Valitsuse 2.9 istungi kommenteeritud päevakord

01.09.2021 | 17:16

Valitsuse istung algab Stenbocki majas neljapäeval kell 10. Kell 12 toimub Stenbocki maja pressiruumis valitsuse pressikonverents. Kava kohaselt osalevad pressikonverentsil peaminister Kaja Kallas, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Koroonaviiruse leviku ohu maandamiseks palume pressikonverentsil osalejatel esitada majja saabumisel COVID-tõend.
    • Jaga

1. Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt
Tüüp: seaduse eelnõu

Eelnõu eesmärk on suurendada tarbijate usaldust ja kindlustunnet veebi teel tehingute tegemisel ja ajakohastada ebaausate kauplemisvõtete regulatsiooni, tulenevalt uutest tehnoloogiatest ning digitaalsetest võimalustest kaupade ja teenuste pakkumisel. Samuti tõhustatakse eelnõuga karistusi tarbijate õiguste kaitseks kehtestatud õigusnormide rikkumise korral, et tagada turul võrdsed konkurentsivõimalused.

Uued karistusmäärad ja seniste karistusmäärade suurendamine puudutab rikkumisi seoses tarbijale kohustusliku teabe esitamisega kauba või teenuse pakkumisel ning ebaausa kauplemisvõtte kasutamisega, sealhulgas ka allahindlustest teavitamisele kehtestatud nõuetega, samuti muude tarbija õiguste kaitseks võlaõigusseaduses sätestatud nõuetega.

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle ELi direktiiv 2019/2161, millega ajakohastatakse liidu tarbijakaitsenorme ja tagatakse nende parem täitmine. 

Seadus on kavandatud jõustuma 28. mail 2022.

2. Elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas
Tüüp: seaduse eelnõu

Seaduse eesmärk on võtta üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/944, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta tehtud muudatusi.

Muudatusega suurendatakse läbi aktiivsete võrguteenuse kasutajate regulatsiooni hajatootmise võimalusi. See annab tarbijatele võimaluse aktiivsemalt elektriturul osaleda ning saada kasu eelkõige oma tarbimisharjumuste muutmisest. Nähakse ette ka energiakogukondade loomise, arendamise ja haldamisega seotud regulatsioon, samuti agregeerimise ja tarbimiskaja regulatsioon, et suurendada võrkude paindlikkust ja tarbijate energiatõhusust.

Võrguettevõtjatele nähakse ette kohustus soetada turult pakkumismenetlusega paindlikkusmehhanisme. Samuti seab eelnõu tingimused võrguettevõtjale arendamaks elektrisõidukite turupõhiseid laadimisvõrke.

3. Toetusfondi lisavahendite jaotus 2021. aasta teisel poolaastal
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: korralduse eelnõu

Korraldusega jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksustele toimetulekutoetuse maksmise hüvitamiseks 2,1 miljonit ning asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks 1,8 miljonit eurot. Vastavad vahendid on ette nähtud 2021. aasta riigieelarve seaduses toetusfondi hulgas.

Toimetulekutoetuste maksmiseks antakse lisaraha 59 omavalitsusüksusele, kellel eeldatavasti ei jagu olemasolevatest vahenditest aasta lõpuni. Toimetulekutoetuse maksmiseks kulus 2021. aasta esimese kuue kuuga 8,9 miljonit eurot, mida on seitse protsenti rohkem kui 2020. aasta samal perioodil. Lisavahendite jaotamisel arvestatakse, et igal omavalitsusüksusel oleks võimalik teisel poolaastal teha vähemalt samas mahus kulusid kui esimesel poolaastal. Riigieelarvesse planeeritud toimetulekutoetuse maksmise hüvitisest jääb lisavahendite jaotamise järel jääki veel kolm miljonit eurot.

Asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks planeeritud 18 miljonist eurost jaotati aasta alguses vastavalt toetusfondi määrusele ära 90 protsenti. Arvestades teenusel olevate laste arvu muutust aasta keskel, jaotatakse nüüd ära ülejäänud 10 protsenti. Omavalitsusüksus võib toetust kasutada asendus- ja järelhooldusteenuse osutamiseks, korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks.

