Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 2. september 2010

02.09.2010 | 11:28

Uudis
    • Jaga

Algus kell 10:30 (arutelu jätkub kell 16.00)
Stenbocki maja, 2. september 2010

1. Riiklike laenutagatiste väljastamisest
Esitajad: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, rahandusminister Jürgen Ligi

Jätkatakse 26. augusti 2010. a kabinetinõupidamisel alustatud arutelu. Ühtlasi käsitletakse ka Riigikontroli auditi "Riigi ettevõtlustoetuste mõju Eesti majanduse konkurentsivõimele" kontrolliaruannet.

Tulenevalt 1. juulil 2010. a toimunud kabinetinõupidamisel otsustatust on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium esitanud kabinetinõupidamisele ülevaate riiklike laenutagatiste väljastamisest.


2. Eesti personalipoliitikast Euroopa Liidu suunal
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

Valitsuskabineti arutelu eesmärgiks on selgitada Eesti Euroopa Liidu-suunalise personalipoliitika väljakujundamise ja elluviimise vajadust ning saada suunis edasiseks tööks.


3. Ida-Virumaa tegevuskavast 2010-2014
Esitaja: siseminister Marko Pomerants

Siseminister esitab valitsuskabinetile arutamiseks Ida-Virumaa tegevuskava aastateks 2010-2014.

Ida-Virumaa 2010-2014 tegevuskavas pakutakse välja lahendusi regiooni probleemide lahendamiseks. Dokument hõlmab järgmisi valdkondi: hariduspoliitika, konkurentsivõimet suurendava majanduspoliitika, kultuuripoliitika, keskkonnapoliitika, sotsiaalpoliitika, ausam ja kiirem õigusemõistmine, riigiasutuste personalipoliitika, riigistruktuuride planeerimine ja ümberpaigutamine Ida-Virumaale, tõepärasema meediakajastuse tagamise riigis toimuvast ning kodanikuühiskonna arendamine piirkonnas.


4. Ülevaade gümnaasiumivõrgu arengutest
Esitaja: haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas

Haridus- ja teadusminister esitab valitsusliikmetele ülevaate gümnaasiumivõrgu arengutest.

Haridus- ja teadusministeeriumi poole on 2010. aasta algusest pöördunud paljud omavalitsusjuhid gümnaasiumi- ja koolivõrgu korrastamise kavadega, mis on oma läbimõtlemise astme, eesmärkide selguse, omavalitsuste siseste ja naaberomavalitsustega peetud läbirääkimiste ning kokkulepete poolest väga erinevad. Levinuim soov on moodustada niinimetatud puhas riigigümnaasium, mis tagab omavalitsustele võimekuse jätkata kvaliteetset põhihariduse pakkumist.

Haridus- ja teadusministeerium on koostanud omavalitsuste laekunud ettepanekute põhjal võimalike riigigümnaasiumide loomise aja- ja tegevuskava ettepaneku aastateks 2011–2013, et peale valitsuskabineti nõupidamise arutelu asuda seda kooskõlastama rahandusministeeriumiga.


5. Tuuleelektrijaamade rajamisest
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Majandus- ja kommunikatsiooniminister on esitanud valitsusele eelnõu, mille kohaselt algatatakse hoonestuslubade menetlus ja keskkonnamõju hindamine tuuleelektrijaamade rajamiseks Liivi lahe, Kihnu ja Ruhnu saarte piirkonda ning Häädemeeste valla rannajoone lähedusse. Taotlused on esitanud Eesti Energia Aktsiaseltsi Taastuvenergia Ettevõte.

Hoonestuslubasid taotletakse 50 aastaks, mis on ligikaudu pool ehitiste eeldatavast püsimise ajast. Vajadusel on tulevikus võimalik nimetatud tähtaega pikendada, kuna püsiva vundamendi tõttu ei ole vaja rajatise baasi uuendada, küll aga tuleb korduvalt välja vahetada generaator.

Ettepaneku hoonestuslubade menetluste algatamiseks või algatamata jätmiseks saab veeseaduse alusel teha majandus- ja kommunikatsiooniministeerium pärast keskkonnaministeeriumi, kaitseministeeriumi, siseministeeriumi, veeteede ameti, lennuameti ja muinsuskaitseameti põhjendatud arvamuse saamist.

Eesti Energia Aktsiaseltsi Taastuvenergia Ettevõte hoonestuslubade taotluste läbivaatamise ja riigiasutustega kooskõlastamisel ei ole tuvastatud menetluse algatamist välistavaid asjaolusid.

Kabinetinõupidamisel on kavas ülalnimetatud ettepanekuga seonduvalt käsitleda tuuleenergeetika küsimusi laiemalt.


6. 2011. aasta riigieelarve eelnõust
Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi

Rahandusminister esitab ülevaate 2011. aasta riigieelarve eelnõu koostamisest.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-