Toetused koroonakriisi põhjustatud majanduskahjude leevendamiseks

Valitsus on otsustanud toetada COVID-19 piirangute tõttu kannatada saanud valdkondade inimesi ja ettevõtteid. Toetusmeetmetest abi saamiseks tuleb esitada taotlus vastavale asutusele.

Töötukassa töötasu hüvitis 

www.tootukassa.ee

2021 märts, aprill ja mai, terve Eesti 

Piirangutest märkimisväärselt kannatada saanud äriühingu, MTÜ, SA, FIE palgalised töötajad, kellele tööandja ei saa tagada tööd kokkulepitud mahus või kelle töötasu on vähendatud. 

Töötaja pidi olema tööle vormistatud hiljemalt 1.01.2021 ja töösuhe temaga kestab. Töötajale, kes oli terve kalendrikuu, mille eest hüvitist taotletakse, haiguslehel või tasustamata puhkusel, hüvitist ei maksa. 

Töötukassa maksab töötajale hüvitist ühes kuus 60% töötaja keskmisest ühe kuu töötasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot (bruto). Tööandja on enne hüvitise taotlemist kohustatud ise maksma töötajale töötasu vähemalt 200 eurot (bruto) kuu eest, mille eest ta töötajale hüvitist küsib. 

Töötukassa makstav hüvitis ja tööandja makstav töötasu kokku tagavad täistööajaga töötajale vähemalt töötasu alammäära ehk 584 eurot

Hüvitist saavad taotleda ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle ettevõtlustulu oli 2020. aastal vähemalt 50% võrra väiksem kui 2019. aastal. 

FIE enda puhul on toetuse suuruseks 584 eurot.

Teiste toetuste saamine ei välista. 

Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui: tema käive või tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50% võrra võrreldes perioodi 2019. aasta detsember kuni 2020. aasta veebruar kuu keskmise käibe või tuluga või ​perioodi 2020. aasta juuli kuni 2020. aasta detsember kuu keskmise käibe või tuluga. 

Tööandja ei tohi hüvitist saanud töötajaid koondada kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, ega ka sellele järgneval kahel kalendrikuul. FIE ei tohi sarnaselt tegevust peatada või lõpetada.

Töötasu hüvitise taotlusi saab märtsikuu eest esitada 1. aprillist kuni 30. aprillini 2021, aprillikuu eest 1. maist kuni 31. maini 2021 ja maikuu eest 1. juunist kuni 30. juunini ainult e-töötukassas. 

 • Aprillis (märtsi eest)  
 • Mais (aprilli eest) 
 • Juunis (mai eest)
 • Makstakse töötaja kontole.

MeM/MESi laenukäendus 

www.mes.ee/covid-19-kaendus

COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine  väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele) ning suurettevõtjatele.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (sh mikroettevõtjad) ning suurettevõtjad:

 • põllumajanduse esmatootjad;
 • põllumajandustoodete töötlejad ja/või turustajad;
 • kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutsevad ettevõtjad;
 • toiduainete tööstuses tegutsevad ettevõtjad;
 • maamajandusega (sh majutus, toitlustus jmt) tegelevad ettevõtjad;
 • hoiu-laenu ühistud, kes kuuluvad Eesti Hoiu-Laenuühistute Liitu;
 • SAd;
 • MTÜd.

Maksimaalne käendussumma ettevõtjale on 5 miljonit eurot. kuid mitte rohkem kui:

 • 90% proportsionaalselt käendatavast laenu põhisummast; või
 • 35% fikseeritult käendatavast laenu põhisummast.

Käendussumma väheneb proportsionaalselt laenu põhisumma vähenemisega.

Laenu ei anta ettevõtjale, kes tegutseb järgmistes majandussektorites/tegevusvaldkondades:

 • tubakas ja destilleeritud alkohoolsed joogid (v.a tööstuslikul eesmärgil toodetav piiritus) ning nendega seotud toodete tootmine ja nendega kauplemine;
 • relvade ja laskemoona tootmine ja nendega kauplemine;
 • kasiinod ja samaväärsed ettevõtted;
 • teadus- ja arendustegevus või tehnilised rakendused teatud valdkondades (vt lähemalt https://rex.rk.ee/proxy/40b6de77/https/www.mes.ee/covid-19-laen
 • bioteaduste sektorile sellise teadus-ja arendustegevuse või tehniliste rakenduste rahastamiseks, mis on seotud inimese kloonimisega teadustegevuse või ravi otstarbel või geneetiliselt muundatud organismidega (GMO).

Laenutaotleja on Eesti Vabariigi õigusaktide alusel registreeritud.

Seisuga 31.12.2019  ei olnud laenutaotleja raskustes olev ettevõte (üldise grupierandi määruse tähenduses);  ettevõtja, kes ei ole raskustes, ja/või ettevõtja, kes ei olnud 31. detsembri 2019. aasta seisuga raskustes, kuid kes sattus raskustesse COVID-19 puhangu tõttu või pärast seda.

Laenutaotleja omanike hulgas ei ole tulumaksuseaduse tähenduses madala maksumääraga territooriumil registreeritud ettevõtjaid.

Puuduvad muud asjaolud, mis piiravad või välistavad laenusaaja laenu käendamise.

Kuni 30.06.2021.

Vastavalt taotlusele. Käendus kestab maksimaalselt 6 aastat.

MeM/MESi käibelaen 

www.mes.ee/covid-19-laen

COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine  väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele). Biomajandusettevõtjate puhul terve Eesti.

Sihtpiirkond tehakse kindlaks ettevõtja tegevuskoha järgi.

Mikro-, väikese ja keskmise suurusega põllumajandustoodete esmatooja ja/või põllumajandustoodete- ja/või kalandus- ja/või vesiviljelustoodete töötleja, kelle müügitegevus on saanud otseselt kahjustada seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega, mis on takistanud turismi- ning majutus- ja toitlustussektori  tavapärast tegevust Eestis ja väljaspool Eestit.

Mikroettevõtjatele on ette nähtud 5000 – 25 000 euro suurused käibelaenud ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele on ette nähtud 5000 – 200 000 euro suurused käibelaenud.


 

Koos krediidi- või finantseerimisasutusega on MESi poolt väljastatav laenusumma maksimaalselt 2 000 000 eurot.

Laenu ei anta ettevõtjale, kes tegutseb järgmistes majandussektorites/tegevusvaldkondades:

 • tubakas ja destilleeritud alkohoolsed joogid (v.a tööstuslikul eesmärgil toodetav piiritus) ning nendega seotud toodete tootmine ja nendega kauplemine;
 • relvade ja laskemoona tootmine ja nendega kauplemine;
 • kasiinod ja samaväärsed ettevõtted;
 • teadus- ja arendustegevus või tehnilised rakendused teatud valdkondades (vt lähemalt https://rex.rk.ee/proxy/40b6de77/https/www.mes.ee/covid-19-laen
 • bioteaduste sektorile sellise teadus-ja arendustegevuse või tehniliste rakenduste rahastamiseks, mis on seotud inimese kloonimisega teadustegevuse või ravi otstarbel või geneetiliselt muundatud organismidega (GMO).
 • Laenutaotleja on Eesti Vabariigi õigusaktide alusel registreeritud.
 • Seisuga 31.12.2019  ei olnud laenutaotleja raskustes olev ettevõte.
 • Taotlejal ei ole võimalik muude allikate abil täiendavaid finantsvahendeid kaasata või oleks see ebamõistlikult kulukas.
 • Taotlejal puuduvad seisuga 12.03.2020 riiklike maksude võlad või need on taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud ning taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.
 • Laenutaotleja juhtorgani(te) liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad.
 • Laenutaotleja omanike hulgas ei ole tulumaksuseaduse tähenduses madala maksumääraga piirkonnas registreeritud ettevõtjaid.
 • Puuduvad muud asjaolud, mis piiravad või välistavad laenutaotlejale laenu andmise.

Kuni 30.06.2021.

35 tööpäeva jooksul alates vormikohase laenutaotluse ja kõikide nõutavate lisadokumentide laekumisest. 

MeM/MESi põllumajandusmaa kapitalirent 

www.mes.ee/pollumaa-ja-kapitalirent

Kapitalile ligipääsu parandamine väikese ja keskmise suurusega ettevõtjale (sh mikroettevõtjale) üle Eesti.

 • Põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad.
 • Põllumajandustoodete esmatootjate kontrolli all oleva varustamise, turustamisega ja ümbertöötlemisega tegelevad ettevõtjad.
 • Maamajandusega tegelevad ettevõtjad (maaturism jmt).

5 000 - 1 000 000 eurot.

 • Kapitalirenti ei saa anda ettevõtjale, keda loetakse raskustes olevaks ettevõtjaks mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi suuniste p 20 tähenduses.
 • Kui kapitalirendiga kaasneb vähese tähtsusega abi andmine, siis on kapitalirendi andmine ja rendisumma suurus sõltuvuses vähese tähtsusega abi piirmääradest ja reeglitest (sh kumuleerimise reeglitest).
 • Sihtasutuse nõukogu võib kapitalirendi andmisele kehtestada territoriaalsel, tegevusvaldkondlikul või muule põhimõttele tuginevad piirangud.

Tagatiseks peab olema valdavalt põllumajandusmaad sisaldav kinnisasi, mitte vähem kui 100% kapitalirendi põhiosast.

Vahendite ammendumiseni.

Vastavalt taotlusele. Rent kestab maksimaalselt 6 aastat.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

https://www.eas.ee/covid-19-toetused/

Märts-aprill 2021, üle Eesti.

 • Majutusettevõtja ning spaa ja veekeskus
 • Toitlustusettevõtja 
 • Reisiettevõtja toetus
 • Nõupidamiste ja messide korraldaja 
 • Turismiteenuste pakkuja 
   
 • Sõitjate muud maismaavedu teostav ettevõtja 
 • Jaekaubanduse ettevõtja 
 • Liiniveo teostaja 

Majutusettevõtjad, spaad ja veekeskused, toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, nõupidamiste ja messide korraldajad, maismaavedu teostavad ettevõtjad, jaekaubanduse ettevõtjad: juriidilisest isiku toetuse suurus on sõltuvalt taotleja käibe languse suurusest ja 2021. a veebruari eest tasutud tööjõukuludest kuni 600 000 eurot, füüsilisest isikust ettevõtja toetuse suurus on 1168 eurot. 

Turismiteenuste pakkuja toetus: juriidilisest isikust ettevõtja toetuse suurus on 5000 eurot.
Füüsilisest isikust ettevõtja toetuse suurus on 1168 eurot.

Liiniveo teostaja toetuse suurus on kuni 1 800 000 eurot.

Eelnev toetuste saamine ei ole piiranguks toetuse taotlemisel.

Sõltuvalt taotleja tegevusvaldkonnast. Loe lähemalt: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/

 • Jaekaubanduse ettevõtja toetus 17.05.2021-26.05.2021
 • Majutusettevõtja ning spaa ja veekeskuse toetus 18.05.2021- 27.05.2021
 • Nõupidamiste ja messide korraldaja toetus  18.05.2021 -27.05.2021
 • Reisiettevõtja toetus  18.05.2021 -27.05.2021
 • Sõitjate muud maismaavedu teostava ettevõtja toetus 18.05.2021 -27.05.2021
 • Toitlustusettevõtja toetus 18.05.2021 -27.05.2021
 • Turismiteenuste pakkuja toetus 18.05.2021 -27.05.2021
 • Liiniveo teostaja: 08.06.2021 kell 9.00 kuni 15.06.2021 kell 16.00 . 

  

Sõltuvalt taotleja tegevusvaldkonnast.

Kultuuriministeerium 

 www.kul.ee/kriisiabi2021

Sõltub taotleja tegevusvaldkonnast. Loe täpsemalt: https://www.kul.ee/kriisiabi2021

 • Erakorraline abi riigi osalusega kultuuri või spordi valdkonnas tegutsevatele sihtasutustele, riigiasutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele.
 • Erakorraline abi eraõiguslikele ja kohalike omavalitsuste hallatavatele kultuurikorraldajatele ja tugiteenuste pakkujatele.
 • Toetus kriisiga seotud möödapääsmatute ümberkorralduste ja arendustegevustega seotud kulude katmiseks kultuurikorraldajatele.
 • Erakorraline abi kinodele, filmitootjatele ja filmilevitajatele. 
 • Sportmängude meistriliiga klubide toetusmeede.
 • Toetusmeede spordialaliitudele.
 • Toetusmeede eraomanike sisespordiobjektide ülalpidamisele.
 • Toetusmeede võlaõiguslike lepingute alusel töötavatele treeneritele.
 • Kultuuri- ja spordiürituste riskifond.
 • Erakorraline abi elamuskeskustele ja konverentsikeskustele.
 • Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetusmeede. 
 • Kultuuriministeerium planeerib mitmetesse valdkondadesse ka otsetoetusi. Näiteks on ette nähtud lisaraha raamatukogudele uute teavikute soetamiseks (kogumahus 400 000 eurot) ning laste ja noorte lugemisharjumuse edendamiseks (100 000 eurot). Autorihüvitise fondi suunatakse 250 000 eurot.
 • Samuti on kriisisituatsioonis plaanis toetada meediat – eraldi sihitud toetused on välja töötamisel nii erameediale (150 000 eurot) kui ka rahvusringhäälingule (400 000 eurot), kes peab selle mahu piires muu hulgas tagama teatud programmiosade tugevdamise (näiteks venekeelsed kanalid) kestvas kriisiolukorras.
 • Toetust saavad täiendavalt ka vabakutselised loovisikud. 

Info täieneb jooksvalt.

Sõltub taotleja tegevusvaldkonnast. Loe täpsemalt: https://www.kul.ee/kriisiabi2021

Töötukassa ja Kultuuriministeeriumi planeeritavad meetmed ei välista teineteist. Ka võivad taotlejad, kui voorude tingimused seda parasjagu võimaldavad, esitada taotlusi mitmesse eri vooru. 

Sõltub taotleja tegevusvaldkonnast. Loe täpsemalt: https://www.kul.ee/kriisiabi2021

 • Kriisiabi - era ja KOV kultuurikorraldajad: taotlusvoor oli avatud 3. maist kuni 17. maini. 
 • Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetus: taotlusvoor oli avatud 26. aprillist kuni 6. maini.
 • Sisespordiobjektide valdajate toetus: taotlusvoor oli avatud 24. aprillist kuni 13. maini.
 • Võlaõiguslike lepingute alusel töötavate treenerite ja juhendajate taotlusvoor oli avatud 24. aprillist kuni 13. maini.
 • Filmivaldkonna toetuse taotlusvoor oli avatud 3. maist kuni 17. maini.
 • Elamuskeskuste ja konverentsihoonete taotlusvoor oli avatud 17. maist 28. maini.
 • Kriisiabi riigi kultuuri- ja spordiasutustele: taotlusvoor oli avatud 20. maist kuni 1. juunini. 
 • Kriisiabi - era ja KOV kultuurikorraldajate teenuste ümberkorraldamine - taotlusvoor on avatud  21. maist 7. juunini.

Sõltub taotleja tegevusvaldkonnast. Loe täpsemalt: https://www.kul.ee/kriisiabi2021

Haridus- ja Teadusministeerium 

www.hm.ee/et/kriisitoetus

Märts ja aprill 2021, üle Eesti.

 • Erahuvihariduse, -huvitegevuse, erakoolide, eralasteaedade ja -hoidude pidajad

Toetuse suurus on kuni 40 eurot õpilase kohta. Taotluse aluseks on tegevuses osalevate õpilaste/laste/noorte arv seisuga 1. märts 2021.

Haridusministeeriumi kriisitoetus ja Töötukassa palgatoetus ei ole teineteist välistavad. 

Taotleja peab esitama ülevaate  püsikulude kohta, mida ei ole kriisist tulenevalt võimalik katta ja näitama ära nii Töötukassast taotletud hüvitised kui muudest meetmetest taotletud püsikulude toetused.

Kriisitoetuste taotlusvoor kestab 21. maini veebikeskkonnas https://toetused.kul.ee/

Täpsustub.

Viimati uuendatud 17.06.2021