10:29

17.12.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Vabariigi Valitsus muutis tänasel istungil oma 19. detsembri 2001. a määrust nr 417 "Eesti Töötukassa põhikiri". Eelnõu kohaselt võib Eesti Töötukassa nõukogu valida uue esimehe, kui seda nõuavad vähemalt pooled nõukogu liikmed. Nõukogu volituste tähtaja jooksul uue esimehe valimine võib vajalikuks osutuda juhul, kui selgub, et nõukogu esimehe tegutsemine nõukogu juhina ei ole kõige otstarbekam ning võib isegi kahjustada töötukassa huvisid. Uue esimehe valimisel nõukogu volituste ajal järgitakse üldist korda. Põhikirja kohaselt toimuvad nõukogu koosolekud vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul. Eelnõuga nähakse ette, et nõukogu tuleb kokku kutsuda ka siis, kui seda nõuab vähemalt kaks nõukogu liiget. Eelnõu kohaselt peab nõukogu koosoleku protokolli kandma otsuse suhtes suulisele eriarvamusele jäänud nõukogu liikme eriarvamuse sisu. Suulisele eriarvamusele jäänud nõukogu liige peab viie päeva jooksul pärast koosoleku toimumist oma eriarvamusele alla kirjutama, vastasel juhul loetakse arvamus mitteesitatuks. Eelnõuga nähakse ette, et töötukassa eelarvet arutatakse kahel lugemisel ning eelarve muutmise ja lisaeelarve projekti ühel lugemisel ning kaks lugemist toimub üksnes vajadusel. Samuti tunnistatakse kehtetuks põhikirja säte, mille kohaselt juhatuse esimees teeb töötuskindlustushüvitise määramise või määramata jätmise otsuse.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-