Valitsus kiitis heaks ajakirjaniku allikakaitset reguleeriva eelnõu

29.12.2009 | 10:11

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis heaks ja saadab parlamendile arutamiseks "Ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse" eelnõu, mille eesmärk on tagada ajakirjanikele õigus tugineda kohtumenetluses allikakaitsele.

Täna on allikakaitse reguleeritud ainult ringhäälingus, kuigi see peab olema tagatud kõigile ajakirjanduslikul eesmärgil informatsiooni töötlevatele isikutele.

Eelnõuga laiendatakse ringhäälinguseaduse allikakaitse põhimõtet ka ülejäänud meediale. See annab ajakirjanikule õiguse talle informatsiooni andnud isiku andmeid mitte avaldada, sealjuures säilib kohustus hoida isiku identiteeti salajas, kui isik seda ise soovib.

Kui informaator annab valeinformatsiooni, siis ajakirjanduslikul eesmärgil informatsiooni töötleva isiku kohustus ei rakendu. Lisaks nähakse eelnõuga ette, et allikakaitse-kohustuse rikkumise eest ei saa ei juriidilisele ega ka füüsilisele isikule kohaldada avalik-õiguslikku vastutust.

Tsiviilkohtumenetluses kehtib allikakaitse ilma eranditeta. Kriminaalmenetluses hakkavad eelnõu kohaselt kehtima allikakaitse osas erandid -kui uuritakse kuritegu, mille eest on ette nähtud karistusena vähemalt kuni kaheksa aastat vangistust ning muul viisil tõendite kogumine on välistatud või oluliselt raskendatud ning teatud kindlate II astme kuritegude puhul. Viimatinimetatud kuritegude puhul on kohtule antud täiendav kaalutlusotsus hinnata igakordselt asjaolusid. Ütluste andmiseks saab kohustada üksnes eeluurimiskohtunik või kohus.

Lisaks tagatakse kriminaalmenetluse käigus ajakirjaniku läbiotsimisel kõrgem kaitse sarnaselt advokaadi- või notaribüroo läbiotsimisega. See tähendab, et läbiotsimist saab toimetada vaid eeluurimiskohtuniku määruse või kohtumääruse alusel.

Lisaks on eelnõu eesmärgiks tugevdada selliste isiklike õiguste kaitset, nagu on kehaline ja eraeluline puutumatus või isiku hea nimi, kahju õigusvastase tekitamise eest. Selleks muudetakse võlaõigusseaduses sätestatud kahju hüvitamise regulatsiooni. Selle eesmärgiks on rahalise karistuse kaudu mõjutada kahju tekitajat sellistest tegudest tulevikus hoiduma.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-