Eriplaneeringu taotlused

Riigi eriplaneeringu peamiseks ülesandeks on riigi jaoks oluliste ehitiste rajamiseks sobivaima asukoha valik. Riigi eriplaneering tuleb koostada sellise olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi.

Liivi lahe meretuulepargi elektrikaabel

Taotluse kohaselt soovitakse koostada riigi eriplaneering Liivi lahes kavandatava meretuulepargi ühenduse rajamiseks Eleringi põhivõrguga maismaal. Planeering hõlmab nii mere- kui maismaa kaabli ja maismaa elektriliini asukoha valikut ning tehnilise lahenduse koostamist. Riigi eriplaneeringu algatamise avalik huvi tugineb taastuvenergia ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisel läbi meretuuleparkide arendamise. Planeeringuala paikneb maismaal Pärnu maakonnas ja merealal Pärnu lahes.

Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus.

Otsuse planeeringu algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Taotluse, selle menetluse ning kontaktinfo leiab Rahandusministeeriumi veebilehelt.


rahandusministeerium.ee

Eesti ja Soome vahelise raudteetunneli ja sellega seonduva tehissaare rajamise eriplaneering

Taotluse kohaselt soovitakse kavandada Soome ja Eesti vahelist raudteetunnelit ja sellega seonduvat tehissaart. Samuti tuleb leida asukohad raudtee toimimiseks vajalikule taristule. Raudteetunnel teenindab reisijaid ja kaubatransporti, seda on võimalik kasutada ka andmeside- ja elektrikaablite ning muude kommunikatsioonide ja torustike paigaldamiseks. Raudteetunnel ei ole mõeldud autotranspordiks.

Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus.

Otsuse planeeringu algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Taotluse, selle menetluse ning kontaktinfo leiab Rahandusministeeriumi veebilehelt.


rahandusministeerium.ee

Viimati uuendatud 01.07.2021