Valitsuse 27.12.2012 istungi kommenteeritud päevakord

26.12.2012 | 15:33

Uudis
    • Jaga

Vabariigi Valitsuse istungi päevakord
Algus kell 10 Stenbocki majas, 27. detsember 2012

Palume arvestada, et tegemist on eelinformatsiooniga, mis võib veel muutuda. Istungile võib lisanduda täiendavaid päevakorrapunkte. Lisateave: valitsuse meedianõunik Anu Adra-Entsik 693 5719.

Valitsuse pressikonverentsile on peaministrit asendava kaitseminister Urmas Reinsalu kõrvale kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi ja kultuuriminister Rein Lang. Pressikonverents toimub Stenbocki maja pressiruumis kell 12.

1. Jahiseaduse eelnõu
Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: seaduse eelnõu

Eelnõu eesmärk on suunata jahiulukiasurkondade kaitset ja ohjeldamist selliselt, et säiliks asurkondade soodne seisund ning elupaikade ja liikidevaheline ökoloogiline tasakaal, arvestades sealjuures erinevate huvigruppide ootusi ning jahindusega seotud rekreatiivseid, sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte.

Senise õigusliku regulatsiooni kohaselt moodustab riik jahipiirkonnad, annab need kümneks aastaks jahindusorganisatsioonide kasutusse ning koostab jahipiirkonna kasutamiseks jahimaakorralduskava. Kavaga määratakse kümneks aastaks jahiulukite minimaalne ja maksimaalne lubatud arvukus, jahiulukite hooldustööde olemus ja mahud ning võimalike jahindusrajatiste asukohad. Jahimaade kasutamise eest makstakse jahipiirkonna kasutusõiguse tasu riigieelarvesse, sealhulgas laekub riigieelarvesse ka eramaade jahindusliku kasutamise eest makstav tasu. Maaomaniku õigusteks on keelata oma kinnisasjal jahipidamine ning jahitunnistuse olemasolul pidada jahti väikeulukitele, kui temale kuuluva kinnistu suurus on vähemalt 20 hektarit.

Eelnõu kohaselt jõustub seadus 1. märtsil 2013.

2. Arvamuse andmine seaduseelnõude kohta

1) Arvamuse andmine "Vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1¹ muutmise seaduse" eelnõu (333 SE) kohta
Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud eelnõu kohaselt võib valitsuse kriisikomisjoni, regionaalse kriisikomisjoni ja kohaliku omavalitsuse kriisikomisjoni otsusel erimärgistatud kütust kasutada põllumajanduslikus masinas juhul, kui see masin osaleb hädaolukorra likvideerimisel või päästetöödel.

Rahandusministeerium ei toeta eelnõu mitmel põhjusel, näiteks tekivad paindlikud võimalused hädaolukorra tõlgendamiseks, eelnõu sõnastus on
ebakorrektne, vähenevad riigieelarve tulud. Samuti ei toeta põllumajandusministeerium eelnõu sellisel kujul. Siseministeeriumi hinnangul ei ole eelnõuga vajalik teha erisust päästetöö osas. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium hinnangul on oluline rahandusministeeriumi seisukoht.

Valitsuse arvamus tuleb esitada 8. jaanuariks 2013 riigikogu rahanduskomisjonile.

2) Arvamuse andmine "Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse" eelnõu (334 SE) kohta
Esitaja: haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud eelnõuga soovitakse laiendada õppelaenu kustutamist lisaks 80–100%-selt püsivalt töövõime kaotanud isikutele ka neile isikutele, kes puudega lapse hooldamise tõttu ei tööta ning kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega lapse hooldamise eest. Samuti sätestatakse, et riik loobub õppelaenu tagasinõudmise õigusest eelpool nimetatud isikute suhtes.

Haridus- ja teadusministeerium teeb ettepaneku eelnõu mitte toetada, sest regulatsioonis ei võeta arvesse lapse puude astet. Erinevate puudeliikide puhul võib järelevalvevajadus olla erinev ja alati ei ole puudega lapse hooldamine seotud mittetöötamise vajadusega. Puude astme määramine on ajalise kestusega otsus. Regulatsioon võib viia olukorrani, kus õppelaenu tagasinõudmisest loobumisel esinenud asjaolud on ära langenud, otsust ümber ei vaadata ja õppelaenu tagasimaksmise kohustust ei teki.

Valitsuse arvamus tuleb esitada 8. jaanuariks 2013 riigikogu kultuurikomisjonile.

