Valitsus kinnitas haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise korra muudatused

23.12.2004 | 11:50

Uudis
    • Jaga

Valitsus muutis oma 24. septembri 2002. a määrust nr 301 Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord. Määruse muutmine on tingitud asjaolust, et määruses seni sätestatud tähtaegade järgimine on määruse rakendamise käigus osutunud ebaotstarbekaks ega võimalda Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise paindlikkust lähtuvalt ravikindlustuse süsteemi, sealhulgas ravikindlustusraha otstarbeka kasutamise vajadustest.

Määruse kehtiv redaktsioon sätestab loetelu muutmise taotluse Eesti Haigekassale esitamise tähtajaks kavandatava muudatuse tegemise aastale eelneva aasta 1. märtsi (alates 1.01.2005. a 1. jaanuari), Eesti Haigekassa nõukogule taotluse kohta arvamuse andmise tähtajaks 1. septembri ning sotsiaalministrile Vabariigi Valitsusele ettepanekute esitamise tähtajaks 1. novembri.

Määruse muudatuse kohaselt tunnistatakse kõik eelpool loetletud tähtajad kehtetuks. Eesti Haigekassa nõukogule sätestatakse kohustus vastuvõetud taotluste kohta ettepanekute tegemiseks vähemalt kord kalendriaastas. Eesti Haigekassale võib taotlusi tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks esitada aastaringselt, samuti võimaldab muudatus valitusele ettepanekute tegemist aastaringselt.

Määruse rakendamine ei too riigile kaasa täiendavaid kulutusi. Määruse eelnõu kehtestatakse "Ravikindlustuse seaduse" § 31 lõike 2 alusel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-