Valitsuse 6.12.2018 istungi kommenteeritud päevakord

05.12.2018 | 16:28

Uudis
    • Jaga

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, kultuuriminister Indrek Saar, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Lisainfo: Maria Murakas, 5219572


1. Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: tervise- ja tööminister Riina Sikkut
Tüüp: seaduse eelnõu

Eelnõuga võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu tubakadirektiivi kaks artiklit, mille alusel hakatakse 20. maist 2019 rakendama üle-Euroopalist tubakatoodete tuvastamise ja jälgimise süsteemi. Selle eesmärgiks on piirata salasigarettide levikut.

Eelnõu kohaselt kehtestatakse tubakatoodete müügipakenditele jälgitavussüsteem, mis tähendab, et iga turustamisahelas osalev ettevõtja, alates tootjast kuni ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtet, registreerib kõik tema valdusesse jõudnud pakendid ning kogu nende edasise teekonna. Registreerimine võimaldab kordumatu tunnuse abil tuvastada iga tubakatoote müügipakendi tegeliku veoteekonna ning teabe kõikide tubakatoodetega teostatud tehingute kohta.

Jälgitavussüsteemist andmete saamiseks sõlmivad tubakatootjad ja importijad toodetega seotud andmete majutamiseks andmetalletuslepingud. Andmetele juurdepääs on oluline ja peab olema tagatud näiteks andmetest huvitatud asutusele (Eestis Maksu- ja Tolliamet) ning Euroopa Komisjonile.

Tuvastamise- ja jälgimissüsteemi ühe osana võetakse tubakatoodete müügipakendil kasutusele ka tubakatoote autentsuse kontrollimist lihtsustav turvaelement. Eestis kasutusel olev maksumärk vastab EL-i õigusakti nõuetele, mistõttu on otsustatud võtta turvaelemendina kasutusele maksumärk, mis on ühtlasi tubakatoote tootjale ja importijale kõige mugavam lahendus. Juhtudel, kui tootele maksumärki ei paigaldata (duty-free kauplustes), tuleb tootele paigaldada tootja turvaelement. Selle töötab välja tubakatoote tootja või importija, arvestades seaduse ja EL-i õigusakti nõudeid.

Eelnõu kohaselt kohaldatakse jälgitavussüsteemi, registreerimiskohustust ja turvaelemente käsitlevaid sätteid sigarettidele ja isevalmistatavate sigarettide tubakale alates 20. maist 2019 ning muudele tubakatoodetele, sigarettidele ja isevalmistatavate sigarettide tubakale alates 20. maist 2024. Sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas, mis toodeti liidus või mida imporditi liitu enne 20. maid 2019 ja mida ei ole tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnusega märgistatud, võivad jääda 20. maini 2020 vabasse ringlusesse.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut teeb valitsusele ettepaneku eelnõu heaks kiita.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/6c7d5024-3126-4969-9c0f-81e890a69315

2. Arvamuse andmine Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) kohta
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu
Tüüp: arvamuse andmine

Eelnõu eesmärk on vähendada bürokraatiat ning muuta Riigikogu tööprotsessid kiiremaks ja paindlikumaks. Eelnõu kohaselt antakse Riigikogu juhatuse pädevusse määrata lisaks alatistele komisjonidele ka eri-, uurimis- ja probleemkomisjonide isikkoosseise ja kinnitada koosseisu muudatusi.

Lisaks muudetakse paindlikumaks Riigikogu täiskogu töökorraldus. Kui seni kehtis põhimõte, et arupärimistele vastatakse üksnes esmaspäeviti ning eelnõude lugemised toimuvad teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti, siis eelnõuga võimaldatakse arupärimistele vastata ning eelnõude lugemisi läbi viia kõikidel istungi päevadel. Samas kehtestatakse esmaspäevasele istungile kellaajaline piirang.

Lisaks täpsustatakse Vabariigi Valitsusele, peaministrile või ministrile umbusalduse avaldamise arutelu regulatsiooni.

Justiitsminister Urmas Reinsalu teeb valitsusele ettepaneku loobuda Riigikogu põhiseaduskomisjoni 21. novembril algatatud seaduseelnõule arvamuse andmisest.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/e67c2d92-c6e6-428f-9462-09f66838decd

3. Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2017 määruse nr 1 „Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord“ muutmine
Esitaja: kaitseminister Jüri Luik
Tüüp: määruse eelnõu

Kaitseminister Jüri Luik teeb valitsusele ettepaneku muuta määrusega ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse suurust ning tõsta seda seniselt 50 eurolt 300 eurole kuus.

Ajateenija lapse toetuse tõstmisel on lähtutud perekonnaseaduses kehtestatud lapse elatise suurusest, mille kohaselt ei või igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool töötasu alammäärast. Praegu on töötasu alammäär 500 eurot. Seega on igakuise elatise miinimumiks 250 eurot.

