulundusühenduste algatusi Euroopa kodanike otsesuhtluse ja kogemustevahetuse soodustamiseks ning ühise ajaloopärandi teadvustamiseks.
 • Programm "Erasmus+"- koostööprogramm, mis toetab haridus-, koolitus-, noorte ja spordivaldkonna projekte.  
 • Programm "Loov Euroopa" - 2014. aastal käivitunud programmi eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist.
 • Programm "Horisont 2020" - Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm.
 • Haridus- ja teadusprogrammid - Sihtasutus Archimedes on asutatud Haridusministeeriumi poolt selleks, et ette valmistada Eesti haridus- ja teadussüsteemi ning noorsoo-organisatsioone koostööks Euroopa Liidu struktuuridega, ette valmistada Eesti osalemist erinevates EL hariduse, teaduse ja noorsoo programmides ning korraldada nende programmide rakendamist.
 • SA Innove - Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove missiooniks on pakkuda kogemust, nõuannet ja toetust kutseharidust ning elukestvat õpet edendavatele organisatsioonidele ja õppivatele ühiskonnaliikmetele.

Eesti ja eestlased Euroopa Liidus

 ELi info Eesti ministeeriumide ja asutuste kodulehekülgedel

Euroopa Liidu institutsioonide esindused Eestis

Euroopa Liidu olulisemad veebileheküljed

 • Euroopa Liidu põhiserver - Selle lehekülje kaudu saab põhilist teavet Euroopa Liidu institutsioonide, aga ka liidu eesmärkide, ajaloo ja tegevuse kohta.
 • Euroopa Parlament - Iga viie aasta tagant valitav Euroopa Parlament võtab koos Euroopa Liidu Nõukoguga (ministrite nõukoguga) vastu enamiku Euroopa Liidu “seadusi” ja kiidab heaks liidu eelarve.
 • Euroopa Komisjon - Euroopa Komisjonil on Euroopa Liidu “seaduste” algatamise õigus ning komisjon teostab järelvalvet liidu poliitika elluviimise üle. Komisjoni koosseis vahetub iga viie aasta tagant. Komisjoni liikmed on sõltumatud.
 • Euroopa Liidu Nõukogu (ministrite nõukogu) - Nõukogu on Euroopa Liidu peamine otsustusorgan. See esindab liikmesriikide valitsusi. Sõltuvalt päevakorraküsimusest esindab iga riiki antud küsimuses (välissuhted, rahandus, sotsiaalküsimused, transport, põllumajandus jne) eest vastutav minister.
 • Euroopa Ülemkogu - Euroopa Ülemkogu määrab kindlaks Euroopa Liidu üldised poliitilised sihid ja prioriteedid. Ülemkogu koosneb liikmesriikide riigipeadest või valitsusjuhtidest koos ülemkogu eesistuja ja komisjoni presidendiga.
 • Euroopa Liidu Kohus - Euroopa Liidu Kohus valvab, et liikmesriikides järgitaks ühenduse õigust ja õigusakte.
 • Euroopa Kontrollikoda - Euroopa Kontrollikoda kontrollib Euroopa Liidu tegevuse rahastamist.
 • Ombudsman - Euroopa Ombudsman kaitseb Euroopa Liidu kodanikke ja ettevõtjaid haldusomavoli eest.
 • Euroopa Keskpank - Euroopa Keskpank vastutab Euroopa Liidu rahapoliitika eest.
 • Euroopa Ühenduse õigusaktide andmebaas EUR-Lex - EUR-Lex on andmebaas, kust te leiate kõik Euroopa Liidu õigusaktid, seal hulgas asutamiselepingud.
 • Avalik arvamus (EUROBAROMETER)- Euroopa Komisjon uurib regulaarselt avalikku arvamust liikmesriikides, mis aitab komisjoni selle otsustamisprotsessis ja oma töö hindamisel. Uuringud katavad kõige erinevamaid valdkondi: sotsiaalküsimusi, keskkonda, julgeolekupoliitikat, ühisraha, laienemist jne.
 • Euroopa Liidu Statistikaamet EUROSTAT - EUROSTAT on Euroopa Liidu Statistikaamet, mis koostab liikmesriikide statistikaasutuste saadetud informatsiooni põhjal koondstatistikat Euroopa ja võrdlevat statistikat liikmesmaade kohta.
 • EURES - Euroopa tööalase liikuvuse portaalist leiab teavet töö- ja koolitusvõimalustest Euroopas
 • SOLVIT- on on-line andmebaasi kasutav Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline koostöövõrgustik, mis on ette nähtud avaliku võimu poolsest ühtse siseturueeskirjade väärkasutusest tulenevate probleemide lahendamiseks.
 • Kodanike nõuandeteenistus - siit saab praktilisi nõuandeid Euroopa siseturul ettetulevate tõrgete ja samuti kodaniku õiguste kohta.
 • Euroopa Liidu tollitariifide andmebaas - Täielik ülevaade tollimaksudest, mida importöörid peavad tasuma kaupade sissetoomisel Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest.
 • CORDIS - Euroopa teadus- ja arendustegevuse teabeteenistus
 • Euroopa avalike hangete portaal

Euroopa Liidu debatt Eestis

 • Eesti Euroopa Liikumine - kodanikeühendus, kelle eesmärk on toetada kodanikualgatuse korras Eesti integreerumist Euroopasse.