3. Maa andmine munitsipaalomandisse

1) Maa andmine Paide linna munitsipaalomandisse (Luha tänava maaüksus)
Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt antakse Paide linna munitsipaalomandisse Paide linnas asuv Luha tänava maaüksus (4506 m² transpordimaad). Maaüksus antakse munitsipaalomandisse juurdepääsutee ja parkimiskohtade rajamiseks.

2) Maa andmine Käina valla munitsipaalomandisse (Allika külas asuv Laastumäe tee maaüksus)
Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt antakse Käina valla munitsipaalomandisse Hiiu maakonnas Käina vallas Allika külas asuv Laastumäe tee maaüksus (3500 m² transpordimaad). Maaüksus antakse munitsipaalomandisse olemasoleva Laastumäe tee teenindusmaale juurdepääsutee rajamiseks.

3) Maa andmine Jõhvi valla munitsipaalomandisse (Jõhvi linnas asuvad Saeveski tn 2 ja Saeveski tn 4 maaüksused)
Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt antakse Jõhvi valla munitsipaalomandisse Ida-Viru maakonnas Jõhvi vallas Jõhvi linnas asuvad Saeveski tn 2 maaüksus (12 371 m² transpordimaad) ja Saeveski tn 4 maaüksus (3 307 m² transpordimaad). Saeveski tn 2 maaüksus antakse munitsipaalomandisse avalikult kasutatavate parkimishoone, abihoone ja parkla ehitamiseks ning Saeveski tn 4 maaüksus avalikult kasutatava parkla ehitamiseks.

4) Maa andmine Jõhvi valla munitsipaalomandisse (Jõhvi linnas asuvad Pargi tänav J13 ja J14 maaüksused)
Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt antakse Jõhvi valla munitsipaalomandisse Ida-Viru maakonnas Jõhvi vallas Jõhvi linnas asuvad Pargi tänav J13 maaüksus (16 060 m² transpordimaad) ja Pargi tänav J14 maaüksus (2 730 m² transpordimaad). Pargi tänav J13 maaüksus antakse munitsipaalomandisse avalikult kasutatavate sõidutee ja kergliiklustee rajamiseks ning osaliselt valla omandis oleva tee rekonstrueerimiseks. Pargi tänav J14 maaüksus antakse munitsipaalomandisse avalikult kasutatava sõidutee rajamiseks.

5) Maa andmine Rae valla munitsipaalomandisse (Peetri alevikus asuv Kuldala tee T6 maaüksus)
Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt antakse Rae valla munitsipaalomandisse Harju maakonnas Rae vallas Peetri alevikus asuv Kuldala tee T6 maaüksus (1384 m² transpordimaad). Maaüksus antakse munitsipaalomandisse avalikult kasutatava tee rajamiseks.

4. Riigivara valitsemise üleandmine

1) Riigivara valitsemise üleandmine Keskkonnaministeeriumilt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (Vinni vallas neli maaüksust)
Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt antakse keskkonnaministeeriumi valitsemiselt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisele üle Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Roela alevikus asuvad neli transpordi sihtotstarbega maaüksust. Maaüksused on vajalikud tee remondi läbiviimisel teemaa laiendamiseks.

2) Riigivara valitsemise üleandmine Keskkonnaministeeriumilt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (Ida-Viru maakonnas ja Lääne-Viru maakonnas 8 transpordimaa sihtotstarbega maaüksust)
Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt antakse keskkonnaministeeriumi valitsemiselt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisele üle kuus Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas ja Sõmeru vallas ning kaks Ida-Viru maakonnas Sonda ja Jõhvi vallas asuvat transpordimaa sihtotstarbega maaüksust. Maaüksused on vajalikud tee remondi läbiviimisel teemaa laiendamiseks.

3) Riigivara valitsemise üleandmine Keskkonnaministeeriumilt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (Otepää vallas 23237 Pedajamäe- Pühajärve tee maaüksus)
Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt antakse keskkonnaministeeriumi valitsemiselt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisele üle Valga maakonnas Otepää vallas Pühajärve külas asuv maaüksus nimega 23237 Pedajamäe-Pühajärve tee (429 m2 transpordimaad). Maaüksus on vajalik tee remondi läbiviimisel teemaa laiendamiseks.

4) Riigivara valitsemise üleandmine Keskkonnaministeeriumilt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (Kadrina vallas Viitna parkla maaüksus)
Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt antakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisele üle keskkonnaministeeriumi valitsemisel olev Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Viitna külas asuv Viitna parkla maaüksus (2136 m2 transpordimaad). Maaüksus on vajalik Viitna bussipeatuse ja parkla rekonstrueerimiseks.

