Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 16. november 2017

16.11.2017 | 11:14

Uudis
    • Jaga

1. Ülevaade Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest
Esitaja: asjaomased ministrid

 

Ülevaade 10.–16. novembrini 2017 toimunud nõukogu istungitest

Välisasjade nõukogu kaubandusministrite 10. novembri 2017 istung


Arutusel olid 11. WTO konverentsi ettevalmistused, EL-Jaapani majanduspartnerlusleping, kaubanduslepingud Mehhiko ning Mercosuri piirkonna riikidega.

Välisasjade nõukogu 13. novembri 2017 istung

Arutati Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu tippkohtumise ettevalmistusi, strateegilist kommunikatsiooni, EL ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika edusamme.

Välisasjade nõukogu raames 13. novembril 2017 toimunud kaitseministrite kohtumine

EL alalises struktureeritud koostöös (PESCO) allkirjastati tahteavaldus, arutati EL-NATO koostööd.

Üldasjade nõukogu (ühtekuuluvuspoliitika) 15. novembri 2017 istung 

Arutusel ühtekuuluvuspoliitika tulevik, ühissätete määruse muutmine.

Eelvaade 17.–23. novembrini 2017. a toimuvatele nõukogu istungitele ja kohtumistele

17. novembri 2017 sotsiaaltippkohtumine Göteborgis

Päevakorras tööhõive ja majanduskasvu edendamine, Euroopa sotsiaalmõõtme tulevik. Samuti arutelud hariduse ja kultuuri teemal. Sotsiaalõiguste samba pidulik allkirjastamine.

Üldasjade nõukogu 20. novembri 2017 istung

Euroopa Ülemkogu 14. ja 15. detsembri kohtumise selgitustega päevakava, Euroopa Komisjoni 2018. a tööprogramm, institutsioonidevahelise kokkuleppe rakendamise hetkeseis, Euroopa poolaasta 2018. a tegevuskava, järeldused küberjulgeolekustrateegia paketi kohta (A-punkt). Lõuna volinik G. Oettingeriga mitmeaastase finantsraamistiku teemal.

Üldasjade nõukogu järel toimub 27 liikmesriigi üldasjade nõukogu: Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise läbirääkimiste hetkeolukord, 27 liikmesriigi Euroopa Ülemkogu päevakava, EL agentuuride ümberpaigutamise hääletus.

Haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 20. ja 21. novembri 2017 istung

Haridus, noored: solidaarsuskorpuse määrus, lõpetanute käekäigu jälgimise soovitus.

Kultuur, sport: nõukogu järeldused kultuuri kättesaadavuse edendamise kohta digivahendite kaudu, järeldused treenerite rolli kohta ühiskonnas.

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (eelarve ECOFIN) 17. novembri 2017. a istung

EL 2018. aasta eelarve.

 

2. Informatsioon ASi Tallinna Sadam IPO kohta
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson

 

Valitsus arutab ASi Tallinna Sadama osade aktsiate börsile viimist.

 

3. Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a korralduse nr 93 „Perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine“ muutmisest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson

 

Valitsus arutab transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava muudatusi.

 

4. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamisest ja riigivara üleandmisest, varasemate sellekohaste otsuste muutmisest ning nõusolekust riigivara otsustuskorras võõrandamiseks
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Valitsus arutab muudatusi Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) varades.

 

5. Euroopa Liidu agentuuride Ühendkuningriigist ümberpaigutamisest
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

 

Seoses Ühendkuningriigi rahvahääletuse otsusega Euroopa Liidust lahkuda tuleb Londonis asuvad EL agentuurid – Euroopa Ravimiamet (EMA - European Medicines Agency) ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA - European Banking Authority) teistesse EL liikmesriikidesse ümber paigutada. Valitsuskabinet arutab agentuuride ümberpaigutamist.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-