Lapse toetust makstakse lisaks ajateenija igakuisele toetusele, mis on sõltuvalt teenistuse kestusest 100 kuni 200 eurot kuus.

Viie aasta lõikes keskmiselt saab ajateenija lapse toetust 60 last. Tänavu on  toetust makstud 48 lapsele.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/f1556d9e-4bf3-42e9-8830-ef3e38e4e7b5

4. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002 määruse nr 240 ""Maksukohustuslaste registri" asutamine ja registri pidamise põhimäärus" muutmine
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste
Tüüp: määruse eelnõu

Rahandusminister Toomas Tõniste teeb valitsusele ettepaneku viia registri pidamise põhimäärus kooskõlla 21. novembril 2018 Riigikogus vastu võetud maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega.

Seadusega muudetakse maksumenetlus sujuvamaks ja lahendatakse praktikas tõusetunud probleeme. Näiteks saab edaspidi maksuvõlga hakata sisse nõudma äriühingu tegelikult juhilt, kes juhatuse liikme varjus tegutsedes on põhjustanud ettevõttele tahtliku maksuvõla.

Edaspidi on füüsilisest isikust ettevõtjal õigus kanda tema majandustegevuses osalev abikaasa, kellega ei ole sõlmitud töölepingut või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks võlaõiguslikku lepingut, töötamise registrisse. See kanne on aluseks tema sotsiaalkaitse saamisel.

Töötamise registrisse lisanduvad uute andmetena ametinimetus, töökoha asukoht ja tööaja määr. Muudatuse eesmärk on vähendada pikemas perspektiivis tööandjate halduskoormust andmete esitamisel.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. Tööandjatel tuleb töötamise registris registreeritud töötajate kohta teha ametinimetuse ja töökoha asukoha kanne hiljemalt 30. juuniks 2019.

Andmed tööaja määra kohta kannab töötamise registrisse Maksu- ja Tolliamet viimase esitatud deklaratsiooni järgi.

Eelnõu link EIS- is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/953c652d-2c66-4203-a3e7-b5db1f5fd68c

5. Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantava 2019. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine
Esitaja: sotsiaalkaitseminister Kaia Iva
Tüüp: määruse eelnõu

Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine on iga-aastane otsus, mida on vaja pensioni kindlustusosaku suuruse arvutamiseks.

Eelnõu kohaselt on isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestuslikuks keskmiseks suuruseks 3114,92 eurot ja seda rakendatakse vanaduspensioni kindlustusosaku suuruse arvutamiseks 1. jaanuarist 2019 kuni 31. märtsini 2020.

Arvestuslikku keskmist suurust kasutatakse uute pensionide määramisel ja ümberarvutamisel neil pensionäridel, kes on ajavahemikul 1. jaanuar 2019 kuni 31. märts 2020 töötanud ning kelle eest on makstud sotsiaalmaksu. Üldist pensionitõusu eelnõu kaasa ei too.

Kindlustusosaku suuruse leidmiseks kasutatakse sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestuslikku keskmist suurust seetõttu, et teadmata on 2019. aasta sotsiaalmaksu tegelik laekumine.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva teeb valitsusele ettepaneku kinnitada isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestuslik keskmine suurus.

Eelnõu link EIS-is: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/1b81e5f6-0490-430f-a546-fa1a6a95c74c

6. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse ja tasuta võõrandamiseks Haapsalu linnale (Niine tn 49 katastriüksus ja Nurga tn 7 kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaminister Siim Kiisler soovib valitsuselt nõusolekut võõrandada Niine tn 49 asuv katastriüksus tasuta ja Nurga tn 7 kinnistu alla selle hariliku väärtuse Haapsalu linnale sotsiaalmaja ja laste mänguväljaku ehitamiseks.

7. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudusele (Vabaduse väljak 1)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: korralduse eelnõu

Keskkonnaminister Siim Kiisler soovib valitsuselt nõusolekut Tallinnas asuva Vabaduse väljak 1 kinnistu tasuta võõrandamiseks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudusele.

8. Vabariigi Valitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine
Esitaja: riigihalduse minister Janek Mäggi
Tüüp: korralduse eelnõu

Riigihalduse minister Janek Mäggi teeb valitsusele ettepaneku tunnistada õigusselguse huvides kehtetuks valitsuse varasemad korraldused, millega otsustati eraldada omandireformi reservfondist toetust Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule ning Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule.

Korralduste kehtetuks tunnistamise aluseks on Riigikogu selle aasta 14. novembril vastu võetud 2018. aasta riigieelarve seaduse muudatus, millega otsustati maksta tegevustoetust Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule 6 753 000 eurot ja Eesti Apostlik-Õigeusu kirikule 1 153 556 eurot.

