Valitsuse 15.11.2007 istungi kommenteeritud päevakord.

14.11.2007 | 17:04

Uudis
    • Jaga

Algus kell 10:00 Stenbocki majas 15. novembril 2007. aastal

Palume arvestada, et tegemist on eelinformatsiooniga, mis võib veel muutuda ja millele võib lisanduda täiendavaid päevakorrapunkte. Lisainformatsioon: Liina Lepik 693 5720


1. "Riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse" eelnõu
Esitaja: keskkonnaminister Jaanus Tamkivi
Tüüp: seaduse eelnõu


Riigipiiri seaduse muudatusega ei lubata ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelenud laevade nimekirja kantud laevadel siseneda Eesti sisemerre sadamasse sisenemiseks ja punkerdamiseks.

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muudatus on vajalik, et keelata laevade Eesti lipu alla võtmine, mille puhul on kinnitust leidnud tegelemine ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga ja mis on kantud nn musta nimekirja,.


2. "Maamaksuseaduse muutmise seaduse" eelnõu
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar
Tüüp: seaduse eelnõu

Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu on koostatud erinevate kaitsealade maamaksuga maksustamise küsimuste täpsustamiseks. Eelnõuga kehtestatakse ühtne vähendatud maamaksumäär, milleks on 50 protsenti maamaksumäärast.

Kaitsealade ja püsielupaikade sihtkaitsevööndi aladele, millelt seni on maamaksu tasutud 25 protsenti maksumäärast, kehtestatakse üldine maksuvabastus.


3. "Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse" eelnõu
Esitaja: sotsiaalminister Maret Maripuu
Tüüp: seaduse eelnõu

Eelnõu eesmärk on kaasajastada tööealistele puude tuvastamise ja sotsiaaltoetuste määramise tingimusi, tõsta tööealiste puudega inimeste toetusi ja motiveerida neid osalema tööturul. Samuti parandatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse regulatsioonis mõned praktikas ilmnenud kitsaskohad.

Eelnõu kohaselt antakse puude raskusastme tuvastamise ja lisakulude tuvastamise kohustus sotsiaalkindlustusametile. Praegu määrab puude raskusastme sotsiaalkindlustusameti koosseisu kuuluv ekspertarst või arstliku ekspertiisi komisjon. Senise töö ümberkorraldamise eesmärgiks on administratiivse suutlikkuse tõstmine ja arstliku ekspertiisi tulemuslikum teostamine.

Eelnõu kohaselt tuleb puudega inimeste sotsiaaltoetuste liigi loetellu puudega täiskasvanu toetuse asemele kaks eri toetust - puudega tööealise inimese toetus ja puudega vanaduspensioniealise inimese toetus.

Puudega tööealise inimese toetust makstakse igakuiselt keskmise, raske või sügava puudega 16-aastasele kuni vanaduspensioniealisele inimesele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral selles ettenähtud tegevusteks (sügava puudega inimesele 210 protsenti, raske puudega inimesele 140 protsenti ja keskmise puudega inimesele 65 protsenti sotsiaaltoetuste määrast kuus).

Seadusemuudatuse tulemusena tõusevad tööealiste puuetega inimeste igakuised sotsiaaltoetused 30%.

Vanaduspensionäride ja vanemate inimeste toetuse suurused jäävad muutumatuks. Sügava puude korral on toetus 160 protsenti, raske puude korral 105 protsenti ja keskmise puude korral 50 protsenti sotsiaaltoetuste määrast kuus.

Lisandub ka uus toetuse liik – töötamistoetus. Töötamistoetust makstakse 16-70-aastasele töötavale puudega inimesele, kellel on puudest tingituna tööga seotud lisakulutusi. Töötamistoetuse kehtestamine motiveerib puudega inimesi osalema tööturul.


4. Riigikogu otsuse ""Transpordi arengukava 2006-2013" raudteevaldkonna muutmine" eelnõu
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
Tüüp: Riigikogu otsuse eelnõu

Transpordi arengukava 2006-2013 valmistati ette ja esitati valitsusele kinnitamiseks ajal mil Eesti Raudtee enamusaktsiad oli eraettevõtja omandis. Käesoleva eelnõuga on viidud arengukava raudteevaldkonna kirjeldus vastavusse praeguse hetkeseisuga, kus Eesti Raudtee on riigi omanduses olev äriettevõte.


