Valitsus kiitis heaks kolm arengukava

03.06.2021 | 11:42

Stenbocki maja, 3. juuni 2021 – Valitsus kiitis pärast kabinetinõupidamise arutelu heaks kolm arengukava, millest kaks saadetakse edasi Riigikogule. Siseturvalisuse valdkonna uuendatud arengukava sai lõpliku heakskiidu ja avaldatakse siseministeeriumi kodulehel.
    • Jaga

Esiteks kiitis valitsus heaks sidusa Eesti arengukava 2021–2030, mille esitasid siseminister Kristian Jaani, välisminister Eva-Maria Liimets ja kultuuriminister Anneli Ott. Arengukava eesmärk on muuta Eesti järgmisel kümnendil senisest sidusamaks ja kaasavamaks ühiskonnaks. Arengukavas keskendutakse kohanemise ja lõimumise, üleilmse eestluse, kodanikuühiskonna ja rahvastikuarvestuse arendamisele.

Teiseks kiitis valitsus heaks kultuuriminister Anneli Oti esitatud „Kultuuri arengukava 2021-2030“. Kultuur 2030 on kultuuri valdkonnas strateegilisi sihte seadev dokument, mis on jätkustrateegiaks dokumendile „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“. Kultuuripoliitika kujundamisel ja elluviimisel lähtutakse põhiseaduslikust sihist tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas määratletud kunsti ja teaduse vabaduse, omandiõiguse ning kultuurilise mitmekesisuse põhimõtetest.

Riigi üks olulisemaid ülesandeid on tagada kõikidele Eesti elanikele võimalus osaleda neile sobivates kultuuritegevustes ja loomealadel nii huvilise kui ka loojana. Ligipääs kultuurile peab olema tagatud sõltumata erivajadustest, elukohast, vanusest, rahvusest, keeleoskusest, huvidest, võimekusest ja muudest tingimustest.

Need arengukavad saadab valitsus tutvumiseks ka Riigikogule.

Täiendavalt kiitis valitsus heaks „Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“, mis on jätkuks seni kehtinud valdkonna arengukavale ja seab uuendatud tegevussuunad turvalisuse suurendamiseks Eestis.

Siseturvalisuse arengukavas mõtestatakse turvalisust stabiilse elukeskkonnana, milles inimene tunneb ennast kaitstult, mille kujundamisse inimene ise panustab ja kus on tagatud tema heaolu, ohutus ja kindlustatus. Üldeesmärk on ka edaspidi see, et Eesti inimesed tunnevad, et nad elavad vabas ja turvalises ühiskonnas, kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogukonna turvalisusesse loovad ühe turvalisima riigi Euroopas.

Siseturvalisuse uuendatud arengukava on parlament juba arutanud. Siseministeerium avaldab heakskiidetud arengukava oma kodulehel https://www.siseministeerium.ee/et

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus