Valitsus kinnitas Eesti elektrimajanduse arengukava 2005-2015

22.12.2005 | 17:50

Uudis
    • Jaga

TÄIENDAV PÄEVAKORRAPUNKT: Täna õhtul jätkunud valitsuse istungil kinnitati Eesti elektrimajanduse arengukava aastateks 2005-2015. Arengukava määratleb elektrimajanduse hetkeolukorra, toob esile Eesti ja Euroopa Liidu liitumislepingus kajastatu ning prognoosib elektritarbe arenguid. Dokumendiga fikseeritakse elektrimajanduse arendamise strateegiline eesmärk, alaeesmärgid ja arvestamist vajavad piirangud, arenduspõhimõtted ning vajalike investeeringute suurusjärgud.

2005. aasta algusest vastab Eesti elektriturualane seadusandlus Euroopa Liidu õigusele, välja arvatud liitumislepinguga fikseeritud üleminekuperiood elektrituru avamiseks. Eesti elektriturg on avatud tarbijatele, kelle aastane elektritarbimine on vähemalt 40 GWh. Selliste tarbijate osakaal kogutarbimises on ligikaudu 10-12%. Vastavalt Eesti liitumislepingule Euroopa Liiduga peab elektriturg olema avatud hiljemalt aastaks 2009 vähemalt 35% ulatuses ning hiljemalt aastaks 2013 kõikidele tarbijatele.

Arengukava strateegiliseks eesmärgiks on tagada turumajanduse tingimustes Eesti rahvusliku elektrisüsteemi optimaalne funktsioneerimine ja areng ning tarbijate nõuetekohane varustamine elektriga võimalikult madalate hindadega.

Elektri brutotarbimine Eestis aastani 2015 kasvab keskmiselt 2 - 3,75 % aastas, tingituna elatustaseme üldisest tõusust ning majanduse arengust.

Aastal 2015 on taastuvatest allikatest toodetud elektri toodangumaht, lähtuvalt 8%-lisest eesmärgist, 742-806 GWh, mille eest tuleb toetust maksta 371-403 miljonit krooni ning mis tõstab elektri tarbijahinda hinnanguliselt 6 senti/kWh. Arengukava kohaselt taastuvelektri osakaal siseriiklikust brutotarbimisest on 2010. aaastal 5,1%-ni ja 2015. aastal vähemalt 8%. Elektri- ja soojuse koostootmisjaamades toodetud elektri osakaal siseriiklikus brutotarbimises on 2020. aastal 20%.

Lähtudes vajadusest renoveerida ja üles ehitada suurem osa Eesti elektrilisest tootmisvõimsusest on investeeringuvajadus elektriliste tootmisvõimsuste arendamiseks aastani 2015 hinnanguliselt 1-1,5 miljardit krooni aastas.

Elektrivõrkude läbilaskevõime ammendumise, uute võrkude rajamise ning pingekvaliteedi ja katkestuste arvu vähendamise tarbeks tuleb teha investeeringuid elektri ülekandevõrku aastatel 2005-2015 keskmiselt 500-600 miljonit krooni aastas ja jaotusvõrkude renoveerimiseks keskmiselt 800-1000 miljonit krooni aastas, kokku ligikaudu 1,3 – 1,6 miljardit krooni aastas.

“Eesti elektrimajanduse arengukava 2005-2015" on koostatud lähtudes elektrituruseadusest. Arengukava põhineb kütuse- ja energiamajanduse pikaajalisel riiklikul arengukaval aastani 2015.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-