Valitsuskabineti nõupidamine 22. detsembril 2005

22.12.2005 | 14:55

Uudis
    • Jaga

Algus kell 16:00 Stenbocki maja 22.12.2005

1. Informatsioon Eesti ja Vene piiriäärsete alade elanikele viisade väljastamise küsimustes
Esitaja: välisminister Urmas Paet

Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor ja Vene Föderatsiooni peakonsul Narvas allkirjastasid 15. novembril 2005. a töökohtumise protokolli Eesti-Vene piiriäärsete alade elanikele viisade väljastamise küsimustes. Konsulaarkohtumise käigus otsustati, et Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni piiriäärsete elanike piiriületuskord jääb samaks kuni 2. jaanuarini 2007. a või kuni Euroopa Liidu nõukogu vastava määruse jõustumiseni, kui see jõustub varem. Materjali esitamise eesmärgiks on valitsuse teavitamine.


2. Informatsioon Riigikogu väliskomisjoni 19. mai 2005. a soovituste täitmisest Eesti välispoliitika Venemaa strateegia kujundamisel Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames
Esitaja: välisminister Urmas Paet

Välisminister esitab valitsuskabineti nõupidamisele informatsiooni Riigikogu väliskomisjoni 19. mai 2005. a soovituste täitmisest Eesti välispoliitika Venemaa strateegia kujundamisel Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames.


3. Eesti kodakondsuse andmisest eriliste teenete eest
Esitaja: siseminister Kalle Laanet


4. "Eesti elektrimajanduse arengukavast 2005-2015"
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on esitanud korralduse eelnõu ettepanekuga kinnitada "Eesti elektrimajanduse arengukava 2005-2015". Arengukava põhineb "Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalisel riiklikul arengukaval aastani 2015".

Arengukava määratleb elektrimajanduse hetkeolukorra, toob esile Eesti ja Euroopa Liidu liitumislepingus kajastatu, prognoosib elektritarbe arenguid, fikseerib elektrimajanduse arendamise strateegilise eesmärgi, alaeesmärgid ja arvestamist vajavad piirangud, arenduspõhimõtted ning vajalike investeeringute suurusjärgud.

Arengukava strateegiliseks eesmärgiks on tagada turumajanduse tingimustes Eesti rahvusliku elektrisüsteemi optimaalne funktsioneerimine ja areng ning tarbijate nõuetekohane varustamine elektriga võimalikult madalate hindadega.


5. Kokkuvõte innovatsiooniteadlikkuse tõstmise programmi ehk HEI! (Hea Eesti Idee) raames 2005. aastal elluviidud tegevustest
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar

Vastavalt valitsuse 2005. a II poolaasta tööplaanile esitab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kokkuvõtte innovatsiooniteadlikkuse tõstmise programmi ehk HEI! (Hea Eesti Idee) raames 2005. aastal elluviidud tegevustest.

Käesoleva aasta veebruaris avatuks kuulutatud programmi rahastatakse Euroopa Liidu tõukefondidest aastatel 2004-2008 kogumahus 22 miljonit krooni, millest 2005. a. eelarve on 11,8 miljonit krooni.


6. Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimääruse muutmisest
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps

Eelnõu kohaselt viiakse haridus- ja teadusministeeriumi põhimäärusesse sisse abiministri ametikoht ning luuakse õiguslik alus uue haridus- ja teadusministeeriumi osakonna – rahvusvähemuste hariduse osakonna – tekkeks.

Eelnõu rakendumisega määratletakse senisest selgemini abiministri ülesanded ning asend ministeeriumi struktuuris, parandades nõnda ministeeriumi töökorraldust. Samuti täpsustatakse ministeeriumi ülesanded riigi haridus- ja keelepoliitika raames rahvusvähemuste hariduse planeerimisel ja korraldamisel.


7. Kooliameti moodustamisest
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps

Seaduse eelnõu eesmärgiks on luua seaduslik alus haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalas uue valitsusasutuse – kooliameti – loomiseks.

HTM soovib kooliameti luua praeguste ministeeriumi hallatavate asutustena tegutsevate koolivõrgu büroo ning riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse liitmisel.


8. Riiklikust programmist "Eesti ühiskonna väärtusarendus (2007-2011)"
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps

Eelnõu kohaselt võetakse teadmiseks haridus- ja teadusministri esitatud info ning tehakse keskkonnaministrile ülesandeks valmistada ette riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus (2007–2011)” eelnõu.


9. "Metsaseaduse" eelnõust
Esitaja: keskkonnaminister Villu Reiljan

Vastavalt koalitsioonileppele esitab keskkonnaminister valitsuskabineti nõupidamisele metsaseaduse eelnõu koos seletuskirjaga.

Metsaseaduse põhieesmärk on tagada metsade kaitse ja nende säästev majandamine.

Seaduse efektiivne rakendamine peaks tagama:
a) metsade elustiku mitmekesisuse, metsade hea tervisliku seisundi ja tootmisvõime säilimise;
b) võimalused metsa ökonoomseks majandamiseks ja kaitseks;
c) metsasektoriga seotud sotsiaalsete ja piirkondlike eesmärkide täitmise.

Seaduse kõrvaleesmärk on tagada riigi tulundusasutusele – Riigimetsa Majandamise Keskusele riigimetsa majandamiseks õiguslik alus ja määrata Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhiülesanded.


10. Aktsiaseltsi EESTI RAUDTEE erastamislepingust tuleneva investeerimiskohustuse täitmisest
Esitaja: rahandusminister Aivar Sõerd


11. Kodutarbijatele kaugkütte hinnatõusu kompenseerimiseks ette nähtud vahenditest hüvitise eraldamise ja kasutamise korrast ning tingimustest
Esitaja: sotsiaalminister Jaak Aab

Eelnõuga soovitakse kehtestada kaugküttega elamutes elavatele isikutele soojusenergia hinnatõusu kompenseerimiseks hüvitise eraldamise tingimused ja kord.


12. Vabariigi Valitsuse määruste muutmisest seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Esitaja: keskkonnaminister Villu Reiljan

Keskkonnaministeerium on otsustanud kujundada juhtimissüsteemi, mida on võimalik lihtsate meetoditega hallata, korraldada üle kogu Eesti ühtne finantsvahendite jaotamine ja tegevuse planeerimine.

Keskkonnaministeerium pakub lahendusena ühe hallatava riigiasutuse – riikliku looduskaitsekeskuse – moodustamise.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-