Valitsus algatas ehitusseadustiku eelnõu

05.12.2013 | 10:40

Uudis
    • Jaga

Valitsus algatas täna uuendatud ja erivaldkondadega kooskõlas oleva ehitusseadustiku. Tegemist on kehtiva ehitusseaduse sisulise ja vormilise edasiarendusega ning valdkonda kodifitseeriva üldseadusega.

Eelnõuga koondatakse erinevate valdkondade ja eriehitiste reeglid ning luuakse ühtsed õiguslikud alused, kuid ehitisele esitatavad nõuded oma olemuselt seaduses ei muutu. Samuti sätestatakse hea ehitustava, ohutuse, keskkonnasäästlikkuse ning asjatundlikkuse põhimõtted.

Menetlusnormidest on eemaldatud dubleerivad ja vastukäivad kohustused, mis eelduslikult peaks vähendama halduskoormust ning võimaldama üksikisikul seadust selgemini rakendada.

Ehitise mõiste all sätestatakse, et koos toimivat ehituslikku kompleksi võib loa menetlemisel käsitleda ühe ehitisena. Seega võib edaspidi näiteks hoone ja selle juurdepääsutee ehitusluba taotleda ühe menetluse raames, mis hoiab kokku kõigi osapoolte aega, loa taotleja aga vabaneb täiendava riigilõivu maksmisest.

Varasemast põhjalikumalt on reguleeritud ka projekteerimistingimuste andmise regulatsiooni. Sätestatud on projekteerimistingimuste sisu, andmise alused, menetlus, sealhulgas menetlustähtajad ja kaasamine.

Ehitus- ja kasutusloa eest võetavat riigilõivu on vähendatud. Lisandunud on riigilõiv projekteerimistingimuste andmise eest. Ehitus- ja kasutuslubade taotlemise juhte on vähendatud ning loakohustus on kohati asendatud teatise esitamise kohustusega, mille puhul riigilõivu maksma ei pea.

Seadus peaks jõustuma 1. juulil 2015. aastal.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-