Tegevustoetuse maksmist käsitlevad lepingud sõlmib rahandusministeerium kirikutega lähiajal.

9. Volitus Sihtasutuse Teater NO99 lõpetamiseks
Esitaja: kultuuriminister Indrek Saar
Tüüp: korralduse eelnõu

Kultuuriminister Indrek Saar soovib valitsuselt volitust riigi sihtasutuse Teater NO99 lõpetamiseks.

Volituse Sihtasutuse Teater NO99 asutamiseks andis Vabariigi Valitsus oma 18. oktoobri 2012 korraldusega ning sihtasutuse asutamisotsuse tegi kultuuriminister sama aasta 16. novembril.

10. Tagatisfondi nõukogu liikme nimetamine
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste
Tüüp: korralduse eelnõu

Rahandusminister Toomas Tõniste teeb valitsusele ettepaneku nimetada nõukogu uue koosseisu liikmeks rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross.

Lisaks ühele valitsuse nimetatud liikmele on nõukogul veel kaheksa liiget. Neist kaks on nimetatud Riigikogu poolt ning üks Eesti Panga ja üks finantsinspektsiooni poolt ning üks krediidiasutusi, pensionifondivalitsejaid ja kindlustusandjaid esindava organisatsiooni poolt.

Nõukogu volituste tähtaeg on neli aastat.

Tagatisfondi eesmärk on krediidiasutuse ja investeerimisasutuse klientide, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kindlustusandjate pensionilepingute kindlustusvõtjate paigutatud vahendite kaitse ning vahendite kogumine kriisilahendusmeetmete ja -õiguste rakendamise rahastamiseks.

11. Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a korralduse nr 387 „2018. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste
Tüüp: korralduse eelnõu

Rahandusminister Toomas Tõniste teeb valitsusele ettepaneku muuta ministeeriumide 2018. aasta riigieelarve täiendavat liigendamist. Need põhinevad Riigikogus 14. novembril 2018 vastu võetud tänavuse aasta riigieelarve seaduse muudatustel ning ministeeriumide ettepanekutel.

12. Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku nimetamine ja tagasikutsumine
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Välisminister teeb valitsusele ettepaneku Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku nimetamiseks ja tagasikutsumiseks.

13. Ülevaade Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 täitmisest
Esitaja: Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes Aivar Rahno
Tüüp: ülevaade

Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes Aivar Rahno annab valitsusele ülevaate Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 peaeesmärkide saavutamisest.

Tulemused on esitatud Euroopa Liidu Nõukogu eri koosseisude kaupa 1. detsembri 2018 seisuga.

Valitsus esitab teadmiseks võetud ülevaate Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile.

14. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni õigusprogrammi ning õiguste ja väärtuste programmi algatuste eelnõude kohta
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu dokumentide kohta

Justiitsminister esitab valitsusele seisukoha võtmiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku, millega luuakse õigusprogramm ning õiguste ja väärtuste programm. Määrustega sätestatakse rahastamisvahendite eesmärgid, vormid ja eeskirjad ning eelarve aastateks 2021-2027.

Mõlema programmi tegevuste elluviimiseks on planeeritud 947 miljonit eurot- õigusprogrammile 305 miljonit eurot ning õiguste ja väärtuste programmile 642 miljonit eurot.

Õigusprogrammi sisuks on õigusalane koolitus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine justiitssüsteemis. Õiguste ja väärtuste programmiga edendatakse aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtusi ning toetatakse kodanikuühiskonna organisatsioone.

Eesti toetab eelnõude eesmärke ja nendes pakutavaid lahendusi. Eesti jaoks on oluline, et jätkataks eelkõige e-õiguskeskkonna projektide toetamist. Samuti on oluline jätkata Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku toetamisega.

Õiguste ja väärtuste programmi puhul peab Eesti vajalikuks eraldi ära märkida programmi laiendamise vajaduse ka neile kodanikuühiskonna organisatsioonidele, mis ei ole Euroopa Liidu ülesed.

Justiitsminister Urmas Reinsalu teeb valitsusele ettepaneku esitatud seisukohad heaks kiita.

15. Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 10. detsembri 2018 istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

Brüsselis Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisel käsitletakse Venezuela kontaktrühma loomise ideed ja EL-i-Venezuela suhete väljavaateid president Maduro uuel ametiajal, reformide elluviimist Lääne-Balkani riikides ning EL-i - Aafrika Liidu koostööd. Veel arutatakse olukorda Aasovi merel ja Kertši väinas. Lisaks võtab nõukogu vastu järeldused Liibüa, Moldova, Myanmari, EL-India strateegia ning naiste olukorra, rahu ja julgeoleku kohta.

Välisminister Sven Mikser teeb valitsusele ettepaneku Eesti seisukohad heaks kiita.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-