Valitsus otsustas anda Ukrainale välja terroristlikus organisatsioonis osalemises süüdistatava Eesti kodaniku

16.12.2015 | 17:04

Uudis
    • Jaga

Valitsus otsustas anda Ukrainale välja terroristlikus organisatsioonis osalemises süüdistatava Eesti kodaniku. Ukraina taotlus väljaandmiseks tugineb Väljaandmise Euroopa konventsioonile ja Eesti Vabariigi ja Ukraina lepinguga õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil- ning kriminaalasjades. Mõlema välislepingu kohaselt on väljaandmine on lubatud selliste kuritegude puhul, mis on nii väljaandmist taotleva kui ka taotluse saanud riigi seaduste kohaselt karistatavad vähemalt üheaastase vangistusega. 


Ukraina süüdistab isikut nn Luganski rahvavabariigi kaitseministeeriumi sõjaväekomandatuuri töös osalemises, ta täitis selle juhtide poolt antud ülesandeid, sealhulgas objektide ja ebaseaduslikult kinnipeetavate isikute valvamine. Terroristliku grupi või terroristliku organisatsiooni loomise, sellise grupi või organisatsiooni juhtimise või sellesse kuulumise eest, samuti organisatsioonilise ning muu kaasabi osutamise eest terroristliku grupi või terroristliku organisatsiooni loomisel või tegutsemisel on Ukrainas karistusena ette nähtud kaheksa- kuni viieteistaastane vangistus.


Samasugune kuritegu on Eesti Vabariigis karistatav viie- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega. Eesti kohtud on väljaandmise tunnistanud õiguslikult lubatavaks.


Vabariigi Valitsus otsustab isiku väljaandmise Ukrainale õigusega süüdistada teda terroristlikus organisatsioonis osalemises, ilma Eesti Vabariigi valitsuse nõusolekuta ei saa isikut kriminaalvastutusele võtta ega karistada muude enne väljaandmist toime pandud kuritegude eest. 

 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-