Eriplaneeringu taotlused

Riigi eriplaneeringu peamiseks ülesandeks on riigi jaoks oluliste ehitiste rajamiseks sobivaima asukoha valik. Riigi eriplaneering tuleb koostada sellise olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi.

Läänemerre, Saaremaast läände kavandatava meretuulepargi elektrikaabli riigi eriplaneering

Taotluse kohaselt soovitakse koostada riigi eriplaneering Läänemerre, Saaremaast läände jäävale alale kavandatava meretuulepargi ühenduse rajamiseks Eleringi põhivõrguga maismaal. Planeering hõlmab nii mere- kui maismaa kaabli ja maismaa elektriliini asukoha valikut ning tehnilise lahenduse koostamist. Riigi eriplaneeringu algatamise avalik huvi tugineb taastuvenergia ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisel läbi meretuuleparkide arendamise. Planeeringuala paikneb maismaal Saare ja Pärnu maakondades ja merealal Läänemeres, Liivi lahes ja Väinameres.

Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus.

Otsuse planeeringu algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Taotlusega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi dokumendiregistris.


rahandusministeeriumi dokumendiregister

Saare-Liivi 1, 2, 3, 4 ja 5 meretuuleparkide elektrikaabli riigi eriplaneering

Taotluse kohaselt soovitakse koostada riigi eriplaneering Liivi lahes kavandatavate Saare-Liivi 1, 2, 3, 4 ja 5 meretuuleparkide ühenduse rajamiseks Eleringi põhivõrguga maismaal. Planeering hõlmab nii mere- kui maismaa kaabli ja maismaa elektriliini asukoha valikut ning tehnilise lahenduse koostamist. Riigi eriplaneeringu algatamise avalik huvi tugineb taastuvenergia ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisel läbi meretuuleparkide arendamise. Planeeringuala paikneb maismaal Pärnu maakonnas ja merealal Pärnu lahes.

Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus.

Otsuse planeeringu algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Taotluse, selle menetluse ning kontaktinfo leiab Rahandusministeeriumi veebilehelt.


rahandusministeerium.ee

Haljala-Kukruse 2+2 riigimaantee riigi eriplaneering

Taotluse kohaselt soovitakse koostada riigi eriplaneering, et kavandada põhimaanteel nr 1 Tallinn–Narva asuva Haljala ja Kukruse vahelisele teelõigule kiirusele 120 km/h vastava 2+2 ristlõikega maantee rajamist.

Tallinn–Narva põhimaantee on osa riiklikult tähtsast riigiteede võrgustikust, mistõttu on Haljala–Kukruse trass olulise ruumilise mõjuga ehitis, mis avaldab mõju suurele piirkonnale, parandades teelõigul liiklusohutust ja luues eeldused piirkonna konkurentsivõime suurenemiseks ning maakonnakeskuste vaheliste aegruumiliste vahemaade vähenemiseks. Lisaks on Haljala–Kukruse trassil maakonnaülene mõju, kuna teelõik läbib kahte maakonda – Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonda. Haljala–Kukruse trass loob soodsad tingimused rahvusvahelise kaubanduse, kultuuriliste sidemete ja turismi arendamiseks, kuna Tallinn–Narva põhimaantee kuulub rahvusvahelisse TEN-T teedevõrgustikku ja tegemist on Euroopa Liidu välispiirile viiva teega. Lisaks põhimaantee trassikoridori asukohale määratakse trassiga seotud teiste piirkonna teede ja rohevõrgustiku toimimiseks vajalike rajatiste asukohad (nt eritasandilised liiklussõlmed, kogujateed, kergliiklusteed, ökoduktid, sillad, tehnovõrgud, 5G taristu, jmt).

Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus.

Otsuse planeeringu algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Taotluse, selle menetluse ning kontaktinfo leiab Rahandusministeeriumi veebilehelt.


rahandusministeerium.ee

Liivi lahe meretuulepargi elektrikaabel

Taotluse kohaselt soovitakse koostada riigi eriplaneering Liivi lahes kavandatava meretuulepargi ühenduse rajamiseks Eleringi põhivõrguga maismaal. Planeering hõlmab nii mere- kui maismaa kaabli ja maismaa elektriliini asukoha valikut ning tehnilise lahenduse koostamist. Riigi eriplaneeringu algatamise avalik huvi tugineb taastuvenergia ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisel läbi meretuuleparkide arendamise. Planeeringuala paikneb maismaal Pärnu maakonnas ja merealal Pärnu lahes.

Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus.

Otsuse planeeringu algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Taotluse, selle menetluse ning kontaktinfo leiab Rahandusministeeriumi veebilehelt.


rahandusministeerium.ee

Eesti ja Soome vahelise raudteetunneli ja sellega seonduva tehissaare rajamise eriplaneering

Taotluse kohaselt soovitakse kavandada Soome ja Eesti vahelist raudteetunnelit ja sellega seonduvat tehissaart. Samuti tuleb leida asukohad raudtee toimimiseks vajalikule taristule. Raudteetunnel teenindab reisijaid ja kaubatransporti, seda on võimalik kasutada ka andmeside- ja elektrikaablite ning muude kommunikatsioonide ja torustike paigaldamiseks. Raudteetunnel ei ole mõeldud autotranspordiks.

Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus.

Otsuse planeeringu algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Taotluse, selle menetluse ning kontaktinfo leiab Rahandusministeeriumi veebilehelt.


rahandusministeerium.ee

Viimati uuendatud 25.11.2021