5. "Küberjulgeoleku strateegia 2008-2013" koostamise ettepaneku heakskiitmine
Esitaja: kaitseminister Jaak Aaviksoo
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt annab valitsus oma heakskiidu küberjulgeoleku strateegia 2008-2013 koostamisele. Koostatava strateegia eesmärgiks on välja töötada tegevusplaanid riigi küberruumi haavatavuse vähendamiseks, turva- ja vastumeetmete süsteem elutähtsa infoinfrastruktuuri kaitsmiseks küberrünnakute korral, ettepanekud õigusruumi kujundamiseks, küberjulgeoleku alase rahvusvahelise koostöö eesmärgid ning koolitus- ja teavitustöö tegevuskavad.

Strateegia koostamise eest vastutab kaitseministeerium, kuid sellesse on kaasatud ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, siseministeerium, välisministeerium, justiitsministeerium ning haridus- ja teadusministeerium.

Kaitseministeerium esitab strateegia valitsusele kinnitamiseks hiljemalt tuleva aasta jaanuaris.


6. Ülevaade Eesti välisesinduste arendamisest aastatel 2008–2011
Esitaja: välisminister Urmas Paet
Tüüp: ülevaade

Välisminister esitab valitsusele ülevaate välisesinduste arendamise kohta aastatel 2008-2011. Välisministeerium täpsustab välisesinduste arendamise ülevaadet igal aastal, lähtudes välissuhtlemise vajaduste muutustest ning arvestades rahalisi võimalusi.


7. Vabariigi Valitsuse 2. novembri 2006. a määruse nr 230 "Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise kord" muutmine
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõuga täiendatakse määruses sätteid, mis käsitlevad kasutamata jäänud erastamisväärtpaberite eest hüvitise saamiseks avalduste esitamise tähtaja ennistamist.

Eelnõuga määratletakse kriteeriumid (ajaline takistus, ootamatu takistus, pärimisega seonduv takistus, eksimus või tehniline takistus, informatsiooniline takistus), mille alusel rahandusminister hindab tähtaja ennistamise taotluste läbivaatamisel hilinemise põhjuste mõjuvust. Kriteeriumid on esitatud üldises vormis ja neid tuleb kasutada iga konkreetse juhtumi üksikasju ja asjaolude koosmõju arvestades.

Tähtaja möödalaskmise korral kaob isikul hüvitise saamise õigus, kuid rahandusministrile on antud õigus mõjuva põhjuse korral tähtaega ennistada
Pärast hüvitamisavalduste vastuvõtmise tähtaja lõppu (2. juuli 2007) on rahandusministeeriumile esitatud arvukalt järelpärimisi ja taotlusi avalduse esitamise tähtaja ennistamiseks. Elav reaktsioon hilinenud erastamisväärtpaberiomanikelt osutab, et rahandusministeeriumile langeb järgnevatel kuudel suur koormus hüvitustaotluste vastuvõtmisel ja läbivaatamisel ning võimaliku ennistamise otsustamisel.


8. Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2000. a määruse nr 279 "Rahvusarhiivi põhimäärus" muutmine
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot
Tüüp: määruse eelnõu

Eelnõu kohaselt luuakse riigiarhivaari otsealluvusse rahvusarhiivi uus struktuuriüksus – digitaalarhiivi büroo. Loodava struktuuriüksuse ametikohad tuuakse üle senistest Riigiarhiivi infosüsteemiosakonnast ja Ajalooarhiivi infotehnoloogiaosakonnast või moodustatakse Rahvusarhiivi koosseisus seni täitmata olevate ametikohtade arvelt. Mõlemad it-osakonnad lõpetavad senisel kujul oma tegevuse.

Muudatus võimaldab Rahvusarhiivil senisest otstarbekamalt ja tulemuslikumalt korraldada oma põhiülesannete täitmist digitaalarhiivinduse alal ning parandada digitaalarhivaalide säilitustingimusi ja kasutatavust.

Määrus jõustub tuleva aasta algusest.


9. Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruse nr 185 "Siseministeeriumi põhimäärus" muutmine
Esitaja: siseminister Jüri Pihl
Tüüp: määruse eelnõu

Siseministeeriumi põhimääruse muudatusega arvatakse ministeeriumi ülesannetest välja kohtuekspertiisi alase tegevuse korraldamise. Siseministeeriumi valitsemisalas oleva kohtuekspertiisi ja kriminalistika keskuse tegevus lõpetatakse käesoleva aasta lõpus. Keskuse ülesanded, õigused, kohustused, riigivara ja asjaajamine antakse uue aasta algusest üle justiitsministeeriumi hallatavale Eesti Kohtuarstlikule Ekspertiisibüroole.


10. Ettepaneku esitamine mereväe ülema ametisse nimetamiseks
Esitaja: kaitseminister Jaak Aaviksoo
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Eelnõu kohaselt esitatakse presidendile ettepanek kaptenleitnant Igor Schvede mereväe ülema ametisse nimetamiseks.


11. Ametkondadevahelise turvalise andmesidevõrgu loomiseks moodustatud Vabariigi Valitsuse asjatundjate komisjoni töö lõppkokkuvõte
Esitaja: kaitseminister Jaak Aaviksoo
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Eelnõu kohaselt võetakse teadmiseks ametkondadevahelise turvalise andmesidevõrgu (ATA) loomiseks moodustatud asjatundjate komisjoni töö lõppkokkuvõte ning komisjoni ettepanekud riigile kuuluvate ja riigi poolt kasutatavate side-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ressursside riigi ametiasutuste vahelise ühiskasutuse ja arvestuse korraldamise ning koordineerimise osas.

Ametkondadevahelise turvalise andmesidevõrguga (ATA-ga) liituda soovivate asutuste liitumise korraldaja on kaitseministeerium. ATA-ga liitunud asutused võtavad dokumendihaldussüsteemi kasutusele tuleva aasta algusest. Uute riigisaladuse töötlemist võimaldavate elektrooniliste teenuste loomise koordineerija on teabeamet.

Ministeeriumid esitavad oma seisukohad komisjoni ettepanekute osas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile tulevaks aastaks ning majandus- ja kommunikatsiooniminister esitab oma seisukoha ettepanekute rakendamise osas valitsusele otsustamiseks tuleva aasta märtsiks.


12. Riigivara tasuta üleandmine
1) Riigivara tasuta üleandmine Keskkonnaministeeriumi valitsemiselt Põllumajandusministeeriumi valitsemisele (Tartu maakonnas Ülenurme alevikus)
Esitaja: keskkonnaminister Jaanus Tamkivi

Keskkonnaministeerium annab oma valitsemisel olevad, Tartu maakonnas Ülenurme alevikus asuvad Silmapiiri 1 maaüksuse (pindala 6300 m², sihtotstarve-elamumaa) ja Muuseumi maaüksuse (pindala 12 475 m², sihtotstarve- sotsiaalmaa) tasuta üle põllumajandusministeeriumi valitsemisele.

Eesti Põllumajandusmuuseum vajab maad juurdepääsu ja autode parkimisprobleemi lahendamiseks.

Kuna mõlemad kinnisasjad ei ole vajalikud keskkonnaministeeriumi ülesannete täitmiseks, peab ministeerium otstarbekaks anda kinnisasjad üle põllumajandusministeeriumi valitsemisele.

2) Riigivara tasuta üleandmine Keskkonnaministeeriumi valitsemiselt Kultuuriministeeriumi valitsemisele (Tallinnas Sõudebaasi tee 25 katastriüksus)
Esitaja: keskkonnaminister Jaanus Tamkivi

Keskkonnaministeerium annab oma valitsemisel oleva, Tallinnas Haabersti linnaosas asuva Sõudebaasi tee 25 katastriüksuse (pindala 7031 m², sihtotstarve – sotsiaalmaa) tasuta üle kultuuriministeeriumi valitsemisele.

Kultuuriministeerium vajab maad Harku järve ääres paikneva sõudebaasi normaalseks toimimiseks ning arendamiseks. Ministeeriumi eesmärk on tagada sealses piirkonnas tegutsevate Eesti Veemoto Liidu ja Tallinna Veemotoklubi põhikirjaline tegevus.

Kultuuriministeeriumi selgituse kohaselt jääb Sõudebaasi tee 25 asuv kinnistu ka tulevikus riigi omandisse ning kinnisasja valdamine ja kasutamine teiste isikute poolt reguleeritakse rendisuhte alusel.
3) Riigivara tasuta üleandmine Keskkonnaministeeriumi valitsemiselt Harju Maavalitsuse valitsemisele (Paldiskis Adamsoni tn 1 maaüksus)
Esitaja: keskkonnaminister Jaanus Tamkivi
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaministeerium annab oma valitsemisel oleva, Paldiski linnas asuva Adamsoni 1 maaüksuse (pindala 1021 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) tasuta üle Harju maavalitsusele. Harju maavalitsus soovib liita Adamsoni 1 maaüksuse seni Harjumaa Muuseumi kasutuses oleva Adamsoni 3 maaüksusega muuseumi filiaali tegevuse laiendamiseks ja mitmekesistamiseks.

Muuseum soovib hakata korraldama üritusi nii siseruumides kui ka õuealal. Õuealale on kavas mahutada kiviraiumisplats, paviljon, skulptuuride aed ning vaba tegevuse pind erinevate väliürituste korraldamiseks.

4) Riigivara tasuta üleandmine Keskkonnaministeeriumi valitsemiselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisele (Tartu maakonnas Ülenurme vallas Uhti 2 maaüksus)
Esitaja: keskkonnaminister Jaanus Tamkivi

Keskkonnaministeerium annab tasuta üle majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisele Tartu maakonnas Ülenurme vallas Uhti külas asuva Uhti 2 maaüksuse (pindala 41,51 ha, sihtotstarve maatulundusmaa).

Uhti 2 kinnisasi on vajalik asendusmaaks sundvõõrandiandjale, et rajada Koidula raudteepiirijaama.


13. Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulude muutmine
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar
Tüüp: kaks korralduse eelnõu

Valitsuse korralduste eelnõude kohaselt muudetakse ministeeriumide ettepanekute alusel valitsuse augustikuist korraldust Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulude administratiivset jaotust ja jaotust majandusliku sisu järgi.
Muudatused on seotud tehniliste parandustega, mis tulenevad Sotsiaalministeeriumi esitatud käesoleva aasta riigieelarve liigenduse muutmise taotlusest.

14. Vabariigi Valitsuse 31.jaanuari 2007 . a korralduse nr 52 "Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2007. aastaks määratud tegevuskulude jaotus, materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ning põhivara soetamise ja renoveerimise kuludeks ettenähtud sihtotstarbeliste eraldiste objektiline liigendus ning ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste 2007. aasta tegevuskavad" muutmine
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt muudetakse korralduse lisasid 1-4 tulenevalt ministeeriumide poolt esitatud ettepanekutest.


15. Välisabi sildfinantseerimine
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar
Tüüp: korralduse eelnõu

Selleks et tagada Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG IIIA programmist rahastatava projekti "Kutsekvalifikatsioonieksamite ja nende sooritusvõimaluste arendamine Tallinna ja Helsingi piirkonnas" edukas ja õigeaegne elluviimine, on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus koostöös siseministeeriuga esitanud rahandusministeeriumile taotluse välisabi sildfinantseerimiseks kogusummas 1 127 971 krooni.

Projekti peaeesmärgiks on Eesti ja Soome haridusasutuste ja koolituse korraldajate omavahelise koostöö tihendamine.


16. Toimetulekutoetuseks määratud täiendavatest vahenditest raha eraldamine Imavere vallale, Avinurme vallale ja Padise vallale
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar
Tüüp: korralduse eelnõu

Toimetulekutoetuse täiendavatest vahenditest eraldatakse Imavere vallale 40 000 krooni, Avinurme vallale 20 000 krooni ja Padise vallale 44 000 krooni toimetulekutoetuse vahendite puudujäägi katteks.

