Vajalikud muutused Eestis

Eesti aluspõhimõtete hoidmiseks, strateegiliste sihtide saavutamiseks ja arenguvajadustele vastamiseks on vaja muudatusi eri valdkondades. Sealjuures on oluline sihipärane ja koordineeritud valdkondadevaheline koostöö. Strateegia koostamise käigus esitatud ja läbi räägitud ettepanekutest suuremat tähelepanu vajavad muutused on seotud viide temaatilisse kimpu. Nende elluviimist jälgitakse iga aasta täpsema tegevuskava põhjal ning vajaduse korral tehakse korrektiive tulenevalt Eesti arengut mõjutavatest riigisisestest sündmustest ja väliskeskkonna muutustest.

Oskused ja tööturg

Muudatused haridussüsteemis, inimeste teadmistes, oskustes ja hoiakutes. Kõrghariduskvaliteedi parandamine, ühiskondliku sidususe suurendamine ja võrdsemad võimalused.

LOE EDASI

Rahva kestlikkus, tervis ja sotsiaalkaitse

Muudatused rahvastiku- ja perepoliitikas, elukeskkonnas, tervishoiusüsteemis ja inimeste hoiakutes.

LOE EDASI

Majandus ja kliima

Uued lahendused teadus-arendustegevuses, paindlik majanduskeskkond, innovatsioon, uuendusmeelne ja vastutustundlik ettevõtlus, aus konkurents ning ringmajanduse põhimõtted.

Loe edasi

Ruum ja liikuvus

Elujõuline kultuuriruum, vajaduspõhine ja koostoimiv transporditeenus, jätkusuutlik energiataristu.

Loe Edasi

Riigivalitsemine

Valitsemise ühtsus, teenuste kvaliteedi parandamine, teaduse mõjususe suurendamine.

Loe edasi

Viimati uuendatud 02.01.2021