Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Saar, Sikkut, Tõniste ja Mäggi

13.12.2018 | 10:50

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 13. detsember 2018 – Valitsus kiitis täna kell 10 alanud istungil heaks päevakorrapunktid 2.1; 3-5; 7-16.2.

Päevakorda lisati siseminister Katri Raiki ettepanekul punktina 17 „Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu“ ning päevakorrapunktina 18 välisminister Sven Mikseri poolt „Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuniku kandidaatide heakskiitmine“.

Aruteluks avati päevakorrapunkt 1 „Sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu“, mis võeti vastu esitatud kujul. Samuti punkt 2.2 „Arvamuse andmine loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE) kohta“, kus valitsus loobus arvamuse andmisest.

Päevakorrapunktis 2.3 „Arvamuse andmine keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE) kohta“ otsustas valitsus arutelu tulemusena edastada riigikogule nii haridus- ja teadusministri kui ka justiitsministri seisukohad.

Punkti 6 „Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 "Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine" muutmine“ võttis valitsus vastu täiendustega. Riigikogu menetlusest otsustati tagasi võtta valitsuse 9. aprillil algatatud erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE).


Valitsus kiitis heaks 17. päevakorrapunkti „Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu“.

Eelnõuga tagatakse Ühendkuningriigi kodanikele Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu kohased õigused.

Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohaselt lõpevad Ühendkuningriigi aluslepingutest tulenevad õigused ja kohustused väljaastumislepingu jõustumise kuupäeval või lepingu puudumisel kahe aasta möödudes 29. märtsil 2017 esitatud teatest ülemkogule. Seega muutub Ühendkuningriik alates 30. märtsist 2019 kolmandaks riigiks, kelle kodanike suhtes hakkaksid ilma eelnõus kavandatud muudatusteta kehtima kolmandate riikide kodanikele ettenähtud õigusaktid.

Eelnõuga tagatakse väljaastumislepinguga määratud tingimused Eestis elamiseks nii Ühendkuningriigi kodanikele kui ka nende praegustele ja tulevastele perekonnaliikmetele. Ühtlasi sätestatakse Euroopa Liidu kodaniku seaduse reguleerimisala laienemine Ühendkuningriigi kodanikele, kes elavad Eestis väljaastumislepingus määratud üleminekuaja lõpus.

Alates 2021. aasta aprillist Eestisse saabuvad Ühendkuningriigi kodanikud kuuluvad välismaalaste seaduse reguleerimisalasse. Eelnõuga arvatakse Ühendkuningriigi kodanikud välja välismaalaste seaduses sätestatud sisserände piirarvu alt.


Lisatud päevakorrapunktina kiitis valitsus heaks 18. punkti „Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuniku kandidaatide heakskiitmine“.

Kohtunikud, keda on üks igast konventsiooniosalisest riigist, valib Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee riigi esitatud kolmeliikmelisest nimekirjast. Kohtunikud osalevad EIK töös enda nimel ja nad valitakse ametisse üheksaks aastaks ilma tagasivalimisõiguseta. Eesti kandidaadid kiidab heaks valitsus välisministeeriumi ettepanekul.


Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaministrit asendav kultuuriminister Indrek Saar, tervise- ja tööminister Riina Sikkut, rahandusminister Toomas Tõniste ning riigihalduse minister Janek Mäggi.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-13122018-istungi-kommenteeritud-paevakord

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://youtu.be/rL_H_FNx6_s

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-