Valitsuse 8. aprilli istungi kommenteeritud päevakord

07.04.2021 | 19:15

Valitsuse istung algab homme kell 10 ja toimub videoühenduse kaudu. Kontaktide vähendamiseks toimub valitsuse pressikonverents kell 12 virtuaalselt. Kuna peaminister Kaja Kallas esineb homme poliitilise avaldusega Riigikogus, pole kindel, kas ta jõuab kell 12 pressikonverentsist osa võtta. Võimalusel liitub ta pressikonverentsi jooksul. Pressikonverentsist võtavad osa riigihalduse minister Jaak Aab, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik, samuti sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Palume ajakirjanikel, kes soovivad pressikonverentsil osaleda, võtta ühendust aadressil press@riik.ee.
    • Jaga

1. Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt
Tüüp: Seaduse eelnõu

 

Toodete turujärelevalve valdkonna seadused viiakse kooskõlla uue Euroopa Liidu otsekohalduva määrusega, mis kehtestab turujärelevalve üldnõuded sisuliselt kõikidele Euroopa Liidus ühtselt reguleeritud toodete valdkondadele.

Seaduse muudatusega laiendatakse turujärelevalveasutuste järelevalvepädevusi seoses e-kaubanduses müüdavate toodetega. Asutused saavad juurdepääsu sideandmetele, et neil oleks võimalus tuvastada veebilehe omanikke ja vajadusel piirata veebiliidesele juurdepääsu, nõuda infosisu eemaldamist või hoiatuse kuvamist. Muudatuste eesmärk on tagada võimalikult operatiivselt ohtlike toodete müügilt kõrvaldamine.

Samuti tõhustatakse järelevalvet kolmandatest riikidest pärit toodete üle, selleks kehtestatakse ehitustoodete, isikukaitsevahendite, küttegaasi põletavate seadmete, mänguasjade Euroopa Liidu turul kättesaadavaks tegemisel uus nõue, mille kohaselt peab nende toodete puhul olema tootja poolt määratud Euroopa Liidus asutatud kontaktisik, kelle poole lisaküsimuste või probleemide korral pöörduda ning kes vastutab deklaratsioonide olemasolu, kontrolli ja vajadusel parandusmeetmete tegemise eest.

Piiriüleses koostöös võetakse Euroopa Liidu järelevalveasutuste vahel kasutusele digitaalne töökorraldus ja infovahetus. Täpsustatakse turujärelevalveasutuste pädevust liikluses kasutatavate kergliikurite ja avatud kategooria mehitamata õhusõidukite üle, muudatuste kohaselt ei tee nende seadete turujärelevalvet mitte transpordiamet vaid tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet. Samuti suurendatakse karistuste mõjutuse eesmärgil juriidiliste isikute vastutuse trahvisummat 3200 eurolt 32 000 euroni).

Seadus on kavandatud põhiosas jõustuma 2021. aasta 16. juulil.

 

2. Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohalt vabastamine
Esitaja: kaitseminister Kalle Laanet
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Kaitseminister teeb ettepaneku vabastada Kristjan Prikk kaitseministeeriumi kantsleri ametikohalt 14. mail 2021. aastal tema enda algatusel seoses kandideerimisega teisele ametikohale.

 

3. Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine
Esitaja: kaitseminister Kalle Laanet
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Kaitseminister teeb ettepaneku nimetada kaitseministeeriumi kantsleriks Kusti Salmi. Kantsler  määratakse ametisse viieks aastaks alates 15. maist 2021 kuni 14. maini 2026.

 

4. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Siseministeeriumile päästeauto asendamiseks
Esitaja: rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Valitsuse reservist eraldatakse siseministeeriumile 367 000 eurot avariisse sattunud pääste põhiauto asendamisega seotud kuludeks.

23. jaanuaril sattus Põltsamaa päästekomando auto operatiivväljasõidul raskesse avariisse ja muutus kasutuskõlbmatuks. Kuna õnnetusse sattunud sõiduki taastamine pole mõistlik, tuleb soetada uus Scania põhiauto, mille maksumus on 367 000 eurot.

 

5. Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservist Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile veebilahendusel põhineva aruandluse infosüsteemi arendamiseks
Esitaja: rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Valitsuse reservist eraldatakse Riigikogu Kantselei struktuuriüksusena tegutsevale Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile 17 200 eurot veebilahendusel põhineva aruandluse infosüsteemi arendamiseks.

Senine infosüsteem, milles toimub erakondade poliitilise tegevuse aruannete esitamine, tuleb viia üle uuele platvormile, mis tähendab uue veebilahenduse väljatöötamist. Mahuhinnangu põhjal kulub arendajal töö täitmiseks 29 300 eurot. Komisjoni 2021. aasta baaseelarves on olemas 12 100 eurot.

 

6. Kõrghariduskvalifikatsioonide automaatse tunnustamise lepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Valitsus kiidab heaks kõrghariduskvalifikatsioonide automaatse tunnustamise lepingu eelnõu ning annab haridus- ja teadusministrile volituse lepingu allakirjutamiseks.

Lepingu eesmärk on soodustada õpingute jätkamist ja tööalast liikumist kõrghariduskvalifikatsioonide lihtsustatud vormis tunnustamisega ja edendada lepinguosaliste riikide haridussüsteeme käsitleva teabe vahetust.

Lepinguga lihtsustatakse Balti ja Beneluxi riikide väljastatud kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise protseduuri, muutes kvalifikatsioonide tunnustamise automaatseks, mis tähendab, et kvalifikatsioonide tunnustamisele ei eelne hindamismenetlust. See tähendab, et lepingu järgi näiteks ühe riigi bakalaureusekraad on võrreldav teise riigi bakalaureusekraadiga olenemata sellest, et õppimise aeg võib olla bakalaureusekraadini jõudmiseks erinev.

Vastavad kõrghariduskvalifikatsioonid on esitatud lepingu lisana. Leping hõlmab üksnes kvalifikatsioonide akadeemilist tunnustamist, mis tähendab, et lepingut ei kohaldata kutsealase õppe ja lühiajalise õppe tunnustamiseks, samuti riiklikult heaks kiitmata õppekava tunnustamisele.

Lepingu heakskiitmisega kulusid ei kaasne ja leping ei kuulu Riigikogus ratifitseerimisele. Leping jõustub kolmanda kuu esimesel päeval pärast seda, kui hoiulevõtja on saanud kätte viimase lepingukirja.

 

7. Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamine ja tagasikutsumine
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Välisminister teeb ettepaneku Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamiseks ja tagasikutsumiseks.

 

8. Ministrite kehtestatavate toetusmeetmeid käsitlevate määruste eelnõude heakskiitmine
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; kultuuriminister Anneli Ott
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

COVID-19 piirangute mõju arvestades, kehtestab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister meetmed ettevõtluse ning kultuuriminister meetmed kultuuri- ja spordisektori toetamiseks.

Ministrite meetmete määrused näevad ette 2021. aasta lisaeelarvega eraldatud vahendite valdkondliku rakendamise. Lisaeelarvega planeeritava ettevõtluse abipaketi suurus on 44 miljonit ning kultuuri- ja spordivaldkonna abipaketi suurus on 42 miljonit eurot.

Ministrite toetusmeetmete määruste eelnõude heakskiitmine on vajalik, et ministritel oleks võimalik hakata vajadusel taotlema riigiabi lubasid. Konkreetseid meetmeid saab rakendama hakata siis, kui üldtingimuste määruse eelnõu on vastuvõetud ja jõustunud, milleks omakorda on vajalik 2021. aasta lisaeelarve heakskiitmine Riigikogus.

9. Eesti seisukohad eurorühma ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 16. aprilli 2021. a mitteametlikul videokohtumisel
Esitaja: rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Eurorühmas arutatakse maksejõuetuse raamistike üle. Tõhusad ja ühtsemad ettevõtete maksejõuetusraamistikud ELis on olulised majanduse vastupidavusvõime ja finantsstabiilsuse parandamiseks. Lisaks informeeritakse rahandusministreid digitaalse euroga seotud arengutest ning vaadatakse üle eurorühma dokumentide ja kohtumiste kohta info avaldamise praktika. Antakse ülevaade pangandusliidu erinevate elementide (ühtne hoiusekindlustus, kriisilahendusraamistik, piiriülene integratsioon) aruteludest.

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus on tavapäraselt arutlusel majanduse taastumine, kus lisaks majandusolukorrale käsitletakse ka riikide taaste- ja vastupidavusvõime plaanide hetkeseisu ja Euroopa taaskäivitamise kava rahastamise küsimusi. Toimub esimene mõttevahetus Euroopa arengurahastamise arhitektuuri üle vastvalminud põhjaliku analüüsi alusel. Antakse ülevaade aprilli alguses toimunud G20 rahandusministrite ning keskpankade presidentide kohtumisest.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus