Rahaeraldused valitsuse reservist

22.12.2005 | 11:30

Uudis
    • Jaga

Valitsus eraldas reservist pool miljonit krooni muuseumihoonete seenkahjustuse likvideerimiseks, 375 tuhat krooni sai veterinaar- ja toiduamet linnugripi ennetusmeetmeteks, Põhja politseiprefektuurile eraldati kaks miljonit krooni kohtu poolt riigilt väljamõistetud summade tasumiseks ning ligi pool miljonit krooni sai kohtuotsuste täitmiseks justiitsministeerium.

Valitsus eraldas reservist kultuuriministeeriumile 494 000 krooni Võrumaa muuseumi ja Eesti Vabaõhumuuseumi hoonete seenkahjustustest põhjustatud avariiohtliku seisundi likvideerimiseks.

375 000 krooni eraldati veterinaar- ja toiduametile lindude gripi ennetusmeetmete kulude katteks.

Et hinnata Eestisse rändlindude vahendusel lindude gripi levikut, on kokku kutsutud töörühm, milles osalevad lisaks veterinaar- ja toiduameti (VTA) järelevalveametnikele ka lindude rännet uurivad spetsialistid erinevatest uurimis- ja teadusasutustest. Nimetatud spetsialistidest on moodustatud töörühm, kelle ülesandeks on hinnata rändlindudega lindude gripi leviku riski ning määrata sellest tulenevalt kõrgendatud riski piirkonnad Eestis.

VTA koostatud eelarve kohaselt on ennetusmeetmete rakendamise kogumaksumus kokku 600 000 krooni, sellest 2005. aastal 375 000 krooni.

Kuna 2005. aasta riigieelarve seaduses VTA tegevuskuludes lindude gripi ennetusmeetmete kuludeks vahendeid ette nähtud pole, taotles põllumajandusministeerium valitsuse reservi vahenditest 600 000 krooni.

Rahandusministeeriumi ettepanekul toetas valitsus 375 000 krooni eraldamist 2005. aastal. Raha eraldamise taotlust 2006. aasta vajaduse osas ei peetud põhjendatuks, kuna põllumajandusministeeriumil oli võimalus planeerida vastavad kulutused järgmise aasta eelarvesse.

Valitsus eraldas reservist Põhja politseiprefektuurile 2 051 406 krooni 86 senti Tallinna linnakohtu ning Tallinna ringkonnakohtu poolt riigilt väljamõistetud summade tasumiseks.

Kohtuotsuse kohaselt sõlmiti 1996. a Tallinna Panga Liisingu AS, kelle õigusjärglane on Ühisliisingu AS, ja Tallinna politseiprefektuuri vahel kapitalirendileping, mille kohaselt Tallinna Panga Liisingu AS kohustus ostma Tallinna politseiprefektuuri huvides ja taotlusel Confidence International AB-lt vara (Mobisafe mobile unit 1,5 ning tarkvarakeskus) ning andma vara rendiperioodiks Tallinna politseiprefektuuri valdusse ja kasutusse.

Eesti Vabariik kohustus politseiprefektuuri kaudu tasuma vara eest rendimakseid-väljaostumakseid. Rendiperioodi lõppedes pidi toimuma vara omandiõiguse üleminek kostjale. Kostja ei täitnud oma lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt ning Ühisliisingu AS pöördus kohtusse.

Valitsuse reservist eraldati justiitsministeeriumile 497 200 krooni Tallinna linnakohtu ja Tallinna ringkonnakohtu kohtuotsuste täitmiseks

Antud kohtuasjas esitati hagi kohtutäituri poolt tekitatud kahju hüvitamiseks summas 480 000 krooni. Kahju tekitati ebaseadusliku enampakkumise tõttu, mille käigus müüdi hagejale kuulunud korter hinnaga 100 000 krooni.

Enampakkumise õigusvastasuse tuvastas Tallinna linnakohus oma otsusega 12. maist 2005.a. Kohus rahuldas hagi osaliselt ja mõistis Eesti Vabariigilt välja kahju hüvitamiseks 150 000 krooni, mille peale esitas hageja apellatsioonikaebuse, paludes mõista kostjalt hageja kasuks 480 000 krooni. Tallinna ringkonnakohus rahuldas selle oma 21.09.2005. a otsusega.

Justiitsministeerium on seisukohal, et ringkonnakohtu otsusele kassatsioonikaebuse esitamine ei anna tulemust ning kahju suuruse vähendamiseks puuduvad võimalused.

Täituri poolt toime pandud rikkumise fakti ei ole Eesti Vabariik vaidlustanud.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-