Kohaliku omavalitsuse üksusel tekib õigus toimetulekutoetuse täiendavate vahendite saamiseks, kui kohaliku omavalitsuse üksusel ei piisa tasandusfondi toimetulekutoetuseks eraldatud vahenditest toimetulekutoetuse väljamaksmiseks.
Toimetulekutoetuse täiendavate vahendite kogumahuks on 87 684 000 krooni.


17. Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 1996. a korralduse nr 367-k "Ministeeriumidevahelise komisjoni moodustamine" muutmine
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar
Tüüp: korralduse eelnõu

Käibemaksu - ja aktsiisipettuste tõkestamise abinõude väljatöötamiseks ja nende rakendamiseks moodustas valitsus 1996. aastal ministeeriumidevahelise komisjoni.

Muudatusega arvatakse komisjoni koosseisust välja Uno Kaskpeit ja Eero Ergma seoses ametikoha muutusega. Uuteks liikmeteks on ettepanek nimetada piirivalveameti piiriturvalisuse osakonna ülem piirivalvekolonelleitnant Raivo Terve ning politseiameti kriminaalosakonna politseijuhtivinspektor Pille Hamer.


18. Tähtajalise elamisloa andmine
Esitajad: siseminister Jüri Pihl, minister Urve Palo
Tüüp: korralduse eelnõu

Siseministeerium teeb ettepaneku anda tähtajaline elamisluba viieks aastaks kolmele isikule.


19. "Eesti Vabariigi valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse vahelise Eesti Vabariigi kaitsejõudude ja Saksamaa Liitvabariigi relvajõudude liikmete teise lepingupoole territooriumil ajutise viibimise kokkuleppe (Eesti ja Saksamaa relvajõudude külastuste kokkuleppe)" eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine
Esitaja: välisminister Urmas Paet
Tüüp: korralduse eelnõu

Kokkuleppe eesmärk on süvendada Eesti ja Saksamaa relvajõudude vahelist koostööd ning täpsustada mõlema riigi relvajõudude teise lepingupoole territooriumil ajutise viibimise tingimusi. Saksamaa relvajõududega tehakse tihedat koostööd, mis nõuab Eesti kaitseväelaste viibimist Saksamaa territooriumil, ja vastupidi. Kokkuleppe alusel on hõlpsam korraldada ühisõppusi ja teha muud koostööd. Olulisimad valdkonnad on varustushanked ja logistikakoostöö, merevägede koostöö ning väljaõppealane koostöö. Lisaks sellele on esindatud kaitseplaneerimine, juriidilised ja muud konsultatsioonid, relvastuskontroll, õhukaitse, keskkonnakaitse, luure- ja sõjaväepolitsei koostöö, side ning meditsiin. Eestile on Saksamaa sõjalistes õppeasutustes igal aastal ette nähtud ligi 30 õppekohta.


20. Valitsuskomisjoni moodustamine Euroopa tavarelvastuse piiramise lepingu kohandamise kokkuleppega ühinemise ettevalmistamiseks
Esitajad: välisminister Urmas Paet
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt moodustatakse valitsuskomisjon Euroopa tavarelvastuse piiramise lepingu kohandamise kokkuleppega ühinemise ettevalmistamiseks. Komisjoni kuuluvad välisministeeriumi, kaitseministeeriumi ja kaitsejõudude peastaabi esindajad.

Komisjoni ülesanded Eesti kokkuleppega ühinemise ettevalmistamisel on:
1) Eesti kokkuleppega ühinemise mõju hindamine;
2) konsultatsioonide pidamine kokkuleppe üle Eesti NATO liikmesuse kontekstis;
3) Eesti seisukohtade väljatöötamine.

Välisministeeriumil tuleb kord poolaastas esitada valitsusele informatsioon komisjoni töö tulemuste kohta.

