Valitsus kiitis heaks seisukohad lennunduses tekkivate heitkogustega kauplemist puudutava direktiivi kohta

28.11.2013 | 10:50

Uudis
    • Jaga

Lennunduse kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramiseks lisati alates 2012. aastast Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi (edaspidi EL HKS) direktiiviga 2008/101/EÜ lennundus.

Direktiivist tulenevalt kuuluvad alates 1. jaanuarist 2012 EL HKSi kõik Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna lennujaamadesse saabuvad ja väljuvad lennud. 2013. aasta aprillis kiideti heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega jäeti direktiivi ulatusest välja kõik kolmandate riikidega seotud lennud ning direktiiv jäi kehtima vaid ELi ja Euroopa Majanduspiirkonna sisestele lendudele.

Otsuse eesmärgiks oli aidata kaasa kokkuleppe saavutamisele lennunduse heitkoguste piiramiseks rahvusvahelisel tasandil. Oktoobris 2013 toimunud Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) istungil lepiti kokku, et heitkoguseid hakatakse alates 2020. aastast piirama globaalselt ning konkreetsed meetmed peavad olema välja töötatud aastaks 2016.

Käesoleva direktiivi eelnõuga soovib EL kehtestada vahemeetmena korra, mille järgi arvestataks EL HKSi ELi õhuruumis tekkinud heitkoguseid, kaasa arvatud kolmandate riikide õhusõidukite poolt tekitatud heited. EL HKSist jääksid kuni 2020.a. lõpuni välja Euroopa Majanduspiirkonda sisenevate ja väljuvate lendude väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna õhuruumi tekkinud KHG heitkogused.

Lisaks tehakse eelnõus ettepanek täiendavalt lihtsustada EL HKSi käsitlevat direktiivi selliselt, et meetmeid ei võeta väikeste õhusõidukite käitajate suhtes, kes ei soorita kommertslende ning kelle heide on vähem kui 1 000 tonni CO2 aastas.

Kommertslende sooritavate õhusõidukite käitajad, kelle aastane CO2 heide on alla 25 000 tonni, saavad hakata kasutama lihtsustatud aruandluse metoodikat. Eesti toetab selliste muudatuste sisseviimist eelnõusse, et vähendada nii ettevõtjate kui pädevate asutuste administratiivset koormust.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-