 

 

Eesti 10 aastat NATOs ja Euroopa Liidus


EestiNatosELs10Logo_banner.jpgSel kevadel möödub 10 aastat Eesti ühinemisest Euroopa Liidu ja NATOga. Nende tähtpäevadega seoses on mitmed asutused, organisatsioonid ja institutsioonid kavandanud üritusi või muid projekte.

Aastapäevaürituste kõrghetkedeks on nii Euroopa Liidu kui NATOga liitumise päeval toimuvad avalikud rahvaüritused: 1. mail Vabaduse platsil traditsiooniline vabaõhuüritus, mis koosneb Euroopa laadast, perepäevast ja Euroopa Liidu liikmesriikide saatkondade passimängust, ning 29. märtsil Lennusadamas NATO-teemaline lahtiste uste päev.

Toimumas on ühistegevused õpetajate, õpilaste ja tudengitega, näiteks Tagasi kooli Euroopa ja NATO teemalised külalistunnid, õpetajate kevadkool, NATO mängu koostamine ning rahvusvaheline tudengite ümarlaud.

Kümne liikmeksoleku-aasta kogemuste ja mõju üle arutletakse nii rahvusvahelisel Lennart Meri konverentsil kui valdkondlikel konverentsidel, mis leiavad aset kogu aasta jooksul.

Valminud on raamat „Eesti NATO lugu" ning koostamisel artiklikogumik ajakirja Akadeemia eriväljaandena, ajakirja Eurokratt erinumber ja makromajanduslik analüüs Eesti Pangalt. Rahvusraamatukogus saab vaadata näitust "Eesti Euroopa Liidus ja NATOs - 10 aastat täis sündmusi".  

Meenutamaks Eesti Euroopa Liiduga liitumise tähistamise istutustalguid, vaadatakse koos toonaste asjaosalistega üle kümne aasta eest kasvama pandud mets ja istutatakse lisagi.

Selleks et üksiksündmusi omavahel rohkem siduda ning teha seeläbi liitumisjuubel nähtavamaks ja kõlavamaks, julgustame ürituste korraldajaid kasutama ühist katussõnumit:

10 aastat NATOs ja Euroopa Liidus. Tegime koos Eesti suuremaks!

Sellesse sõnumisse on põimitud mõte, et Eesti riigi sõnaõigus rahvusvahelistes küsimustes on tänu kahe organisatsiooni liikmelisusele suurim kui kunagi varem. Oleme usaldusväärsed ja meid kuulatakse.

Lisaks on tugevam kui kunagi varem meie turvatunne, paremini kaitstud majandushuvid ning tagatud inimeste vabadused.

Meie-vorm pakub kõigile samastumisvõimalust – rahvahääletusel osalenutele, lihtsalt 10 aastat head tööd teinud inimestele jne.

Kunstnik on teinud sellele sõnumile ka graafilise lahenduse, mis on koos kasutusjuhendiga kõigile soovijaile kättesaadav valitsuse kommunikatsioonibüroost. Logo kasutamise soovist tuleks teada anda e-postiga.

Ürituste ja muude projektide loetelu on pikk ning korraldajaid on mitmeid. Riigikantselei, kaitse- ja välisministeeriumi, Eesti NATO Ühingu, Euroopa Komisjoni esinduse Eestis ja Euroopa Parlamendi Infobüroo esindajatest koosnev koordinatsioonirühm on kogunud kättesaadava informatsiooni erinevate mõtete ja kavade kohta ühte kohta.

Neist ja teistest aastapäeva tähistamise üritustest loe (pdf, 206 KiB)siit.(pdf, 206 KiB)

 

 

Arhiiv


Siit leiate ülevaate Eestis Euroopa Liiduga liitumiseks tehtud ettevalmistustest ning olulisematest dokumentidest.

 • kuidas valmistati ette ühinemist Euroopa Liiduga?
 • millised olid peamised liitumist ettevalmistanud institutsioonid?
 • kuidas valmistati liitumiseks ette Eesti ametnikkonda?
 • millised olid vanade liikmesriikide abiprogrammid Eestile?
 • kuidas oli korraldatud ELi alane teavitustegevus?
Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava