Valitsus arutas liiklusohutusprogrammi elluviimist 2014. aastal

17.12.2015 | 10:21

Uudis
    • Jaga

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal esitas valitsusele aruande „Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi aastateks 2003–2015“ III etapi eesmärkide ja rakendusplaani aastateks 2012–2015 täitmisest 2014. aastal

Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi strateegiline eesmärk on liiklussurmade vähendamine. Eesmärgiks   on saavutada olukord, kus liikluses ei hukkuks kolme aasta keskmisena rohkem kui 75 inimest aastas ja liiklusõnnetustes vigastatute arv ei ületaks 2013–2015 keskmiselt 1500 inimest aastas.

Võttes aluseks eelnevate aastate statistika, on pigem reaalne, et liikluses hukkunute arv aastatel 2013–2015 kasvab saja hukkununi aastas. Neist ligi pooled on suure tõenäosusega kergliiklejad: jalakäijad ja jalgratturid. Praeguseks on 2015 aastal liikluses hukkunud 66 inimest. 2013. aasta lõpus moodustasid kergliiklejad 40 protsenti liikluses hukkunuist. Vähenemise märke ei näita ka inimkannatanutega liiklusõnnetuste koguarv ja neis vigastatute arv. Raskemalt vigastatute arv, kes vajavad haiglaravi enam kui ööpäev, kasvab 2015. aastaks hinnanguliselt 500-lt 550-ni.

Tervikliku liiklusohutuse haldamissüsteemi loomiseks oli 2014. aasta lõpuks kõikides maakondades moodustatud liikluskomisjonid. Liiklusohutuskampaaniaid jätkati nii alkoholi tarvitanud juhtide liikluses vähendamise, lubatud piirkiirusest kinnipidamise, raudtee ohutult ületamise kui ka jalakäijahelkuri kandmise suurendamiseks.

Möödunud aastal toimis hästi jala ja jalgrattaga liiklemise koolituse läbiviimiseks vajalike õppe- ja õppemetoodiliste materjalide valmistamine vastavalt koolieelsete lasteasutuste ja koolide ning laste liikluskasvatust läbi viivate koolitajate tellimustele. Samuti on hästi tööle rakendunud laste liikluskasvatuse läbiviimist toetav e-õppekeskkond (kodulehekülg).

Liikluskeskkonna valdkonnas toimis hästi teedevõrgu ohutustamine, mille käigus kaardistati ja osaliselt juba ka kaotati  liiklusohtlikke kohti.

Liiklusjärelevalves kontrolliti sõidukiirust, turvavarustuse kasutamist, töö- ja puhkeaja normide täitmist nii liikluses kui ka transportettevõtetes. Hästi toimis joobekontroll ohtlike juhtide liiklusest kõrvaldamiseks. Liiklusvahendite tehnonõuetele vastavuse järelevalve osas kontrolliti liikluses sõidukite tehnonõuetele vastavust ja turvavarustust ning lubatust suurema tegeliku massiga sõidukeid.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-