Peaminister Jüri Ratase kõne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" üleandmisel Riigikogus, 12.10.2020

12.10.2020 | 15:49

Uudis
    • Jaga

Austatud Riigikogu esimees!
Head Riigikogu liikmed!

Vabariigi Valitsus esitab teile arutamiseks ja otsustamiseks riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035".

Seda strateegiat on koostatud nüüdseks enam kui kaks aastat ja siia on andnud oma panuse ligi 17 000 inimest, sest Eesti pikaajaline vaade väärib laiapindset arutelu. Nende kahe aasta jooksul on toimunud üle Eesti ligi 30 töötuba, kus on saanud oma arvamuse välja öelda lisaks poliitikutele, ametnikele ja vabakonna esindusorganisatsioonidele paljud Eesti inimesed.

"Eesti 2035" koostamise protsess on olnud avatum kui poliitikadokumentide puhul tavapärane ja ma loodan, et selline koosloome saab edaspidi uueks normiks. Turvaline ja inimestega arvestav Eesti riik on kõigi ühine eesmärk.

"Eesti 2035" on igas mõttes põhialus meie järgmise 15 aasta otsustele. See on Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu koostööd toetav strateegia, mis seob tervikuks nii kõigi valdkondade strateegilise planeerimise ja poliitikakujundamise kui ka nende rahastamise põhimõtted.

"Eesti 2035" on lõimitud Euroopa poolaasta majanduskoordinatsiooniga, see on aluseks Euroopa Liidu vahendite planeerimisel ning annab suuna üleilmsete säästva arengu eesmärkide elluviimiseks Eestis. Arengustrateegia eesmärk on, et Eesti oleks ka tulevikus demokraatlik ja turvaline riik, kus on tagatud eesti keele, rahvuse ja kultuuri elujõulisus.

Väga austatud Riigikogu liikmed!

Kui me viisime "Eesti 2035" koostamise osana läbi üleriigilise arvamuskorje, kus osaleti nii veebi vahendusel kui ka näiteks raamatukogudes ankeete täites, siis saime me kinnitust, et Eestimaa inimene tahab elada riigis, mis on turvaline, vaba, looduslik, avatud ja inimesekeskne.

Just need soovid on sõnastatud "Eesti 2035" aluspõhimõtete ja strateegiliste sihtidena, mida saame alati otsuseid tehes meeles pidada. Ka siis, kui meile tundub, et mõne otsuse mõju on lühiajaline, või kui otsustamiseks on väga vähe aega, sest ootamatusi, ennenägematuid olukordi tuleb ikka ette, on oluline hoida silme ees pikka vaadet.

"Eesti 2035" seab viis võrdväärselt olulist strateegilist sihti: Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad inimesed; Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud; Eestis on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond; Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik; Eesti on uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik.

Eesti rahvuse, keele ja kultuuri elujõu suurendamisel ning demokraatliku ja turvalise riigi edendamisel ei ole meil mõistlik nendest sihtidest mööda vaadata. Raske oleks ka vastu vaielda sellele, et me soovime elada riigis, kus inimesed on tegusad, ühiskond hooliv ja elukeskkond kõigi vajadusi arvestav ning majandus uuendusmeelne ja riigivalitsemine inimesekeskne.

Need pole aga pelgalt suured sõnad, vaid tõepoolest sihid, mida otsuseid tehes meeles pidada. Nii valitsuses kui ka siin, auväärses Riigikogus.

Eesti on vaba ja turvaline riik, aga peeglisse vaadates peame me tunnistama, et näiteks tervist hoidvate elukeskkonna lahenduste ja inimeste riskikäitumise osas on meil veel üksjagu vaja ära teha, et lõhe meie tervena elatud eluaastate ja oodatava eluea vahel ei oleks enam kui 20 aastat. Samuti peame me olema valmis ära kasutama võimalusi, mida pakub vananev ühiskond – 15 aasta pärast on iga neljas Eesti elanik vanem kui 65-aastane.

Need on just nimelt võimalused, kui me õigeaegselt, see tähendab kohe praegu, mõtestame oma valikud selliselt, et need arvestavad tulevikuga. Et meie valikud mitte ainult ei vii meid tulevikku, vaid viivad meid sinna ettevalmistunult ja enesekindlalt. Eesti inimene väärib konkurentsivõimelist, teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega riiki.

Head kaasmaalased!

"Eesti 2035" ei lahenda muidugi kõiki probleeme, millega me järgmisel 15 aastal silmitsi seisame, aga ma olen veendunud, et selles arengustrateegias kokku lepitud põhimõtted aitavad meil inimeste ja riigina jääda iseendaks ka kõige keerulisemates olukordades. Need tulevikku suunatud sihid aitavad meil pöörata proovikivid võimalusteks.

Ma soovin teile, austatud rahvasaadikud, kaalutletud ja kaalukat arutelu "Eesti 2035" üle. Omalt poolt luban, et Vabariigi Valitsus ei jäta "Eesti 2035" riiulile tolmuma, vaid arvestab sellesse arengustrateegiasse koondatud Eesti inimeste – meie – eesmärkidega.

Meie ettepanek on, et iga minister annab kord aastas teile, austatud Riigikogu, ülevaate sellest, kuidas on tema valdkonnas "Eesti 2035" sihtideni jõudmine edenenud. Ka mina peaministrina jagan teiega oma parimat teadmist meie edusammudest – ja ka järeleaitamist vajavatest teemadest – nii pärast riigi eelarvestrateegia kui ka riigieelarve esitamist Riigikogule.

Strateegia "Eesti 2035" viiakse ellu eelkõige valdkonna arengukavade ja programmide kaudu. Seda saavad strateegilise planeerimise lähtealusena kasutada ka kohaliku omavalitsuse üksused ning avaliku, vaba- ja erasektori organisatsioonid.

Hea Riigikogu!

Ma loodan väga, et teie arutelu "Eesti 2035" üle saab olema sisukas. Eesti väärib seda, et tema tulevikku kirjeldavasse strateegiasse kirjutatakse mõtted, mis on kõige edasiviivamad, kõiki Eestimaa inimesi arvestavad ning tugevdavad meie riigi mõjukust laias maailmas.

Soovin teile juba ette head arutelu!
 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-