Valitsus kiitis heaks ja saadab parlamendile põlevkivi kasutamise riikliku arengukava

17.12.2015 | 10:38

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis heaks ja saadab parlamendile Riigikogu otsuse „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 kinnitamine“ eelnõu.

Põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas on määratletud riigi huvi põlevkivi kaevandamisel ja kasutamisel ning sõnastatud selle elluviimise strateegia aastani 2030. Riigi huvina on määratletud  põlevkivi kui rahvusliku rikkuse efektiivne ja säästlik kasutamine, põlevkivisektori areng peab olema jätkusuutlik.

Arengukava strateegilisteks eesmärkideks on põlevkivi majanduslikult efektiivne kaevandamine ning kasutamine, põlevkivitööstuse kindlustamine põlevkivivaruga ning kaasneva negatiivse keskkonnamõju vähendamine. Samuti on arengukava eesmärk arendada põlevkivialast haridus- ja teadustööd.

Põlevkivi kaevandamise aastamäär on jätkuvalt 20 miljonit tonni nagu sätestatud maapõueseaduses.

Põlevkivi arengukava teostamise maksumus on prognoosi kohaselt 20 miljonit eurot. Arengukava viiakse ellu rakendusplaani alusel, mis koostatakse aastateks 2016–2019 ja mille täitmist rahastatakse riigi eelarvest, Euroopa Liidu ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahenditest. Meetmete prognoositav maksumus neljaks aastaks kokku on ligikaudu 4,4 miljonit eurot. Keskkonnainvesteeringute Keskusesse suunatakse aastas ca 35 miljonit eurot põlevkivitööstusest laekuvatest keskkonnatasudest, millest 5 protsenti kavandatakse edaspidi suunata tagasi tööstuse toetamiseks keskkonnahoidlikumale tegevusele üleminekul ja keskkonnahoidlike lahenduste uurimiseks kui ka teadus- ja arendustegevusse uurimaks põlevkivi kasutusvõimalusi, et põlevkivi omanik saaks oma varast suurimat lisandväärtust. Selline panus saab aidata saavutada kriitilist taset uuringute rahastamiseks, et küsimustega tegeldaks järjepidevalt ja arengud oleksid jätkusuutlikud.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-