Sa oled siin

Keskkonnaminister Marko Pomerants

Marko Pomerants on Eesti Vabariigi keskkonnaminister alates 23.novembrist 2016. Ta kuulub Erakonda Isamaa ja Res Publica Liit.

 • Marko Pomerants oli ka Eesti Vabariigi keskkonnaminister aastatel 2015-2016.
 • Aastatel 2011-2015 kuulus Marko Pomerants Riigikogu XII koosseisu.
 • Aastatel 2009-2011 oli ta Eesti Vabariigi siseminister. 
 • Aastatel 2007-2009 oli ta XI Riigikogu liige ning 2003. aastal X Riigikogu liige.
 • Aastatel 2003-2005 oli Pomerants Eesti Vabariigi sotsiaalminister.
 • Aastatel 1995-2003 töötas ta Lääne-Viru maavanemana ning enne seda keskkonnaosakonna juhataja ja loodukaitse talituse juhatajana samas maavalituses. Aastatel 1989-1990 oli ta Rakvere Looduskaitse Valitsuse juhataja asetäitja.
 • 24. septembril 1964. aastal Tamsalus sündinud Marko Pomerants sai keskhariduse Tamsalu Keskkoolis. Kõrghariduse sai ta Tartu Ülikoolist, mille lõpetas 1989. aastal geoloogia erialal ja 2001. aastal sai ta magistrikraadi samas ülikoolis avalikus halduses.

Keskkonnaminister Marko Pomerants

 

Keskkonnaminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Keskkonnaminister koordineerib keskkonna- ja looduskaitset ning riigi tasakaalustatud arenguga seonduvaid valdkondi.
 • Keskkonnaminister juhib keskkonnaministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru keskkonnaministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Keskkonnaminister vastutab Eesti seisukohtade kujundamise eest Euroopa Liidu otsustusprotsessis ning esindab Eestit Euroopa Liidu Nõukogus oma valitsemisala küsimustes.
 • Keskkonnaminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Keskkonnaminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Keskkonnaminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Keskkonnaministeerium

 • Töötab liigirikka looduse ja puhta elukeskkonna tagamise ning loodusvarade säästliku kasutamise nimel.
 • Korraldab riigi keskkonna- ja looduskaitset ning koordineerib keskkonnajärelvalvet.
 • Koordineerib looduskasutuse ja keskkonnakaitse ning majanduse ja sotsiaalsfääri tasakaalustatud arengut.
 • Täidab maa ja ruumiandmekogudega seotud ülesandeid, vastutades näiteks keskkonnaregistri ja maakatastri toimimise eest.
 • Korraldab loodusvarade kasutamist, kaitset ja taastootmist ning arvepidamist loodusvarade üle.
 • Kannab hoolt kiirguskaitse tagamise eest.
 • Korraldab keskkonnakaitseks eraldatud välisvahendite sihipärast kasutamist ning asjaomaste strateegiliste dokumentide ja õigusaktide eelnõude koostamist.
 • Koordineerib riigi jäätmemajandust ning töötab jäätmete taaskasutuse mahu suurendamise nimel.
 • Arendab koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga keskkonnaharidust ning praktilise keskkonnahariduse andmiseks sobilikku infrastruktuuri.

Keskkonnaministeeriumist lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 23. november 2016