Valitsuse 16.10.2001 istungi kommenteeritud päevakord.

15.10.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

VABARIIGI VALITSUSE ISTUNGI PÄEVAKORD

 

Algus kell 10.00 Stenbocki majas 16.oktoober 2001. aastal

 

Vabariigi Valitsuseistungi kommenteeritud päevakorrapunktid on mõeldud eelnevakstaustainformatsiooniks eelkõige ajakirjanikele aga ka laiemale avalikkusele.Valitsuse pressibüroo poolt kirjutatud istungi eelinfo kasutamisel peabarvestama, et istungi käigus võib Vabariigi Valitsus teha otsuse, mis erinebkäesolevast eelinformatsioonist. Vabariigi Valitsus võib otsuste eelnõusidistungi algul päevakorrast välja arvata, otsustada päevakorrapunktide aruteluedasi lükata, viia läbi eelnõude esimese lugemise, samuti arutada täiendavaidpäevakorrapunkte. Seepärast tuleb enne Vabariigi Valitsuse istungitoimumist avaldada käesolevat istungimaterjali eelinfona ja arvestada, et needon ministeeriumide poolt valitsusele esitatud eelnõud ning ei pruugi ollalõplikud. Vabariigi Valitsuse OTSUSTEST annab valitsuse pressibüroo teadajooksvalt istungi ajal läbi interneti aadressil www.riik.ee/press rubriigis OTSE VALITSUSEISTUNGILT või e-postiga.

 

Info: Priit Põiklik 693 5792 priit.poiklik@riik.ee ja Tex Vertmann693 5714 tex.vertmann@riik.ee

 

1. ""Põhja-Atlandi lepinguosalisriikide ja programmis "Partnerlus rahu nimel" osalevate riikide vahelisenende vägede staatust käsitleva lepingu täiendava lisaprotokolli"ratifitseerimise seaduse" eelnõu
Esitajad: välisminister Toomas Hendrik Ilves, kaitseminister Jüri Luik
Tüüp: Seaduse eelnõu
K: Valitsus arutab ja otsustab heaks kiita Põhja-Atlandi lepingu osalisriikideja programmis Partnerlus rahu nimel osalevate riikide vahelise nende vägedestaatust käsitleva lepingu täiendava lisaprotokolli ratifitseerimise seaduseeelnõu. Londonis 19. juunil 1951.a sõlmitud Põhja-Atlandi lepingu osalisteriikide ja programmis Partnerlus rahu nimel osalevate riikide vahelise nendevägede staatust puudutava lepingu ning selle lisaprotokolli ratifitseerisRiigikogu 1996.a. Nimetatud lepingu rakendamiseks on koostatud täiendavlisaprotokoll, mille eesmärk on kohustada selle osalisriike rakendama NATOsõjalise peakorteri ja selle sõjalise ja tsiviilpersonali asjaomase riigiterritooriumil toimepandava tegevuse suhtes 28. augustil 1952.a Pariisiskoostatud Protokollis Põhja-Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvahelistesõjaliste peakorterite staatuse kohta sätestatut.
 

2. ""Kiirgusseaduse" muutmise seaduse"eelnõu
Esitaja: keskkonnaminister Heiki Kranich
Tüüp: Seaduse eelnõu
K: Vabariigi Valitsus otsustab heaks kiita Kiirgusseaduse muutmise seaduseeelnõu. Seaduseelnõu eesmärgiks on korrastada Kiirgusseaduses sisalduvaidvolitusnorme, et vältida nende osalist kattumist ja volitusnormide sõnastusesttulenevaid raskusi vastavate määruste koostamisel. Sisuliselt kattuvadvolitusnormid, saadetiste rühmadesse jaotamise, markeerimise ja märgistamisening saatedokumentatsioonile esitatavate nõuete osas.

3. Seisukoha andmine
1) Seisukoha andmine ""Maamaksuseaduse" muutmise seaduse" eelnõu (850 SE) kohta
Esitajad: rahandusminister Siim Kallas, keskkonnaminister Heiki Kranich
K: Valitsus arutab ja annab seisukoha Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatudMaamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (850 SE) kohta.

2) Seisukoha andmine ""Kindlustustegevuse seaduse" § 88 muutmise seaduse"eelnõu (851 SE) kohta
Esitajad: justiitsminister Märt Rask, rahandusminister Siim Kallas
K: Valitsus arutab ja annab seisukoha Riigikogu majanduskomisjoni esitatudKindlustustegevuse seaduse § 88 muutmise seaduse eelnõu (851 SE) kohta.

3) Seisukoha andmine ""Välismaalaste seaduse" muutmise seaduse" eelnõu (863 SE)kohta
Esitajad: siseminister Tarmo Loodus, välisminister Toomas Hendrik Ilves
K: Valitsus arutab ja annab seisukoha Eestimaa Ühendatud Rahvaparteifraktsiooni poolt algatatud Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (863SE) kohta.

4. Kaitseväekohustuslaseleidentifitseerimiskoodi andmise alused ja kord
Esitaja: kaitseminister Jüri Luik
Tüüp: Määruse eelnõu
K: Vabariigi Valitsus arutab ja otsustab määruse Kaitseväekohustuslaseleidentifitseerimiskoodi andmise alused ja kord eelnõu heaks kiitmise.Kaitseväeteenistuse seaduse alusel antakse Vabariigi Valitsuse kehtestatudalustel ja korras kaitseväekohustuslasele identifitseerimiskood. Eelnõu onkooskõlas 12. augusti 1949 Genfi (I) konventsiooni haavatud ja haigetesõjaväelaste olukorra parandamise kohta maismaal artiklitega ning 12.augusti1949 Genfi (II) konventsiooni haavatud, haigete ja merehädas sõjaväelasteolukorra parandamise kohta merel artiklitega. Eelnõu kohaselt antaksekaitseväekohustuslasele tema isiku tuvastamiseks identifitseerimiskood, milleskajastatakse tema isikukood, riigi tunnusmärgina lühend EN, veregrupp jareesusfaktor ning tema vabal tahtel usulisi veendumusi kajastav märge.
Kuni kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registriasutamiseni loetakse identifitseerimiskood moodustatuks selle kandmiselkaitseväekohustuslase kohta elukohajärgses riigikaitseosakonnas peetavalearvestusdokumendile. Määruse kehtestamisega luuakse tingimused täitmaks Eestiriigi poolt Genfi konventsioonide ratifitseerimisel võetud kohustusi ningluuakse süsteem rahvusvaheliselt tunnustatavaks Eesti kaitseväelasteidentifitseerimiseks isikuplaatide abil.

5. Riikliku liiklusregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus
Esitaja: teede- ja sideminister Toivo Jürgenson
Tüüp: Määruse eelnõu
K: Vabariigi Valitsus otsustab heaks kiita Riikliku liiklusregistri asutamineja registri pidamise põhimäärus eelnõu. Liiklusseadus sätestab, etliiklusregister on Valitsuse poolt teede- ja sideministri ettepanekul asutatudriiklik register Andmekogude seaduse tähenduses, mille pidamise eesmärk onsõidukite ( välja arvatud kaitsejõudude sõidukid), juhilubade ja muudejuhtimisõigust tõendavate dokumentide üle arvestuse pidamine. Liiklusregisteron ühetasandiline riiklik register, mille vastutav töötleja on teede- jasideministeerium ja volitatud töötleja teede- ja sideministri määratud asutus.Liiklusregister koosneb sõidukite andmebaasist ja juhilubade andmebaasist.Tulenevalt Liiklusseadusest tehakse ettepanek sätestada eelnõus, et sõidukiteandmebaasis peetakse arvestust Eestis registreeritud mootorsõidukite, nendehaagiste ja maastikusõidukite ning nende omanike ja õigustatud kasutajate,samuti sõidukite kasutamisele seatud piirangute üle. Juhilubade andmebaasispeetakse arvestust juhtimisõiguse andmise, peatamise, äravõtmise, tühistamiseja taastamise, samuti Eestis väljaantud juhilubade ja muude juhtimisõigusttõendavate dokumentide üle.
 

6. Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri1997. a korralduse nr 755-k "Pankrotihaldurite eksami- jaatesteerimiskomisjoni moodustamine" muutmine
Esitaja: justiitsminister Märt Rask
Tüüp: Korralduse eelnõu
K: Vabariigi Valitsus otsustab heaks kiita Pankrotihaldurite eksami- jaatesteerimiskomisjoni moodustamine muutmine eelnõu. Pankrotiseaduse kohaseltvõib halduriks olla vandeadvokaat või vandeadvokaadi vanemabi, samuti muuteovõimeline füüsiline isik, kellel on Vabariigi Valitsuse moodustatudpankrotihaldurite eksami- ja atesteerimiskomisjoni väljaantud pankrotihalduritunnistus. Pankrotihaldurite eksami- ja atesteerimiskomisjoni koosseisustarvatakse välja Raamatupidamise Toimkonna esindaja Rita Ilisson, kes ei kuuluenam toimkonda ning seoses Justiitsministeeriumis toimunud struktuurilisteümberkorraldustega nimetatakse senise komisjoni esimehe Priidu Pärna asemelesimeheks Justiitsministeeriumi kohtute asekantsleri kohusetäitja Enno Loonurm.
 

7. Maa taotlemine munitsipaalomandisse
Esitaja: keskkonnaminister Heiki Kranich
Tüüp: Korralduse eelnõu
K:
Vabariigi Valitsuselearutab ja otsustab mitte rahuldada Tahkuranna Vallavolikogu taotlust andaTahkuranna vallas Reiu külas asuvad Raelaane ja Raeniidu maaüksusedmunitsipaalomandisse sotsiaalmaana ning kohaliku omavalitsusüksuse ülesannetetäitmiseks ja arenguks vajaliku maana. Munitsipaalomandisse taotletava Raelaanemaaüksuse pindala on 6,4 ha, sihtotstarve 50% üldmaa, 50% maatulundusmaa, maamaksustamishind 13 100 krooni. Taotletud Raeniidu maaüksuse pindala on 3,2 ha,sihtotstarve maatulundusmaa, maa maksustamishind 9 900 krooni.Munitsipaalomandisse taotletud maa koosneb enne 1940. aasta 16. juuniteraomandis olnud maast, mille kohta ei ole esitatud maa tagastamise, asendamiseega kompenseerimise taotlusi. Munitsipaalomandisse taotletud maa kohta ei oleesitatud maa riigi omandisse jätmise ega maa erastamise taotlusi. TahkurannaVallavolikogu põhjendab taotletud maa munitsipaalomandisse andmise vajadust asjaoluga,et munitsipaalomandisse taotletavad maaüksused piirnevad valla omandis olevametsamaaga, millele on sõlmitud võtmebiotoobi kaitseleping ning väidetavalttagaks taotletava metsamaa munitsipaalomand vääriselupaikade parema kaitsmise.Raelaane maaüksuse kooseisus sotsiaalmaa (3,2 ha) taotlemist põhjendab valdvajadusega välja ehitada telkimisplats koos abihoonega suveperioodil randakülastavatele suvitajatele. Keskkonnaministeeriumis koostatud seletuskirjakohaselt ei kuulu aga metsa majandamine vastavalt Kohaliku omavalitsusekorralduse seadusele loetletud omavalitsusüksuse ülesannete hulka. Seega ei oleTahkuranna Vallavolikogu taotlus anda valla omandisse kokku 6,4 hamaatulundusmaad käsitletav maa taotlusena, mis oleks kohaliku omavalitsusüksuseülesannete täitmiseks vajalik. Keskkonnaministeeriumil ei ole vastavaltseletuskirjale vastuväiteid Raelaane maaüksuse koosseisus munitsipaalomandissetaotletava Tahkuranna valla üldplaneeringu kohaselt puhkeotstarbelisterajatiste maa-ala Tahkuranna valla munitsipaalomandisse andmisele.Puhkeotstarbeliste rajatiste maa-ala Tahkuranna valla munitsipaalomandisseandmise küsimuse otsustamine on võimalik pärast nimetatud maa-alamunitsipaalomandisse andmist käsitleva taotluse esitamist.


