Kell: 12:04, 18.12.2003

18.12.2003 | 12:04

Uudis
    • Jaga

TÄIENDAV PÄEVAKORRAPUNKT: Valitsus eraldas Vabariigi Valitsuse reservist Meremäe vallale 187 000 krooni Obinitsa lasteaia-raamatukogu hoone katlamaja ehituse toetamiseks. Obinitsa on üheks suuremaks külaks vallas, kus elab alaliselt ligikaudu 240 inimest. Tegemist on tüüpilise endise sovhoosi keskusega. Küla tehniline infrastruktuur on halvas seisus. Kogu asula kütmiseks ehitati 1983. aastal kivisöega köetav katlamaja, mille kaudu köetakse ka Obinitsa lasteaia-raamatukogu hoonet, mis valmis 1990. aastal. Maailmapanga laenu kaasabil ehitati 1993. aastal valla poolt katlamaja ümber halupuudega köetavaks. Laen on tähtajaliselt valla poolt tasutud. 1999. aastal loobus elanikkond kaugküttest ja ainsaks köetavaks hooneks jäigi lasteaia-raamatukogu hoone. Käesolevaks ajaks on muutunud katlamaja avariiohtlikuks, mille tõttu on olulisel määral häiritud lasteaia-raamatukogu töö. Järelevalve struktuuride poolt tehtud ettekirjutused sunnivad investeerima koheselt kuni 60 000 krooni. Tehtud ekspertarvamuse kohaselt ei ole taoline investeering põhjendatud. Majanduslikult on põhjendatud avarii olukorras oleva katlamaja võimalikult kohene sulgemine ja lasteaia-raamatukogu hoone keldrikorrusel õliküttel väikekatlamaja ehitus. Nimetatud uue katlamaja ehitamisel jäävad ära trassi kaod (ligikaudu 110 m), lõpeb ebamajanduslik tegevus (väga suured kulud küttele). Hetke olukorras käib kogu probleemi lahendamine vallale üle jõu, kuna puuduvad selleks eelarvelised vahendid. Valla arengukava kohaselt ja piirkonna arengu perspektiivist lähtuvalt (piirilähedus, Koidula piiriraudteejaama väljaehitamine) ei ole ette näha lasteaia sulgemist. Seoses raamatukogu poolt interneti püsiühenduse sissepanemisega käesoleva aasta novembris hakatakse võimaldama interneti kasutamist ka turistidele.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-