Riigivalitsemine

Tegevuskavas on iga temaatilise kimbu juures välja toodud vajaliku muutuse eesmärgid ja mõõdikud. Tegevused on seostatud strateegias „Eesti 2035“ kirjeldatud arenguvajadustega. Iga tegevuste juures on välja toodud eestvedaja ja kaasvastutajad ehk valitsusasutused, kes kõige enam selle tegevuse elluviimisesse panustavad. Oma valitsemisalas panustavad vajadusel tegevuste elluviimisesse kõik ministeeriumid.

Suurendame valitsemise ühtsust ja tagame riigi sujuva toimimise

Vananeva ja kahaneva rahvastiku tõttu peab suurenema riigivalitsemise tõhusus, sest järjest väiksema ametkonnaga on vaja pakkuda üha kvaliteetsemaid avalikke teenuseid, et need oleksid kättesaadavad sõltumata elukohast. Selleks muudame valitsemiskorralduse vajaduspõhiseks ja paindlikumaks. Tagame riigile vajalike oskustega töötajate (nt õpetajad, tervishoiutöötajad, päästjad, politseinikud, vanglateenistujad, õiguselukutsete ametikandjad) ja ametnike järelkasvu, arvestades piirkondlikke vajadusi (sh keskustest kaugemates ja kahaneva asustusega piirkondades). Arendame organisatsioone ja inimesi, et nad kohaneksid üleilmsetest suundumustest tulenevate muutustega, aga ka strateegilist planeerimist nii riigi kui ka KOVi tasandil. Samuti edendame Eestit digiriigina ning andmemajandust. Arvestades  küberohtude kasvu ja geopoliitilisi muutusi, arendame nii Eestis kui ka ELis tervikuna eri valdkondades küberturvalisust, võtame kasutusele jätkusuutlikud lahendused küberkuritegude avastamise suurendamiseks ja nende tõhusamaks menetlemiseks ning parandame elutähtsate teenuste ja taristu toimepidevust. Toetame noorte aktiivset kodanikuosalust ja seotust Eesti riigiga.

Parandame riigi ja KOVi teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ning vaatame üle vastutuse jaotumise

Inimesele peavad kõik avalikud teenused olema kättesaadavad, ligipääsetavad ja kvaliteetsed füüsilises ja/või digiruumis, olenemata tema elukohast, vanusest, erivajadusest või muust tunnusest. Selleks vaatame üle riigi ja kohaliku tasandi vastutuse jaotumise teenuste osutamisel. Seejuures tugevdame riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste partnerlust ning suurendame kohaliku omavalitsuse üksuste rolli detsentraliseerimise ja piirkondliku koostöö edendamisega. Samuti arendame avaliku sektori koostööd erasektori, vabaühenduste ja kogukondadega. Avalike teenuste kujundamisel muudame kasutajakogemuse maksimaalselt lihtsaks ja inimest toetavaks (sh pakkudes kasutajatuge eesti keeles ja vajaduse korral teistes enamlevinud keeltes). Viime teenused võimalikult palju taustal toimivaks ja etteaimavaks, kasutades seejuures kõiki riigil olemasolevaid andmeid turvaliselt ning arvestades inimese tahte ja põhiõigustega. Rakendame ühtse asjaajamiskoha põhimõtet nii füüsilises kui ka digiruumis. Arendame justiitssüsteemi ja tõhustame õiguste jõustamist, lähtudes õigusriigi põhimõtetest.

Suurendame teaduse mõjusust ja mitmekesisust, hoides teaduse kõrget taset

Teadus on Eestis kõrgel tasemel, kuid teadustulemuste kasutamine ühiskonnas on siiani olnud tagasihoidlik. Peame senisest paremini koordineerima nii formaalset kui ka mitteformaalset suhtlust teadlaste, avaliku sektori, ettevõtjate ja vabakonna vahel, et teadus vastaks senisest paremini ühiskonna vajadustele. Kõrgetasemelise, areneva ja valdkondlikult mitmekesise teadussüsteemi toimimiseks tagame teadusasutuste strateegilise arengu, sealhulgas jätkame uute teadmiste, tehnoloogiate ja ideede loomiseks vajalike alusuuringute rahastamist, seisame teadlaskonna juurdekasvu eest, võimaldame kasutada heal tasemel teadustaristut ja osaleda rahvusvahelises teadmusringluses. 

Tagame teadlastele konkurentsivõimelised töötingimused ja karjäärivõimalused, et Eesti teadusasutused oleksid atraktiivsed tööandjad ning teadlased ühiskonnas hinnatud partnerid nii ettevõtjatele kui ka avalikule sektorile. Töötame välja mitmekülgset arengut toetava ning suuremat stabiilsust pakkuva akadeemilise karjääri mudeli (sh viime lõpule doktoriõppe reformi). Soodustame töötajate liikumist ülikoolide, ettevõtete ja avaliku sektori vahel, avame teadustaristu ühiskasutuseks nii ettevõtjatele kui ka avalikule sektorile ning parandame ülikoolide teadmussiirde teenuste kvaliteeti.

Parandame teadustulemuste laiemat kättesaadavust ja kasutust (sh avatud teaduse arendamine) ning toetame teadmistepõhise mõtteviisi levikut ühiskonnas, sh kodanikuteadust. Toetame Eesti uuringuid ning teadusi, mis tegelevad eesti rahvuse, keele, kultuuri, identiteedi ning eneseteadvuse, samuti riigi toimimise jaoks vajalike teemade uurimisega. Tagame keeletehnoloogiliste lahenduste arendamise ja soodustame nende võimalikult laialdast rakendamist.

Parandame riigi rahvusvahelist positsiooni ning tagame julgeoleku ja turvalisuse

Oluline suund on Eesti välispoliitika terviklikkus, et tagada Eestile silmapaistev positsioon maailmas ja hoida tugevaid suhteid liitlastega. Keskendume Eesti tugevuste jagamisele maailmaga, toetudes Eesti saavutustele digi-, kultuuri-, spordi- ja teistes valdkondades, võimaldades samal ajal Eesti külalistele positiivse kogemuse ning kasutades turismi tasakaalustatud mõju kohalikule kultuurile ja keskkonnale. Et tagada Eesti majandusjulgeolek ja -stabiilsus, teostame põhjalikumaid oluliste välisinvesteeringute taustauuringuid kiirelt ja läbipaistvalt. Eesti rahvusvahelise positsiooni parandamisele aitab kaasa Eesti elanike võõrkeelte oskus, mis lihtsustab rahvusvahelist suhtlemist ja annab konkurentsieelise nii ettevõtjatele kui ka töötajatele. Suurendame arengukoostöö tõhusust rahumeelsete ühiskondade ülesehitamiseks maailmas.

Arendame riigikaitse laia käsitlust ning parandame ühiskonna valmisolekut kriisideks ning hübriidohtudele vastupanu võimet. Eesti teeb kõik endast oleneva lepingupõhiste rahvusvaheliste suhete arendamiseks, Euroopa Liidu ja NATO tugevdamiseks ning sõbralike suhete arendamiseks liitlasriikidega, et tagada Eesti ja liitlaste igakülgne julgeolek. Arendame liitlaste kohaloluks vajaliku taristu ning muudame ajateenistuse korralduse inimeste võimetega rohkem arvestavaks. Koostöös era- ja vabasektoriga tõhustame ebaseadusliku rände ennetamist, avastamist ja menetlemist. Suurendame vastupanuvõimet põhiseadusliku korra ohtudele, sealhulgas hübriidohtudele ja vaenulikule mõjutustegevusele.

Kindlustame elutähtsate teenuste toimimise ning suurendame kogukondade vastutust turvalisuse tagamisel ja kuritegevuse ennetamisel (sealhulgas suurendame inimeste teadlikkust oma rollist riigikaitsel ja kogukonna turvalisuse tagamisel). Hoidmaks korrakaitseorganite ja päästevõrgustiku reageerimissuutlikkuse ohtudele vastaval tasemel, muudame tehniliste ja innovaatiliste lahenduste abil turvalisust suurendavaid teenuseid mõjusamaks. Hoolitseme selle eest, et digitaalse ühiskonna küberriskid oleksid hästi hallatud ning Eesti küberruum kõrge usaldusväärsusega.

Mõõdikud

Muutust jälgime Statistikaameti mõõdikutega. Tärniga mõõdikutel ei ole uue metoodika tõttu veel alg- ja sihttaset kinnitatud.

Viimati uuendatud 24.08.2021