5) Riigivara valitsemise üleandmine Järva Maavalitsuselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (Roosna-Alliku vallas Kirisaare külas 15156 Anna-Peetri-Huuksi tee kinnistu)
Esitaja: regionaalminister Siim Valmar Kiisler
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt annab Järva maavalitsus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisele üle Järva maakonnas Roosna-Alliku vallas Kirisaare külas 15156 Anna-Peetri-Huuksi tee kinnistu (172 m2 transpordimaad). Kinnistu on vajalik majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas olevale maanteeameti ida regioonile riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru 14,2 km Mäo – Roosna-Alliku lõigu km 96,6 - 110,8 remondiks ja tee maa-ala laiendamiseks.

5. Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k ”Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri” muutmine
Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõuga muudetakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.

Eelnõuga tehakse ettepanek 1. jaanuarist 2013 kanda nimekirja 57 uut ühingut. Ühingud tegutsevad spordi, kultuuri ja kunsti, laste toetamise, demokraatia arengu, hariduse, sotsiaaltoetuse, kodukandi arengu, usu, keskkonna kaitse ja loomakaitse valdkonnas.

Eelnõuga tehakse ettepanek kustutada nimekirjast kokku 72 ühingut. Ühingute nimekirjast kustutamise põhjusteks on see, kui ühing ei ole korduvalt esitanud maksuhaldurile aruandeid või deklaratsioone; ühing jagab tulu oma liikmetele; ühing ei tegutse kooskõlas põhikirjaga; ühing tegeleb sihtrühma kuuluva isiku kutsealase tegevuse soodustamisega; ühing ei tegutse avalikes huvides või ühing ei ole heategevuslik; ühing on maksuhaldurile esitanud taotluse nimekirjast väljaarvamiseks; ühing on kustutatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.

Eelnõus nimetatud 55 mittetulundusühingu ja sihtasutuste kandmisega nimekirja ning samaaegselt 66 kustutamisega nimekirjast langeb mittetulundusühingute ja sihtasutuste arv nimekirjas 1683-ni. Eelnõus nimetatud kahe usulise ühenduse kandmisega nimekirja ning samaaegselt 6 kustutamisega langeb usuliste ühenduste arv nimekirjas 568-ni.

2013. aasta 1. jaanuarist on ühingute arv nimekirjas 2251.

6. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest 2012. aastal laekunud vahendite kasutamine
Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi
Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõu oli arutusel 20. detsembri 2012 valitsuse istungil, kus otsustati korraldust mitte vastu võtta ja arutada uuesti järgmisel valitsuse istungil.

Tulenevalt 2012. aasta riigieelarve seadusest kehtestatakse eelnõu kohaselt Euroopa Liidu sisesest kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest 2012. aastal laekunud vahendeid kasutavad ministeeriumid ja kasutatavate vahendite suurus.

Eelnõu kohaselt saab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium uue raudteeveeremi soetamise kaasrahastamiseks 623 684 eurot, Euroopa standardrööpmelaiusega liini Rail Baltica Eesti raudteelõiku käsitlevate uuringute kaasrahastamiseks 34 545 eurot ja projekti „Energiasäästu suurendamine avalikes hoonetes ning uute ehitusstandardite väljatöötamine“ kaasrahastamiseks 360 eurot.

Keskkonnaministeerium saab rahvusvahelise kliimakoostöö lepete elluviimise kaasrahastamiseks 598 020 eurot.

Nimetatud summasid kasutatakse 2012. aastal tehtud kulude katteks ning neid summasid ületavad kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest 2012. aastal laekunud vahendid kuuluvad riigieelarve tuludesse.

7. Inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühma 2012. aasta tegevuse ülevaade
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot
Tüüp: ülevaade

Valitsuse 28. juuni 2012 istungi otsusest tulenevalt esitab riigisekretär kalendriaasta lõpus valitsusele teadmiseks ülevaate inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühma (oskuste rakkerühm) tegevuste seisust.

Oskuste rakkerühma tegevused on käivitunud kolmel tegevussuunal: oskuste ja kompetentside, koolituse korralduspõhimõtete ning rahaliste vahendite kavandamise tegevussuunal. Ülevaates on esitatud tegevuste kirjeldus ja olulisemad tulemused 2012. aastal ning 2013. aastaks kavandatu tegevussuundade vaates.

Oskuste rakkerühm on loodud tähtajalisena. Lõpparuande esitab riigisekretär valitsusele hiljemalt 2014. aasta juunis.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-