Riigikantselei » Euroopa Liit » Töötamine Euroopa Liidu institutsioonides  

Uuendatud: 26.02.2014, kell 14:32

Töötamine Euroopa Liidu institutsioonides

Euroopa Liidu institutsioonides töötab üle 40 000 inimese ELi 28 liikmesriigist. Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab avalikke konkursse nii alaliste kui ka ajutiste töökohtade täitmiseks. Lisaks alalistele ametnikele võtavad ELi institutsioonid tööle lepingulisi ja ajutisi töötajaid, pakuvad praktikavõimalusi ning koostavad eri valdkondade ekspertide andmebaase.

Te olete huvitatud EL asjaajamisest, teil on soov saavutada parimad võimalikud tulemused ning ihkate tõhusalt töötada mitmekultuurilises meeskonnas? Olete ambitsioonikas, soovite õppida ja täiendada oma teadmisi ning arendada oma keele- ja muid oskusi? Siis omate esmaseid eeldusi kandideerimisprotsessi läbimiseks! Siiski peaksite olema teadlik kandideerimise üle-euroopalisest ulatusest ja tihedast konkurentsist. Oma läbilöögi võimaluste suurendamiseks peaksite heitma kriitilise pilgu oma CV-le, et muuta see tihedas konkurentsis silmapaistvaks, tõhusalt praktiseerima EPSO teste ning harjutama peegli ees intervjuu näidisküsimustele vastamist. Kõik see aitab süstida teisse võimalikult palju enesekindlust ning läbida kindlameelselt kandideerimisprotsess erinevate rahvaste esindajate seas!

Alljärgnevad lingid abistavad teid EL institutsioonidega tutvumisel, kandideerimiseks ettevalmistusel ning konkursi läbimisel. Soovitame teil end kurssi viia kõikvõimalike materjalidega, mis puudutavad töötamist ELi institutsioonides, kuna mida laiemalt hoomate süsteemi toimimist, seda suurem on tõenäosus konkursi käigus edukaks osutuda!

MIKS TÖÖTADA EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDES?

60 aasta jooksul on EL säilitanud oma 28 liikmesriigi jaoks rahu ja stabiilsust ning muutnud seda, kuidas me tänapäeva Euroopas elame, töötame ja reisime. EL on oma institutsioonide ja ametitega kasvanud organisatsiooniks, mis hõlmab paljusid valdkondi − arenguabist keskkonnapoliitikani. Eelkõige praegusel Euroopa ning kogu maailma jaoks keerulisel ajal vajatakse säravaimaid ja parimaid inimesi, et muuta Euroopa meeldivaks elukohaks kõigi selle 500 miljoni elaniku jaoks.

Seetõttu tähendab ELi institutsioonides töötamine töötamist parema tuleviku nimel, 500 miljoni inimese elu paremaks muutmisel. Samuti võimaldavad Euroopa Liidu institutsioonid rahvusvahelist karjääri ambitsioonikatele ja suutlikele inimestele. Euroopa südames naudite kiiresti arenevat rahvusvahelist keskkonda ja tõelist vastutust juba oma esimesest tööpäevast alates. ELi institutsioonides töötades saate kasutada oma tugevaid analüütilisi ja organisatoorseid võimeid ning suhtlemisoskust erinevates keskkondades.

Pidev õppimine/ individuaalne areng

Töötades ELi institutsioonides, arendate pidevalt oma oskusi, et vastata väljakutseterohke karjääri nõuetele. Te kuulete iga päev erinevaid keeli, seega on keelte õppimine oluline osa teie karjääri arengust.  Teile pakutakse erinevaid koolitusvõimalusi isiklike oskuste arendamiseks või teie töövaldkonnas toimuvate viimaste arengusuundadega kursis olemiseks. Koolitust ühitatakse teie karjäärikava ning teie meeskonna vajadustega.

Elu

Kui ühinete mõne institutsiooniga, hakkate töötama koos inimestega üle kogu Euroopa. Lisaks sellele, et teie igapäevane tööelu saab olema rahvusvaheline, on tõenäoline, et kolite mitmekultuurilistesse ja mitmekesistesse linnadesse − Brüsselisse või Luxembourgi. Kuna mõlemad linnad paiknevad Euroopa keskmes, asuvad Euroopa suurimad pealinnad vaid mõnetunnise teekonna kaugusel (Amsterdam, Pariis, London). Samuti on ELil mitmeid ameteid ja detsentraliseeritud asutusi erinevates riikides üle Euroopa. Kui teil on pere või soovite selle luua, pakuvad nii Brüssel kui ka Luxembourg suurepäraseid riiklikke, Euroopa ja rahvusvahelisi koole. Teid abistatakse meeleldi lasteaedade, pikapäevarühmade ja muude asutustega ühenduse võtmisel.

Hüvitiste pakett

ELi institutsioonide terviklik tasustamissüsteem hõlmab pensione, tervishoidu ja konkurentsivõimelist palka. Olenevalt teie isiklikust olukorrast võib teil olla õigus hüvitistele, nagu kodumaalt lahkumise toetus, majapidamistoetus, ülalpeetava lapse toetus, lapse haridustoetus või transporditoetus.

Eestlased institutsioonides

Kandideerimine pole oluline vaid Sinu enda tuleviku ning arengu seisukohalt. Ka riigi perspektiivist vaadatuna on tähtis, et eestlased ühineksid ELi institutsioonidega.

 Miks on Eesti riik huvitatud, et Eestist pärit ametnikud EL institutsioonides töötaksid?

 • Oluline on omada EL institutsioonides inimesi, kes tunnevad ja jagavad Eesti väärtusi ja huve. Need inimesed aitavad luua laiapõhjalise toetusega EL poliitikaid ning selgitada Eestis EL poliitikate ning institutsioonide sisemiste arengute tagamaid.
 • Eesti on EL institutsioonides üldiselt hästi esindatud, kuid meil on suhteliselt vähem inimesi tegelemas sisuliste küsimustega ning tähelepanu peame pöörama ka Eestist pärit ametnike järelkasvule.
 • 2018. a esimesel poolel toimub Eesti eesistumine EL Nõukogus, seega on meil vaja võimalikult palju „Brüsseli kogemusega“ inimesi eesistumist läbi viima. Ka Eestist pärit ametnikud EL-i institutsioonides oleksid meile sel perioodil tõhusaks toeks. 

Eesti patrioodina võiksid mõelda, et just Sina oled õige inimene panustama Euroopa, Eesti ning ka enda tuleviku heaks ning kandideerima ELi!

EL INSTITUTSIOONID

EPSO värbab töötajaid järgnevate ELi institutsioonide jaoks:

 • Euroopa Komisjon asukohaga Brüsselis (Belgia) ja Luxembourgis (Luksemburg).
 • Euroopa Parlament asukohaga Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis (Prantsusmaa)
 • Euroopa Liidu Nõukogu asukohaga Brüsselis
 • Euroopa Kohus asukohaga Luxembourgis
 • Euroopa Kontrollikoda asukohaga Luxembourgis
 • Euroopa välisteenistus asukohaga Brüsselis
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asukohaga Brüsselis
 • Regioonide Komitee asukohaga Brüsselis
 • Euroopa Ombudsman asukohaga Brüsselis
 • Euroopa andmekaitseinspektor asukohaga Brüsselis.

Ükskõik milline nimetatud institutsioon teid huvitab, valikumenetlus ja töölepingute liigid on sarnased.

AMETNIKE KATEGOORIAD

Alalised ametnikud moodustavad ELi avaliku teenistuse ning need jagunevad kaheks kategooriaks – administraatorid (AD) ning assistendid (AST).

Administraatorid  tegelevad poliitikakujundamisega   järgmistes valdkondades: avalik haldus, õigus, finants, majandus, audit, statistika jne. Administraatoritena võivad seega töötada juristid, audiitorid, tõlgid, pressiametnikud, IT projektijuhid, arenguabi spetsialistid, arhivaarid, statistikud, lepinguhaldurid jne.

Assistendid  toestavad poliitikakujundajaid valdkondades nagu  – IT, meediaga suhtlemine, sekretärid, rahandus, haldusasjad, personaliküsimused. Assistentidena võivad töötada sekretärid, personalitöötajad, keeletoimetajad, finants-assistendid, konverentsi korraldajad, audiovisuaaltehnikud, IT tugiisikud, tuumainspektorid, sotsiaaltöötajad, meditsiiniõed jne.

Lepingulised töötajad (Contract Staff, CAST) värvatakse konkreetse füüsilise või haldusliku töö teostamiseks. Lepingud on üldiselt tähtajalised ning tavaliselt sõlmitakse need alguses 6–12 kuuks.

Ajutised töötajad (Temporary Agents, TA) värvatakse eri- või ajutiste ülesannete täitmiseks kuni kuueaastase lepinguga.

Mõned institutsioonid võtavad kuni kuueks kuuks tööle kohalikku ajutist personali. Peamiselt on tegemist sekretäritööga. Sellisel juhul tegelevad värbamisega tööjõurendiettevõtted.

Riiklikud eksperdid (Seconded National Experts, SNE) on tavaliselt oma koduriigis avaliku sektori töötajad, kes lähetatakse kindlaks ajavahemikuks tööle mõnda ELi institutsiooni, et jagada oma kogemusi ning tutvuda ELi poliitikavaldkondade ja menetlustega. EL institutsioonid valivad riiklikke eksperte erimenetlusega, milles EPSO ei osale. Teavet pakkumiste kohta saate oma liikmesriigi alalisest esindusest Euroopa Liidu juures.

ELi institutsioonid (mitte EPSO) koostavad ja haldavad andmebaase, mis hõlmavad valdkondlikke sõltumatuid eksperte ning kuhu on inimestel endil võimalik end kirja panna. Näiteks haldab ühenduse teadus- ja arendustegevuse teabeteenistus (CORDIS) nende ekspertide andmebaase, kes on seotud ELi teadusuuringute 7. raamprogrammiga.

Igal aastal on enam kui 1200 noorel inimesel võimalus täiendada oma kutseoskusi, arendada oma isikuomadusi ning täiendada oma ELi alaseid teadmisi ELi praktikaprogrammide kaudu. Praktika kestuseks on 3–5 kuud. Praktikantidel peab olema omandatud esmane kõrgharidus ning nad saavad täita madalama AD kategooria ametnikega samaväärseid ülesandeid.  

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava