Muud arengudokumendid

Riigieelarve seaduse raamides toimuvale planeerimisele lisaks on valitsemisalade vaheliste tegevuste koordineerimiseks koostatud ka tegevuskavasid. Neis dokumentides planeeritavad riigieelarvest rahastatavad tegevused kajastuvad programmides ning toetavad ka nendega seotud strateegiliste eesmärkide ja sihtide saavutamist, kuid võimaldavad paindlikumalt kitsamate küsimuste fookusesse võtmist ja valitsemisalade vahelist koordinatsiooni. Samuti on Riigikogu vastu võtnud mitmes valdkonnas visioondokumente, millega on seatud pikaajalisi suundumusi.

Strateegilise planeerimise käsiraamat

Strateegilise planeerimise raamistik selgitab, millised on strateegiliste arengudokumentide üldpõhimõtted ja liigid ning mida täiendab arengukava ja programmi koostamine, nende elluviimine. Samuti leiab sealt selgitusi, kuidas koosada aruandlust ja kuidas hinnata tehtut. Riigieelarve seaduse mõistes on strateegilised arengudokumendid poliitika põhialused, valdkonna arengukava ja programm.

Poliitika põhialused võtab vastu Riigikogu, valdkonna arengukava Vabariigi Valitsus ja programmi vastutav minister või ministrid. Arengu planeerimisel tuleb hoolikalt läbi mõelda, millise tasandi dokumendiga on eesmärgi saavutamine kõige kohasem.

Viimati uuendatud 01.01.2021