Valitsus kiitis heaks oma tegevusprogrammi 2016-2019

22.12.2016 | 13:45

Uudis
  • Jaga

Stenbocki maja, 22. detsember 2016 – Valitsus kinnitas täna oma tegevusprogrammi aastani 2019, mille eesmärk on muuta Eesti ühtsemaks, hoolivamaks, tugevamaks ja võrdsemaks.

Ligi 350 ülesandega tegevusprogramm lähtub valitsusliidu 167-st aluspõhimõttest ning prioriteetidest hoida ja tugevdada Eesti julgeolekut, viia Eesti välja majandusseisakust, suurendada ühiskondlikku heaolu ja sidusust ning pöörata Eesti rahvaarv taas tõusule.
 

Ühiskondliku heaolu ja sidususe suurendamiseks valitsus:

 • viib ellu tulumaksureformi, mis elavdab majandust ja vähendab ebavõrdsust.
 • viib läbi pensionireformi, mis arvestab Eesti tööealiste inimeste vähenemise ning vanemaealiste arvu kasvuga.
 • viib ellu riigireformi ning haldusreformi, suurendades omavalitsuste tulubaasi ja vaadates üle nende ülesanded ning kaotades maavalitsused.
 • toetab Narva ja Tallinna Eesti Keele Maja rajamist ning tõstab eesti keele õpetamise kvaliteeti muu emakeelega õpilastele.
 • võitleb kodakondsusetuse taastootmise vastu, mistõttu lihtsustatakse Eestis sündivate laste võimalusi saada Eesti Vabariigi kodakondsus.
 • koostab 2017. aasta aprilliks uue Ida-Viru programmi.
   

Välis- ja julgeolekupoliitika ning riigikaitse tugevdamiseks valitsus:

 • suurendab oluliselt ressursse välisteenistustele ja tähelepanu Eesti julgeoleku- ja välismajandushuvide eest seismisele.
 • töötab viivitamatult välja Eesti Euroopa Liidu eesistumise esialgsed prioriteedid ja tagab eesistumise eduka korraldamise 2017. aasta juulist.
 • hoiab kaitsekulutusi iseseisva kaitsevõime tugevdamiseks vähemalt 2% SKT-st. Sellele lisaks kaetakse liitlasüksuste saabumiseks vajalikud investeeringud.
 • toetab NATO heidutusmeetmete tugevdamist ja liitlaste püsivat kohalolekut Eestis ka edaspidi.
 • loob täiendava riigikaitseinvesteeringute programmi.
 • ehitab välja Euroopa moodsaima idapiiri.
 • tugevdab piirkonnapolitsei võrgustikku eeskätt maapiirkondades.
 • suurendab riigi suutlikkust  kriiside lahendamisel ja tõstab politsei kiirreageerimisvõimekust.
   

Majanduse elavdamiseks valitsus:

 • suurendab Eesti konkurentsivõime huvides riigi investeeringuid. Sealhulgas teeb suuremahulisi taristu investeeringuid.
 • suurendab ekspordi ja lisaväärtuse loomist ning investeeringute kaasamist, sh Kredexi ja EAS töö ümberkorraldamise ja maksuerisuste rakendamise kaudu.
 • viib edasi Eesti e-edulugu ning E-riigi arendamist ja tutvustamist maailmas.
 • loob meetme kohaline omavalitsuste elamufondi investeeringute toetamiseks.
 • soodustab enamate inimeste osalemist tööturul ning panustab nende oskuste parandamisse.
 • vähendab ettevõtte tulumaksu (14% senise 20% asemel) juriidilisele isikule regulaarselt makstavatelt dividendidelt.
 • tagab tööstus- ja teenusmajanduse sektoritele konkurentsivõimelise maksu ja regulatiivse keskkonna.
 • loob bürokraatiavaba ettevõtluskonto teenuste ja kauba müügiks
 • loob keskkonna ja tingimused kaubalaevade Eesti lipu alla toomiseks.
 • viib börsile või müüb mitmete riigi äriühingute osalused.
 • suurendab põllumajandusvaldkonna rahastust üleminekutoetuste maksimaalse määra ulatuses. Samuti kasvavad 2017. aastal kriisiabiks suunatavad vahendid.
 • panustab mahetoodete ja -teenuste eksporti.
 • hoiab riigieelarve keskmisena struktuurses tasakaalus.
   

Eesti rahvaarvu suurendamiseks valitsus:

 • loob paindliku vanemapuhkuse ja hüvitiste süsteemi, mis toetab vanemate töötamist laste kasvatamise kõrvalt
 • maksab lasterikaste perede toetust alates järgmise aasta juulist 300 eurot kuus, mis tähendab seda, et kolme ja enama lapseline pere hakkab suvest saama riigilt vähemalt 500 eurot kuus toetust.
 • viib ellu alkoholi ja suhkru liigtarbimise vähendamiseks õlle, kääritatud jookide ja veini aktsiisi tõstmise ning maksustab kõrge suhkrusisaldusega joogid.
 • loob eeldused ja võimalused paindlike töösuhete (kaugtöö, renditöö, jagamismajandus, mitmel töökohal töötamine) tekkimiseks
 • motiveerib omavalitsusi lasteaiaõpetajate palkade tõstmisel kooliõpetajate palga alammäärani.
 • soodustab Eestist lahkunud inimeste kodumaale naasmist.
 • tõhustab HIV ja AIDSi ennetustööd ja ravi.

 

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2016-2019:

https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/vabariigi_valitsuse_tegevusprogramm_2016-2019_kodulehele.xlsx

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-