Kokkuleppele on alla kirjutanud kõik NATO riigid peale Eesti, Leedu, Läti ja Sloveenia. Kokkuleppe on ratifitseerinud Kasahstan, Ukraina, Valgevene ja Venemaa. NATO riigid ei ole kokkulepet ratifitseerinud, sest kokkuleppe allakirjutamisel võttis Venemaa kohustuse viia väed Moldovast ja Gruusiast välja. Tänaseni viibivad aga Venemaa väed Transnistrias, samuti Gruusia territooriumil Abhaasias (Gudauta baas). Venemaa on teatanud kavatsusest peatada oma osalus Euroopa tavarelvastuse piiramise lepingus ja sellega kaasnevate kohustuste täitmine. Peatamine peaks jõustuma selle aasta detsembri keskel. Eesti jaoks on oluline alustada enne seda kokkuleppe üle konsultatsioonide pidamist.


21. Informatsioon ja Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu ühise seisukoha, millega uuendatakse Birma/Myanmari suhtes kehtestatud piiravaid meetmeid, eelnõu kohta
Esitaja: välisminister Urmas Paet
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu dokumentide kohta

Ühise seisukoha eelnõu eesmärk on uuendada ning tugevdada Birma/Myanmari suhtes kehtestatud, sõjaväehuntade vastu suunatud piiravaid meetmeid. Vajadus piiravate meetmete uuendamiseks ning tugevdamiseks Birma/Myanmari suhtes on tingitud riigis võimul oleva sõjaväehunta poolt jätkuvatest inimõiguste rikkumisest rahvuslike ja rahvusvaheliste inimõigusorganisatsioonide tegevuse piiramise pärast ning legitiimse tsiviilvalitsuse moodustamise suunas progressi puudumise pärast.


22. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise, mis käsitleb Euroopa Liidu uut loomatervishoiustrateegiat aastateks 2007–2013: "Haiguste ennetamine on parem kui ravi", suhtes
Esitaja: põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu dokumentide kohta

Euroopa Komisjoni teatis, mis käsitleb Euroopa Liidu uut loomatervishoiustrateegiat aastateks 2007–2013, annab ülevaate loomatervishoiu valdkonnas järgmisteks aastateks kavandatud komisjoni algatuste kohta.

Loomatervishoiustrateegia hõlmab kõiki loomi Euroopa Liidus, st toiduks või muul loomakasvatuse otstarbel kasvatatavaid loomi, spordi tarbeks kasvatatavaid loomi, lemmikloomi, meelelahutussfääris olevaid ja loomaaedades peetavaid loomi. See hõlmab samuti metsloomi ja loomi, keda kasutatakse teadusuuringutes, kui on tegemist ohuga, et haigused levivad nende kaudu teistele loomadele või inimestele. Samuti hõlmab strateegia nende loomade tervist, keda transporditakse Euroopa Liitu, sealt välja või selle piires.

Strateegia heakskiitmine ei too kaasa Eesti ja ühenduse eelarve jaoks otseseid lisakulutusi. Lähtuvalt riskianalüüsi tulemustest võivad Eesti eelarves muutuda taudiseire ja muu ennetava tegevusega seotud kulutused.

23. Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungitel
1) Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 22. ja 23. novembri 2007. a istungil
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Majandus- ja kommunikatsiooniminister esitab valitsusele heakskiitmiseks Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 22. ja 23. novembri istungil.

2) Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu 19. ja 20. novembri 2007. a istungil
Esitaja: välisminister Urmas Paet

19.-20. novembril toimub Brüsselis Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu (GAERC) istung. Üldasjade sessiooni teemadeks on Euroopa Liidu merenduspoliitika, 13. ja 14. detsembril toimuva ülemkogu ettevalmistamine ning Euroopa Komisjoni tööprogramm 2008. aastaks.

Välisministrid arutavad omavahel Euroopa Liidu-Hiina, Euroopa Liidu-India ning Euroopa Liidu-Aafrika tippkohtumiste ettevalmistamist, suhteid Lääne-Balkani riikidega, olukorda Lähis-Idas, Iraanis, Iraagis, Pakistanis ja T¹aadis ning olukorda Gruusias.


24. Ülevaade Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 8. ja 9. novembri 2007. a istungist
Esitajad: siseminister Jüri Pihl, justiitsminister Rein Lang
Tüüp: ülevaade

Siseminister ja justiitsminister esitavad valitsuse ülevaate Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungist, mis toimus 8. ja 9. novembril.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-