Valitsus algatas seaduseelnõu karistusseadustiku muutmiseks

05.12.2013 | 10:19

Uudis
    • Jaga

Valitsus otsustas täna algatada seaduseelnõu karistusseadustiku ning sellega seonduvate seaduste muutmiseks. Algatuse eesmärk on vähendada karistatavate tegude arvu ja kõrvaldada ülekriminaliseerimine.

Eelnõuga tehakse muudatused karistusseadustikus ja haruseadustes eesmärgiga korrastada kuritegude ja väärtegude omavahelist suhet nii karistusseadustiku ja konkreetse haruseaduse vahekorras kui ka karistusseadustiku enda ja haruseaduse piires. See tähendab koosseisude täpsemat piiritlemist ja kattuvuste kõrvaldamist – üks tegu saab olla karistatav ainult kas väärteona või kuriteona.

Nii karistusseadustikus kui ka haruseadustes täpsustab eelnõu karistatavate tegude koosseisude kirjeldusi, et need vastaksid paremini määratletusnõudele. Viimane eeldab, et normi adressaat – isik, kes peab selle järgi käituma, aga ka karistusnormi kohaldav menetleja – saab üheselt aru, milline tegu on keelatud ja karistatav. Selline tegu saab olla vaid konkreetselt määratletud, mitte aga nt vastava haruseaduse „eeskirjade muu rikkumine“ vms.

Muudatuste oluline eesmärk on laiendada haldussunni – ettekirjutuse, sunniraha ja asendustäitmise rakendusala ning vähendada sellega väärteokoosseisude – hulka. Karistusõiguslike vahendite kasutamne on õigustatud siis, kui muud õigusliku regulatsiooni vahendid – tsiviilõiguslik hüvitamine ja haldussund – ei ole rakendatavad.

Et tegemist on revisjoni, mitte reformiga, siis ei ole võetud vaatluse alla teo karistatavuse aluseid ega piire karistusõiguse üldosas, samuti ei tehta põhimõttelisi muudatusi sanktsioonisüsteemis tervikuna. Sellest tulenevalt on eelnõus esitatud karistusseadustiku sätete muutmise ettepanekud, mitte ei anta uut seaduse tervikteksti.

Eelnõu on kavandatud seadusena jõustuma 2015. aasta 1. jaanuaril.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-