Olulisemad valitsuse tegevused ja otsused 2009. aastal

29.12.2009 | 10:33

Uudis
    • Jaga

Tänasel valitsuse istungil andis riigisekretär Heiki Loot ülevaate valitsuse tegevusprogrammi täitmisest 2009 aastal. Ülevaates on esitatud olulisemad 2009. aasta tegevused programmis sätestatud eesmärkide ja lubaduste täitmisel. Valitsus jätkas tööd nii rahvastiku- ja perepoliitika, majandus- ja eelarvepoliitika, haridus- ja teaduspoliitika, sotsiaal- ja tervisepoliitika ning ka teiste, kokku 19 valdkonna eesmärkide täitmisel.

Valitsuse eesmärk rahvastiku- ja perepoliitika elluviimisel on saavutada Eesti rahvastiku positiivne iive. Positiivse tendentsina on iibe näitajad igal aastal paranenud.

Valitsus on jätkanud tööd eurole üleminekuks. Selleks on 2009. aastal parandatud valitsussektori eelarvepositsiooni 9 protsendi võrra SKPst.

2009. aasta veebruaris käivitas valitsus meetmete paketi Eesti ettevõtete kapitalile ligipääsu parandamiseks, mille kogumahuks on 6,1 miljardit krooni.

Tööturu paremaks toimimiseks ja paindlikkuse suurendamiseks võeti vastu uus töölepinguseadus. Eraõiguse reformi lõpuleviimiseks võttis Riigikogu vastu ka pärimisseaduse ja perekonnaseaduse.

Valitsuse eesmärgiks on saavutada teadus- ja arendustegevuste kulutuste 2 protsendiline osakaal SKPst. Järk-järgult selle eesmärgi poole liigutakse ning soovitud tulemust on võimalik saavutada 2011. aastal. Ühtlasi on oluliselt suurendatud haridusele ja teadusele kulutatavat osa SKPst. 2010. aastal suurenevad hariduskulud rohkem kui 1 miljardi krooni võrra.

Sotsiaalvaldkonnas on alustatud eelduste loomisega e-tervise täiemahuliseks rakendamiseks, et parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust.

Valitsus täiendas 2009. aasta juulis Eesti infoühiskonna arengukava 2013, seades eesmärgiks katta kogu Eesti uue põlvkonna internetivõrguga.

Ühtlasi on tehtud mitmed olulised valikud energeetikas, mis mõjutavad kogu Eesti arengut järgmiste kümnendite jooksul.

Valitsus on kaasajastanud hädaolukorraks valmisoleku süsteemi ning uuendanud riikliku kriisireguleerimise süsteemi. Samuti töötati välja sõjalise kaitse arengukava aastateks 2009-2018.

Ministeeriumide valitsemisalade kaupa saab 2009. aasta olulisematest tegevustest ülevaate siit:
2009. aasta kokkuvõte ministeeriumide kaupa.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-