Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 14. detsember 2017

14.12.2017 | 10:51

Uudis
    • Jaga

1. Ülevaade Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest
Esitaja: asjaomased ministrid

 

Ülevaade 8.–14. detsembrini 2017. a toimunud nõukogu istungitest

Justiits- ja siseküsimuste nõukogu 7. ja 8. detsembri 2017. a istung


Justiitsküsimused: Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) eelnõud, arestimise ja konfiskeerimise määrus, Brüssel IIa määrus, maksejõuetuse direktiiv.

Justiitsministrite ja siseministrite ühissessioon: sideandmete säilitamine, ülevaade 2014. a justiits- ja siseküsimuste strateegiliste suuniste vaheülevaate kohta. Lõunalauateema: e-õiguskeskkonna tulevik.

Siseküsimused: ühise varjupaigasüsteemi reformi ja ümberasustamise eduaruanne, eu-LISA määruse eelnõu.

 

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 7. ja 8. detsembri 2017. a istung

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordinatsioonimäärus, ligipääsetavuse direktiiv, töö- ja pereelu ühildamise direktiiv, võrdse kohtlemise direktiiv, järeldused e-tervise ja alkoholipoliitika piiriülese mõõtme kohta.

 

Välisasjade nõukogu kaubandusministrite 10.–13. detsembri 2017. a istung

Maailma Kaubandusorganisatsiooni 11. ministrite konverents.

 

Välisasjade nõukogu 11. detsembri 2017. a istung

Iraak, Lähis-Ida. Ühisistungil arenguministritega EL Aafrika poliitika tulevik, uus EL kaubandusabi poliitika.

 

Üldasjade nõukogu 12. detsembri 2017. a istung

Euroopa Ülemkogu järelduste eelnõu, oktoobrikuu Euroopa Ülemkogu järelduste rakendamise ülevaade, 2018. a ühisdeklaratsiooni heakskiitmine, Euroopa Komisjoni 2018. a majanduskasvu analüüs, küberjulgeoleku strateegia tegevuskava.

Lõunalauas: laienemise arutelu kandidaatriikide välisministritega.

Artikkel 50: Brexiti läbirääkimiste seis, Euroopa Ülemkogu suunised.

 

Põllumajandus- ja kalandusnõukogu 11. ja 12. detsembri 2017. a istung

Atlandi ookeani ja Põhjamere järgmise aasta kalapüügivõimalused, ÜPP tulevikku käsitlev teatis põllumajanduse ja toidu tootmise tuleviku kohta.

 

Eelvaade 15.–21. detsembrini 2017. a toimuvatele nõukogu istungitele

Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (energeetika) 18. detsembri 2017. a istungil

Elektrituru korraldus, energialiidu juhtimisraamistik, taastuvenergia direktiiv. 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-