8. Riigivara tasuta üleandmine
Esitaja: teede- ja sideminister Toivo Jürgenson
Tüüp: Korralduse eelnõu
K: Valitsus otsustab korralduse Riigivara tasuta üleandmine eelnõu heakskiitmise. Eelnõu kohaselt annab Teede- ja Sideministeerium oma valitsemiseloleva, Maanteeameti Rapla Teedevalitsuse Raplas Võsa 20-1 asuva korteriPõllumajandusministeeriumi valitsemisele. Rapla Teedevalitsus nimetatud vara eivaja, Põllumajandusministeerium kavatseb korteri vormistada tööandjaeluruumiks, mis antakse seoses Põllumajanduse Registrite ja InformatsiooniAmeti tegevuse laiendamisega ameti Rapla büroo töötaja kasutusse.

 

9. Käibemaksu erandkorras tagastamineEttevõtluse Arendamise Sihtasutusele
Esitaja: rahandusminister Siim Kallas
Tüüp: Korralduse eelnõu
K: : Vabariigi Valitsus otsustab käibemaksu erandkorras tagastamise. VabariigiValitsusel on õigus lubada erandkorras Euroopa Liidu abiprogrammide javälisriikide riiklike abiprogrammide raames tagastamatu välisabina saadud ningriiklikest välislaenudest eraldatud raha eest kaupade ja teenuste ostmiselmakstud käibemaksu tagastamist. Tehingud, mille puhul käibemaksu tagastamisttaotletakse on teostatud Euroopa Liidu Phare piiriäärsete aladekoostööprogrammi (CBC) kaudu finantseeritava projekti raames. Programmi eesmärkon edendada koostööd Läänemere regiooni piirkondade, linnade ja kohalikeomavalitsuste vahel. Kuna Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse suhtesKäibemaksuseaduses sätestatud üldises korras rakendatav käibemaksu tagastamisekord riikliku välisabina antud raha eest kaupade ja teenuste ostmisel  ei laiene, esitab Rahandusministeeriumvalitsusele otsustamiseks erandkorras käibemaksu tagastamist puudutavakorralduse eelnõu.

 

10. Raha eraldamine
1) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Kuressaare LinnavalitsuseleKuressaare Laurentiuse kiriku avariitööde teostamiseks
Esitaja: rahandusminister Siim Kallas
Tüüp: Korralduse eelnõu
K: Vabariigi Valitsus arutab 380 000 krooni eraldamist KuressaareLinnavalitsusele Laurentiuse kiriku katuse ja müüride avariitööde lõpetamiseks.Vastavalt lisaeelarvele on planeeritud tööde kogumaksumus 478 522 krooni,millest umbes 100 000 krooni katavad Laurentiuse kiriku kogudus ja KuressaareLinnavalitsus oma vahenditest. Planeeritud tööde maht kasvas seoses töödekäigus ilmnenud kiriku seinte kohati avariilise olukorraga, mida ei olnudvõimalik projekteerimisele eelnenud uurimistöödega fikseerida, kuna tegemist onmüürisiseste defektidega, mis ilmnesid katuse eemaldamisel.Rahandusministeerium esitab korralduse eelnõu 380 000 krooni eraldamiseksVabariigi Valitsuse reservist ja eriarvamuse, mille kohaselt KuressaareLinnavalitsuse taotlus ei ole piisavalt põhjendatud ning Vabariigi Valitsusereservi võimalused on piiratud ning seetõttu toetab Rahandusministeeriumtaotlust 180 000 krooni ulatuses.

2) Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Välisministeeriumilehumanitaarabi Indiasse transportimise täiendavate kulude katteks
Esitaja: rahandusminister Siim Kallas
K: Vabariigi Valitsus arutab Välisministeeriumi taotlust eraldada 85 000 kroonihumanitaarabi Indiasse transportimise kulude katteks. Valitsuse korraldusegaeraldati välisministeeriumile 1 400 000 krooni humanitaarabi andmiseks Indiale.Välisministeeriumile tehti ülesandeks korraldada koostöösmajandusministeeriumiga vajalike kaupade ostmine ning toimetada humanitaarabikoostöös teede- ja sideministeeriumiga õnnetuspiirkonda. Humanitaarabitransportimiseks kasutati AS Shenker-BTL teenuseid. Nimetatud firma esitatudlõpliku arve kohaselt kujunesid transpordikulud 85 000 krooni võrra suuremaks kuiplaneeritud. Kulud suurenesid India-sisese transpordi kallinemise tõttu.Sellest tulenevalt taotleb välisministeerium täiendavate vahendite eraldamist.

 

3) Raha eraldamine Vabariigi Valitsusereservist Pärnu Maavalitsusele metanoolimürgituse tagajärjel vanema kaotanudlaste toetuseks
Esitajad: rahandusminister Siim Kallas, sotsiaalminister Eiki Nestor
K: Vabariigi Valitsus arutab rahandusministeeriumi korralduse eelnõu rahaeraldamiseks 83 000 krooni suuruses summas Pärnu Maavalitsuselemetanoolimürgituse tagajärjel vanema kaotanud laste toetuseks.
Alates 9. septembrist käesoleval aastal on metanooli tarbimise tagajärjelhukkunud 64 inimest Pärnumaal ja Läänemaal. Pärnumaal jäi orvuks 25 last,kellest 4 on täisorvud. Ühe vanema kaotanud lapse ühekordseks toetuseks onarvestatud 3000 krooni, mõlema vanemata jäänud lapse toetuseks 5 000 krooni.

 

11. "Eesti Vabariigi valitsuse jaMadalmaade valitsuse kokkuleppe STCW konventsiooni eeskirja I/10 aluselantavate meresõidudiplomite tunnustamise kohta" eelnõu heakskiitmine javolituste andmine ning Vabariigi Valitsuse 11. septembri 2001. a korralduse nr633-k "Kahepoolsete välislepingute eelnõude heakskiitmine ja volituste andmine"kehtetuks tunnistamine
Esitajad: välisminister Toomas Hendrik Ilves, teede- ja sideminister ToivoJürgenson
Tüüp: Korralduse eelnõu
K: Valitsus otsustab heaks kiita korralduse Eesti Vabariigi valitsuse jaMadalmaade valitsuse kokkuleppe STCW konventsiooni eeskirja I/10 aluselantavate meresõidudiplomite tunnustamise kohta eelnõu ja volituste andmine ningsamuti otsustatakse Kahepoolsete välislepingute eelnõude heakskiitmine javolituste andmine kehtetuks tunnistamine eelnõu heaks kiitmine. VabariigiValitsuse 15.08.1995 määrusega ühines Eesti Meremeeste väljaõppe,diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooniga, 1978(International Convention on Standards of Training, Certification andWatchkeeping for Seafarers, edaspidi STCW konventsioon). Konventsiooni eeskirjaI/10 kohaselt sõlmivad konventsiooniga ühinenud riikide valitsused kahe- võimitmepoolsed kokkulepped meresõidudiplomite tunnustamise kohta. Nimetatudkokkulepete sõlmimisega luuakse õiguslik alus Eesti Vabariigis toimuvameremeeste väljaõppe ja diplomeerimise tunnustamisele lepinguosaliste riikidepoolt. Eelnõus antakse volitused teede- ja sideministeeriumi merendusosakonnajuhatajale Margit Markusele kokkuleppele allakirjutamiseks. Vabariigi Valitsuse11. septembri 2001. a korraldusega Kahepoolsete välislepingute eelnõudeheakskiitmine ja volituste andmine kiideti heaks kahepoolsete kokkulepeteeelnõud Eesti Vabariigi valitsuse ja Vanuatu Vabariigi valitsusega, MarshalliVabariigi valitsusega, Singapuri Vabariigi valitsusega ning MadalmaadeKuningriigi valitsusega STCW konventsiooni eeskirja I/10 alusel väljastatavatetunnistuste tunnustamise kohta. Seoses osapoolte vahel toimunud täiendavateläbirääkimistega tekkis vajadus teha kokkulepete tekstidesse mõningadmuudatused. Sellest tulenevalt tunnistatakse Vabariigi Valitsuse 11.09.2001korraldus kehtetuks.

12. Vabariigi Valitsuse 25. septembri2001. a istungi protokolli nr 43 päevakorrapunkti nr 2 punktis 2 märgitudotsuse muutmine
Esitaja: rahandusminister Siim Kallas
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu
K: Rahandusministeerium palub uuesti Vabariigi Valitsuse istungil arutada javõtta seisukoht Riigikogu liikme Meelis Atoneni poolt esitatud Tulumaksuseadusemuutmise seaduse eelnõu (821 SE) kohta ning vaadata üle 25.09.2001 istungil antud seisukoht.

 

13. Eesti Erastamisagentuuri vara,õiguste ja kohustuste üleandmise kord
Esitaja: rahandusminister Siim Kallas
Tüüp: Määruse eelnõu
K: Valitsus arutab ja otsustab määruse Eesti Erastamisagentuuri vara, õigusteja kohustuste üleandmise kord eelnõu heaks kiitmise.  Erastamisagentuur on Erastamisseaduse alusel moodustatudvalitsusasutus majandusministeeriumi valitsemisalas. Tema põhiülesandeks onkorraldada riigivara erastamist ning muude omandireformist tulenevateülesannete täitmist. Vastavalt Erastamisseadusele lõpetatakse riigivaraerastamist korraldanud Erastamisagentuuri tegevus 1. novembril 2001.a. Seadusekohaselt lähevad sellest kuupäevast Erastamisagentuuri Nõukogu ülesandedriigivara erastamise korraldamisel Vabariigi Valitsusele. Käesoleva eelnõugareguleeritakse Erastamisagentuuri vara, õiguste ja kohustuste üleminekut 1.novembrist 2001.a rahandusministeeriumile, majandusministeeriumile jamaavalitsustele.
 

14. Aktsiaseltsi Teede Tehnokeskusaktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine
Esitaja: teede- ja sideminister Toivo Jürgenson
Tüüp: Korralduse eelnõu
K: Vabariigi Valitsus otsustab heaks kiita aktsiaseltsi Teede Tehnokeskusaktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine eelnõu. Aktsiaselts TeedeTehnokeskus on asutatud Vabariigi Valitsuse 24.07.2000 korraldusegaMaanteeameti hallatava riigiasutuse Tehnokeskus varade baasil. Enneaktsiaseltsi Teede Tehnokeskus asutamist telliti Maanteeameti Tehnokeskuseleseadmeid koguväärtuses 4 795 000 krooni. Seadmed on välja ostnud Maanteeamet.Seletuskirja kohaselt ei ole otstarbekas nimetatud seadmeid jättaMaanteeametile, sest üksnes riigimaanteede uuringuteks ja laboratoorsetekstöödeks on võimalik seadmeid kasutada ainult osaliselt. Tehakse ettepanek andaneed seadmed üle aktsiaseltsile Teede Tehnokeskus riigipoolse mitterahalisesissemaksena aktsiakapitali suurendamiseks, volitades teede- ja sideministritriigi esindajana hääletama aktsiaseltsi Teede Tehnokeskus aktsionärideüldkoosolekul aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamise poolt 4 795 000 võrrauute 1000-kroonise nimiväärtusega aktsiate väljaandmise teel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-