10:05

17.12.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks avaliku teenistuse koolitusprioriteedid 2003. aastaks. Prioriteedid kinnitati vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.04.2001 istungil (17.04.2001 istungi protokoll nr 19 , päevakorrapunkt 4) heaks kiidetud "Avalike teenistujate koolitussüsteemi põhimõtete" punktile 6.3.2 ning need valmistas ette Riigikantselei.Avalike teenistujate koolitusprioriteetide eesmärgiks on selge iga-aastaste rõhuasetuse seadmine ja koolitustegevuse eesmärkide seostamine Vabariigi Valitsuse kavandatavate tegevuste ja reformidega. Prioriteedid on aluseks tsentraalsete koolitusvahendite kasutamisele näidates ära kõige olulisemad sekkumiskohad avaliku teenistuse arendamisel. Tsentraalne koolitus on vajalik ühtse oskusteabe kujundamiseks olulistes valdkondades ja kasulik koolitusressursside säästlikumaks ning sihipärasemaks kasutamiseks. Eelnõu kohaselt 2003. aasta avaliku teenistuse koolitusprioriteedid on:1) uus “Avaliku teenistuse seadus”2) palgakorralduse muudatused uue “Avaliku teenistuse seaduse” jõustumisel;3) haldusõiguse üld- ja eriosa;4) karistusõigus ja väärteomenetlus;5) Euroopa Liidu alane koolitus;6) elektrooniline asjaajamine;7) strateegiline juhtimine .Nimetatud koolitusprioriteedid avalikustatakse Riigikantselei koduleheküljel ja nad on aluseks erinevatele koolitajatele koolitusprogrammide koostamisel. Koolitusprioriteetide tulemusena:. tekib selge seos avaliku teenistuse aktuaalsete ja prioriteetsete eesmärkide ning ametnike koolituse vahel;. paraneb avalike teenistujate koolituse süsteemsus ja mõjusus;. muutub paremini jälgitavaks ja hinnatavaks koolituse tulemuslikkus;. suureneb avalike teenistujate koolitusprogrammide omavaheline kooskõlalisus ja koolitusel pakutava oskusteabe sisuühtsus. Prioriteedid nr 1. ja 2. rakenduvad kui Riigikogu võtab vastu menetluses oleva "Avaliku teenistuse seaduse" uue eelnõu.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-