Valitsus kehtestas strateegiliste arengudokumentide koostamise ja elluviimise korra

19.12.2019 | 12:36

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 19. detsember 2019 – Valitsus kehtestas kabinetinõupidamisel istungiotsusena strateegiliste arengudokumentide koostamise ja elluviimise korra.

„Tänane otsus on suur samm edasi riigi strateegiadokumentide korrastamiseks ja tarbetu bürokraatia vähendamise suunas,“ ütles Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago. „Pikka aega on heidetud ette, et ministeeriumid koostavad strateegiadokumente, mis on eesmärkidelt killustunud ning omavahel ei haaku. See määrus ravib neid muresid andes ministeeriumitele selged juhised valdkonna arengukavade ja programmide loomisel ning aitab vähendada strateegiliste arengudokumentide suurt arvu.“

Korra järgi seatakse valdkonna arengukavaga keskpikad arengueesmärgid, millega määratakse, kuidas tulemusvaldkonna raames liigutakse strateegiliste sihtide poole. Valdkonna arengukava viiakse ellu lühikese vaatega ja riigi eelarvestrateegiaga kattuvalt paindlike programmide kaudu, milles kirjeldatakse planeeritud meetmeid ja tegevusi.

Muudatused koostamis-, rakendus-, ja aruandlussüsteemis aitavad vähendada halduskoormust. Määruse rakendamisel muutuvad arengukavad lühemaks ja konkreetsemaks. Määrus aitab vähendada strateegiadokumentide arvu ja nende menetlemisele kuluvat töömahtu. Samuti aitab see tagada parema ülevaate strateegiate mõjust ning suurendada strateegiliste dokumentide süsteemset kasutamist juhtimisotsuste tegemisel. Lisaks tagatakse määrusega selged juhised Riigikantselei koordineeritud arengukavade ja rahandusministeeriumi koordineeritud programmide koostamiseks ja elluviimiseks. See aitab muuta arengudokumentide ülesehitust sarnasemaks, mis tagab nende parema võrreldavuse.

Arengukavade koostamisel ja elluviimisel suureneb märgatavalt juhtkomisjoni roll, mis aitab tagada teiste valdkondadega parema sidususe, oluliste huvirühmade kaasamise ja ekspertide ning teadlaste parimate teadmiste rakendamise. Juhtkomisjonide üleüldisema kasutamisega muutub strateegiline juhtimine teadmuspõhisemaks, läbipaistvamaks ja kaasavamaks ning valdkondi ühendavamaks.

Oluline muudatus on määrusega ette nähtud valdkonna arengukavade aruandluses, mis on senisest paremini seostatud tulemusaruandlusega ning mida täiendavad välishindamised. Selle tulemusel väheneb oluliselt arengukavade menetlemisele kuluv aeg ja halduskoormus ning suureneb strateegiliste dokumentide roll otsustusprotsessides.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-