Kell: 12:05, 18.12.2003

18.12.2003 | 12:05

Uudis
    • Jaga

TÄIENDAV PÄEVAKORRAPUNKT: Valitsus eraldas Vabariigi Valitsuse reservist välisministeeriumile 974 840 krooni järgnevate arengukoostööprojektide elluviimiseks. 1) Projekti "Albaania Kohtunike Kooli institutsionaalne nõustamine kohtunike koolituskavade väljaarendamisel ning pilootkursuse väljatöötamine ja läbiviimine Albaania kohtunikele kohtuotsuse formuleerimise ja kirjutamise valdkonnas" eelarve on 299 840 krooni. Albaanias on kohtunike koolitamiseks loodud Kohtunike Kool, mis tegeleb ka kohtunike täiendõppeprogrammide väljatöötamise ja elluviimisega. SA Eesti Õiguskeskusele edastatud info põhjal puuduvad koolil vajalikud kogemused mitmetes valdkondades. Seetõttu ollakse väga huvitatud koostööst täiendavate koolituskursuste väljaarendamisel. Institutsionaalse suutlikkuse tõstmiseks nähakse koostöö võimalusi kohtunike täiendõppeprogrammi koostamises ja läbiviimises.Projekti läbiviimise eest vastutab SA Eesti Õiguskeskus. Õiguskeskus on välja töötanud kohtunike täiendkoolitusprogrammi, mis hõlmab nii õiguskoolitust kui ka tugi-ja oskustekoolitust. Kasutades SA Eesti Õiguskeskuse kogemust kohtunike koolituse, sh oskustekoolituse vallas, töötatakse Albaania Kohtunike Koolis välja koolituskavad ning pilootkursused. Projekti raames koolitatakse Eestis ka kümmet Albaania kohtunikku. Projektiga aidatakse kaasa Eesti-Albaania suhete arendamisele.2)Projekti "Gruusia valimiste korraldamise toetamine OSCE sihtotstarbelise programmi kaudu ja Eesti esindajate lähetamine Gruusiasse" eelarve on 175 000 krooni, millest OSCE loodud Gruusia valimiste abiprogrammi toetamiseks 125 000 krooni ja kahe Eesti esindaja lähetamiseks Gruusiasse 50 000 krooni. Parlamendivalimisega alguse saanud sisepoliitilise konflikti ja riigi juhtkonna vahetumise tõttu on poliitiline olukord Gruusias pingeline ning riiki ähvardab majanduslik kokkuvarisemine. Gruusia sisemine stabiilsus on ülioluliseks faktoriks ka julgeolekupoliitilisele olukorrale kogu Lõuna-Kaukaasias. Gruusia on palunud teistelt riikidelt ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt abi nii uute valimiste korraldamiseks kui ka majanduse stabiliseerimiseks. Gruusia edasiseks demokraatlikuks arenguks ning stabiilsuse tagamiseks riigis on esmatähtis korraldada ausad ja vabad valimised, mis oleksid vastavuses rahvusvaheliste standarditega.3)Vabatahtlik annetus ÜRO Lastefondile (UNICEF) sihtotstarbeliselt Iraagi ülesehituse toetuseks. Relvakonflikti järgselt vajab Iraagi elanikkond laialdast rahvusvahelist toetust tekkinud humanitaarkriisist väljumiseks ning riigi ülesehitamiseks. Paljude iraaklaste sotsiaal-majanduslik olukord on ebastabiilse julgeolekuolukorra tõttu jätkuvalt halb. Kuigi paljud ÜRO allorganisatsioonid ja teised rahvusvahelised organisatsioonid on seoses ebaturvalise olukorraga oma tegevust Iraagis piiranud, püüab UNICEF siiski jõuda kõige enam kannatavate sihtgruppideni - laste, naiste ja puuetega inimesteni. UNICEF-I tegevus Iraagis on rahastatud erinevate riikide annetustega ning selle jätkamiseks on vaja lisavahendeid.Toetades UNICEFi tegevust Iraagis on Eestil võimalus näidata avatust ja valmisolekut aidata omalt poolt kaasa olukorra normaliseerumisele Iraagis. Ajalise kitsikuse ja Iraagis valitseva olukorra ebastabiilsuse tõttu Eesti iseseisvat arengukoostöö projekti läbi viia ei saa. Vabariigi Valitsus otsustas oma 23. oktoobril 2003. a toimunud kabinetiistungil toetada Iraagi ülesehitust arengu ja humanitaarabiks mõeldud vahenditest 1 000 000 krooniga, millest 500 000 krooni eraldatakse käesoleva rahaeraldusega ning 500 000 järgmisel aastal.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-