4. Riigivara valitseja määramine (Mustvees Narva tn 11 asuvate elamu ja kuuri 1/2 mõtteline osa)
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab
Tüüp: korralduse eelnõu

Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Mustvee linnas riigi päritud Narva tn 11 asuvate elamu ja kuuri 1/2 suuruse mõttelise osa valitsejaks määratakse rahandusministeerium.

5. Täiendav toetus munitsipaalkoolide pidajatele õppehoonetes ventilatsioonisüsteemide ehitamiseks
Esitaja: haridus- ja teadusminister Liina Kersna
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Valitsusele esitatakse heakskiitmiseks haridus- ja teadusministri käskkiri, mille kohaselt eraldatakse kohalikele omavalitsustele ühekordne täiendav toetus õppehoonetes õhuvahetuse parendamiseks. Toetuse kasutamisel on omavalitsus kohustatud panustama tegevustesse omaosaluse, mis moodustab kogukuludest vähemalt 33 protsenti.

6. Tegevuste loetelu, milleks võib eraldada valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid, muutmine
Esitaja: justiitsminister rahandusministri ülesannetes Maris Lauri
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Eelnõu kohaselt muudetakse tegevuste loetelu, milleks võib eraldada valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid.

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalale lisatakse riigi 2021. aasta lisaeelarvega valitsuse reservi sihtotstarbeliselt planeeritud vahendid tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali suurendamiseks töötasu toetuste maksmiseks summas 57,6 miljonit eurot ning pensioni teise samba lahkujate hüvitis summas 117 miljonit eurot. Siseministeeriumi valitsemisalas ühendatakse read "Idapiiri väljaehitamine – taristu" ja "Idapiiri väljaehitamine – piiri ülalpidamise püsikulud" üheks koondreaks "Idapiiri väljaehitamine ning taristu ja ülalpidamise püsikulud".

7. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb äriühingute kestlikkusaruandluse kohustust
Esitaja: justiitsminister rahandusministri ülesannetes Maris Lauri
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu dokumentide kohta

Eesti seisukoht antakse Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõule, mis käsitleb teatavat liiki äriühingute kestlikkusaruandluse kohustuse tekkimist. Muudatusettepanekud puudutavad täiendava teabe avaldamist majandusaasta aruande tegevusaruandes. Direktiivi eelnõu kohaselt täiendatakse suurte äriühingute ja börsiettevõtete kohustust avaldada mittefinantsteavet ning juhtimistasandite mitmekesisuspoliitikat.

Muudatus puudutab neid Eesti ettevõtteid, kelle väärtpaberitega kaubeldakse Euroopa Liidu börsidel, ja Eestis registreeritud suurettevõtjaid. Lisaks kehtestatakse kestlikkusteabe kontrollimise ja auditeerimise kohustus ning ettevõtted peavad hakkama esitama üksikasjalikumat teavet, mis peab vastama kohustuslikele ELi kestlikkusearuandluse standarditele.

Direktiivi eelnõu on osa roheleppe programmist. Selle eesmärk on suurendada äriühingute vastutust nende tegevuse osas inimestele ja keskkonnale ning aidata suunata kapitali liikumine äriühingutesse, mis ei suurenda kestlikkuse kriisi ELis. Seeläbi soovitakse vähendada finantssüsteemis riske, mis võivad kliimamuutustest tingitult tekkida.

8. Eesti seisukoht Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 6. septembri 2021 videokonverentsi kohtumisel
Esitaja: justiitsminister rahandusministri ülesannetes Maris Lauri
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus on kavas anda esialgne heakskiit kahe liikmesriigi – Iirimaa ja Tšehhi – taastekavale. Komisjoni hinnangul täidavad mõlemad esitatud taastekavad digi- ja kliimapanuse miinimumnõuded, lahendavad piisaval määral olulist osa riigipõhistest soovitustest, sisaldavad ka piisavalt reforme ning mõlema liikmesriigi puhul on kokku lepitud rakendamise korras, et tagada piisav Euroopa Liidu finantshuvide kaitse.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus