Koosloome ja partnerid

Strateegia "Eesti 2035" sünnib koos eestimaalaste, ühenduste ja liitude, kogukondade, sotsiaalpartnerite, ekspertide, ettevõtjate, omavalitsuste ning ametnike ühistööna. Lähtume põhimõttest, et strateegia loome on avatud protsess ja kõigil on võimalus selles osaled.

Osalemine ja kursis olemine

Hääleta ja võida Iphone 13

Aita muuta elu Eestis paremaks!

Sinu arvamus loeb!

Vali üks idee igast teemakimbust, mis tuleks sinu arvates kindlasti ellu viia.

  • 1 Praegune Transport
  • 2 Jäätmed
  • 3 Energeetika
  • 4 Edasta
  • 5 Lõpetatud

Vali üks idee transpordi valdkonna teemakimbust, mis tuleks sinu arvates kindlasti ellu viia:

„Eesti 2035“ arvamusrännak noortele

Arvamusrännaku eesmärk on aru saada, millisena näevad noored elu Eestis täna ja millisena nad soovivad seda kogeda järgnevatel aastatel ning samal ajal luua neile võimalus Eesti pikaajalise arengustrateegia sõlmküsimustes kaasa rääkida. Samuti on arvamusrännak võimalus koolidele mitmekesistada õppetööd ning tugi õpetajatele ühiskonnakorralduse küsimuste arutamisel noortega. Peamine sihtrühm on õpilased alates 7. klassist, kuid arvamusrännakule võib asuda igaüks. Arvamusrännak asub siin

Arvamusrännak põimib individuaalseid ja kollektiivseid tegevusi. Igaühel on võimalik arvutis läbi mängida üks teekond, kus iga tehtud otsus viib veidi teistsuguse tulevikuni. Seda teekonda saab läbida mitme erineva tegelasena ja korduvalt, et näha, millistest otsustest ikkagi sõltub see, kas jõuame soovitud tulevikuni. Teekonna lõpus saab kirja panna, mida peaks Eesti esimese asjana ära tegema, et meil oleks ka tulevikus kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond. Seejärel saavad õpetajad klassiga koolitunni raames või noored omavahel jagada oma teekonna läbimise kogemust ning valida ühiselt välja ettepanekud, mis saadetakse riigikantseleile.

Valminud on metoodikajuhend, mis aitab seda arutelu läbi viia: 

Arutelul valitud ideed palume saata 14. novembriks 2021. aastal, täites ankeedi, mis asub siin. Ideed analüüsitakse Riigikantselei eestvedamisel teema eest vastutavate ametnike ja ekspertidega läbi ning valik neist esitatakse arvamuskorjele. Noorte esitatud ideid ja arvamuskorje tulemusi tutvustatakse nii avalikkusele kui ka otsustajatele.

Riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimise protsess näeb ette, et kord aastas toimub maikuus avalikkusega konsulteerimine, mille fookus ja vorm on igal aastal erinev. Arvamusrännaku eestvedajaks on Riigikantselei. Selle ettevalmistusele ja läbiviimisele aitavad kaasa Keskkonnaministeerium, HARNO, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts, Eesti Noorteühenduste Liit, Noorte kliimanõukogu, Tagasi Kooli, Noored Kooli, Eesti Väitlusselts jt. Tegevust rahastatakse ühtekuuluvusfondide 2014–2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“.

Partnerid

Osalevad partnerid esindavad katusorganisatsioone või nad on valdkondlikud eksperdid, samuti oleme kaasanud oma seniseid koostööpartnereid.

Katusorganisatsioonidena oleme piiritlenud partnerid, kellel on ekspertiisi ja eestkoste huvi paljude erinevate valdkondade vajaduste ja arenguperspektiivide kohta – st kogu riigi vaates. Valdkondlike partnerite ja ekspertidena oleme piiritlenud partnerid, kellel on eelkõige konkreetse valdkonna vaade ja kogemus. Koostööpartneritena oleme piiritlenud organisatsioonid, kellega teeme koostööd ja kes vahetult panustavad strateegia loomisesse ka oma ressurssidega.

Eesti Ametiühingute Keskliit

Eesti Arstide Liit

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Eesti Kultuuri Koda

Eesti Leader Liit

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti Perearstide Selts

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Eesti Teaduste Akadeemia

Eesti Tööandjate Keskliit

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon

Rektorite Nõukogu

SA Kutsekoda

Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise Volinik

Tervise Arengu Instituut

Vabaühenduste Liit

Vanemaealiste poliitika komisjon

Viimati uuendatud 26.11.2021