Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord 20. novembril 2014

20.11.2014 | 16:20

Uudis
    • Jaga

Algus kell 16 Stenbocki majas

1. Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2014–2015 täitmisest
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

Riigisekretär esitab valitsusliikmetele teadmiseks ülevaate „Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2014–2015“ täitmisest novembri keskpaiga seisuga.

Ülevaade on vahekokkuvõte ministritele aasta lõpus avaldatava valitsuse tegevusprogrammi aruande koostamisest.

Vastavalt valitsuse 24. aprilli 2014. a istungil otsustatust tuleb riigisekretäril koostöös ministeeriumidega esitada tegevusprogrammi elluviimise kohta üks kord kvartalis ülevaade ministeeriumide kantslerite nõupidamisele ning vajaduse korral ministritele.


2. Raudteesektori rahastamisest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Urve Palo

Viimase nelja aasta jooksul on toimunud raudtee kauba- ja reisijateveo osas suured muudatused. Kui veel aastal 2011 veeti AS Eesti Raudtee infrastruktuuril kaupu 30,5 miljonit tonni, siis 2014. aastaks prognoosib AS Eesti Raudtee kaubaveomahuks 18,5 miljonit tonni ja 2015. aastaks 17,3 miljonit tonni, s.t nelja aastaga on kaubaveomahud langenud ca 40% ja langevad praeguste prognooside kohaselt ka edaspidi. See tendents on loonud olukorra, kus veel 2013. a AS Eesti Raudtee raudteeinfrastruktuuri kasutamise põhiteenuste eest saadavast kasutustasust maksid kaubavedajad 56,1 miljonit eurot, siis 2014. a toimunud veomahtude languse baasilt prognoosib AS Eesti Raudtee kaubavedajate põhiteenustelt laekuvat kasutustasu kokku vaid ca 40,2 miljonit eurot.


Teiselt poolt on probleemiks avaliku reisijateveo poolt makstava raudteeinfrastruktuuri kasutustasu madal tase võrreldes raudteeinfrastruktuuri kasutamise intensiivsusega. Selles osas peab 2015. aastal toimuma muutus, kuna Eesti peab üle võtma direktiivi 2012/34/EL.V


3. Venekeelse avalik-õigusliku telekanali loomisest
Esitaja: kultuuriminister Urve Tiidus

Valitsuskabinet arutas 18.09.2014 nõupidamisel venekeelse teleprogrammi loomist Eesti Rahvusringhäälingus (ERR). Kabinet toetas kanali ettevalmistamise jätkamist alates septembrist 2015 ja tegi ERRle ülesandeks esitada kanali kontseptsioon ning analüüs 20.11.2014.

Kanali loomise eesmärgiks on pakkuda infot Eestis elavatele rahvusvähemustele  senisest rohkem, tugevdada regionaalset kaetust. Aga samuti pakkuda sisu, mida mujalt ei ole võimalik saada: uudiseid ja diskussioone, Eesti jaoks oluliste teemade üle, aga ka meelelahutust ja olemussaateid.

Kultuuriministeerium on alates selle aasta maikuust analüüsinud erinevaid võimalusi Eesti venekeelse meediaruumi arendamiseks. Alternatiivide hindamiseks ning täiendavate ettepanekute saamiseks kutsus kultuuriministeerium juunis kokku vastava komisjoni, kes analüüsis etteantud alternatiive ning tõstis ühe peamise soovitusena esile vajaduse luua eraldiseisev ja täismahuline venekeelne avalik-õiguslik telekanal. Komisjoni liikmete sõnul aitaks venekeelne telekanal kaasa sihtgrupi ühiskondlikule kaasatusele ja võimaldaks edastada neile suunatud informatsiooni nende suhtluskeeles.
 


4. Rail Balticu eelistatud trassist
Esitaja: majandus- ja taristuminister Urve Palo

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teeb valitsuskabinetile ülevaate analüüsidele põhinevast Rail Balticu raudtee trassi kulgemise eelistusest kogu Eesti ulatuses. Samuti kirjeldatakse trassialternatiivide võrdluste põhimõtteid. Lühike ülevaade on esitatud ka kahe raudtee lõigu kohta, mille puhul planeerimiskonsultandi väljapakutud ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelistatud trass ei ühti maavanemate seisukohtadega.

Eelistatud trassi väljavalimine praeguses tööde faasis on oluline, kuna sellest sõltub kogu Rail Balticu projekti edasine kulgemine nii ajalisest kui rahastamise aspektist vaadatuna. Eelistatud trassi kokkuleppele järgnevate tööde teostamise ajagraafik on tihe ning mõjutab oluliselt detailse ehitusprojekti valmimise (2017 – 2018) ning järgnevate hangete ja ehitusperioodi kulgu (2018 – 2024).
 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-