Valitsus kiitis heaks kolm seaduse eelnõu ja saadab need arutamiseks Riigikogule

03.06.2021 | 18:03

Stenbocki maja, 3. juuni 2021 – Valitsus kiitis pärast kabinetinõupidamisel toimunud arutelu heaks kolm seaduse eelnõu ja saadab need aruteluks parlamenti.
    • Jaga

Esiteks kiitis valitsus heaks avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on avaandmete kättesaadavuse ja taaskasutatavuse suurendamine innovatsiooni ja majanduse edendamiseks, siseturu sujuvamaks toimimiseks ja infoühiskonna edendamiseks. Muudatustega jõustatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist (EL) 2019/1024 avaandmete ja avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta tulenevad nõuded.

Direktiivi muudatuste mõjul avalikustatakse rohkem andmeid, luuakse võrdsemad võimalused kõigile andmete taaskasutajatele ja paraneb andmete tehniline taaskasutatavus. Direktiivi rakendamiseks peab Euroopa Komisjon kehtestama väärtuslike andmestike jaoks rakendusmääruse. Andmestikud, mille avaldamine ja taaskasutamine olulist väärtust loovad on: georuumilised andmed; maa seire ja keskkonnaga seotud info; meteoroloogiateave; statistika;  äriühingute ja äriühingu omandisuhted; liikuvusega seotud andmed ja siseriiklikult ka keeleandmestik. Direktiivi rakendamise kuludega seotud küsimusi plaanib valitsus täiendavalt arutada sügisel.

Teiseks kiitis valitsus heaks riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on tagada riigi julgeolek ja välissuhtlemine, kaitsta salastatud teavet avalikuks tuleku ja juurdepääsuõiguseta isikule teatavaks saamise eest. Kehtiv seadus jõustus 2008. aastal. Seaduse senised muudatused on lähtunud üksikküsimustes regulatsiooni täiendamise vajadusest. Eelnõusse on koondatud viimaste aastate vältel eri riigisaladuse ja salastatud välisteabe töötlejate ja salastatud teabe kaitset korraldavate asutuste tõstatatud küsimused, mille lahendamiseks ei piisa riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korra täpsustamisest või olemasoleva seaduse rakenduspraktika muutmisest.

Kolmandaks kiitiks valitsus heaks politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu, mille eesmärk on raskendada politseitöös vajaliku teabe sattumist nende inimeste kätte, kes võiksid teavet kasutada kuritegelikel eesmärkidel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus