Riigivapiga pitserite ning riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide näidised tuleb Riigikantseleis registreerida

18.12.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas
Stenbocki majas, 18. detsembril 2001. a.

Riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide ning riigivapiga pitserite näidised kuuluvad alates 2002. aastast registreerimisele Vabariigi Valitsuse poolt tänasel istungil asutatud vastavas registris. Valitsus kinnitas ka registri pidamise põhimääruse.

Registri pidamise eesmärgiks on koondada ühtsesse andmebaasi ülalnimetatud dokumentide ja pitserite kohta käivad andmed, tagades pideva ülevaate nende kasutusele võtmise, kasutamise ja kehtetuks tunnistamise üle ning võimaldades riigiasutustel, riigivõimu teostavatel organitel ja isikutel ning avalikkusel saada operatiivset teavet vastavate registriandmete kohta. Registri vastutav ja volitatud töötleja on Riigikantselei.

Riigiasutused, riigivõimu teostavad organid ja isikud esitavad riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide näidised ning riigivapiga pitserite näidised enne kasutusele võtmist Riigikantseleile registrisse kandmiseks. Registrisse kantavad plankide näidised hõlmavad üldplanke, õigusaktide planke, haridust tõendavate dokumentide planke, töötõendite planke, lubade planke, tunnistuste planke, tegevuslubade, juurdepääsulubade planke, erinevate tunnistuste planke, isikut tõendavate dokumentide planke, ametimärkide (žetoonide) näidiseid, sertifikaatide planke, patendikirjad, valitsusasutuste aukirjade, tänukirjade, teenetemärkide tunnistuste planke, tööraamatu, tööraamatu duplikaadi ja tööraamatu vahelehe planke ning Eesti Vabariigi viisade (kleebise vormis) näidiseid.

Määrus kehtestati juunis vastu võetud Riigivapi seaduse § 18 lõike 4 alusel. Määruse jõustumise tähtpäev on 1. jaanuar 2002. a. Samaaegselt tunnistati kehtetuks Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 1995.a määrus nr 107 Valitsusasutuste poolt väljaantavate dokumentide näidiste riikliku registri asutamine, 5. novembri 1993.a määrus nr 341 Riigivapi kujutisega pitsatite ja dokumendiplankide valmistamise, kasutamise, hoidmise ning hävitamise korra kohta ja 11. novembri 1993.a määrus nr 349 Riigivapi kujutise kasutamise kord. Samuti muudeti Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 Asjaajamiskorra ühtsed alused sõnastust.

Lähemalt: Kalev Uustalu, Riigikantselei sümboolikaosakonna juhataja, tel 693 5920, kalev.uustalu@rk.ee

Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-