Valitsus sai ülevaate maamaksuvabastusest kaasomandis oleva ning liitsihtotstarbega maa omanikele

16.12.2015 | 18:08

Uudis
    • Jaga

Valitsus sai tänasel kabinetinõupidamisel  rahandusministeeriumilt ülevaate analüüsist vastavalt valitsusliidu leppele maamaksu vabastuse laiendamist nende koduomanike osas, kelle eluruum asub liitsihtotstarbega maal, samuti ühis- ja kaasomanike maamaksuvabastuse võrdsustamist korteriomanikega.

1. jaanuaril 2013 jõustus koduomanikke maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmine, millega vabastati maamaksu tasumise kohustusest maa omanikud elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kuni 1500 m² ning hajaasustusega alal 2 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on maaomaniku elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Kehtiva seaduse järgi maksavad maa omanikud, kelle elukoht asub nt elamumaa ja ärimaa liitsihtotstarbega maatükil, jätkuvalt maamaksu ärimaa osa eest. Rahandusminister tegi ettepaneku vabastada liitsihtotstarbega maal eluruumides elavad elanikud maamaksust ka äri- ja sotsiaalmaa osa eest.  Lisaks on ebavõrdne kohtlemine kaasomanike ja korteriomandi omanike osas.

Rahandusministeerium tegi valitsusele ettepaneku laiendada alates 2013. aastast kehtivat koduomanike maamaksuvabastust selleks, et kõrvaldada seadusest ebavõrdne kohtlemine.

Valitsuskabinetis arutatud ettepanek näeb ette vabastada liitsihtotstarbega maal eluruumides elavad elanikud maamaksust ka äri- ja sotsiaalmaa eest. Samuti võrdsustataks ühis- või kaasomanikud korteriomanikega ning seega laieneb nende maksusoodustuse ulatus tiheasustusega alal kuni 1500 m2-ni ning hajaasustusega alal kuni 2 ha-ni (ühe ühis- või kaasomaniku kohta).

Rahandusministeerium jätkab analüüsiga, et laiendada kohalike omavalitsuste õigusi võimalike maksuvabastuste tegemisel ebavõrdsuste kaotamiseks. Valitsus jätkab arutelu uuel aastal.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-