TAN arutas teadus- ja arendustegevuse ning doktoriõppe tulevast korraldust

13.05.2021 | 10:12

Stenbocki maja, 13. mai 2021 – Valitsust nõustav teadus- ja arendusnõukogu (TAN) tutvus selle nädala istungil teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse väljatöötamiskavatsuse eelnõu ja doktoriõppe reformi plaanidega.
    • Jaga

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadust muutes parandatakse selle kooskõla muutunud oludega, täpsustatakse teadus- ja arendustegevuse rahastamise põhimõtteid, sätestatakse selgemalt teadus- ja arendustegevuse süsteemi osapooled ning nende rollid. Uuenenud seaduses pööratakse enam tähelepanu teaduseetikale ning täpsustatakse teadustulemuste avalikustamise põhimõtteid. TANi liikmed tõid välja, et teaduse kõrval tuleks ka innovatsiooni senisest jõulisemalt fookusesse tõsta ning rõhutasid koordinatsiooni tõhustamise vajadust ministeeriumite vahel.

„Ka riigieelarve strateegia arutelu raames oleme diskuteerinud selle üle, kuidas vältida jõupingutuste dubleerimist ning tekitada rohkem sünergiat ja koostööd. Arusaadav, et igal ministeeriumil või asutusel võib olla oma vaade ühele või teisele probleemile, kuid selle lahendamiseks tellitavad uuringud või analüüsid võiksid siiski olla terviklikud, kõikide osapoolte huvidega arvestavad. Kindlasti jätkame seda suunda ka sügisel eelarve arutelu käigus,“ ütles peaminister Kaja Kallas.

Eelnõu on plaanis saata partneritele kooskõlastamiseks pärast täiendavat arutelu juunis, seadus peab jõustuma aastast 2023.

Kavandatud doktoriõppe reform seab sihiks tagada enamusele doktorantidele nooremteaduri ametikoht ülikoolides või töökoht muudes teadus- ja arendustegevusega tegelevates asutustes ja ettevõtetes. Doktoriõppe reformi plaanidega tutvudes arutasid TANi liikmed, kuidas tõsta doktoriõppe vastavust ühiskonna ja ettevõtluse vajadustele ning millist rolli võiks täita ettevõtlusdoktorantuur. Hetkel on iga-aastaselt kaitstavate doktoritööde arv väiksem kui 250 (eesmärk on 300), mis ei taga tippspetsialistide järelkasvu, doktoriõpingud kestavad reeglina nominaalajast kauem ning kraadi omandanud inimesed ei leia väljaspool kõrgharidus- ja teadusvaldkonda oma kvalifikatsioonile vastavat tööd. Ettevõtjate esindajad TANis lubasid järgmise sammuna koondada ettevõtjate ootused ettevõtlusdoktorantuuri läbinu oskustele ja kompetentsidele.

 „Selline ettevõtlus- ehk tööstusdoktorantuur aitab täpsemalt püstitada tööülesandeid ning kiiremini jõuda tulemusteni,“ ütles Kaja Kallas.

Eelnõu on kavas esitada Vabariigi Valitsusele hiljemalt augustis, et alustada selle rakendamist  2022. aasta 1. septembrist.

TAN sai ka Riigikantselei ülevaate eelmisel istungil arutatud soovituste elluviimisest, mis puudutavad nõukogu enda rolli muutmist teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni juhtimisel, ning tutvus planeeritavate meetmetega teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni valdkonnas uues eelarveperioodis.

Valitsust nõustavasse teadus- ja arendusnõukogusse kuuluvad haridus- ja teadusminister, rahandusminister, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ning valitsuse nimetatud liikmetena Jaak Aaviksoo, Toomas Asser, Toomas Luman, Gunnar Okk, Mart Saarma, Oliver Väärtnõu, Tarmo Soomere, Toomas Tamsar,  Arto Aas, Tiit Land ja Maive Rute. TANi esimees on peaminister Kaja Kallas.

Järgmine TANi istung on plaanis 31. augustil. 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-