Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 23. november 2017

23.11.2017 | 11:07

Uudis
    • Jaga

1. Ülevaade Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest
Esitaja: asjaomased ministrid

 

Ülevaade 17.–23. novembrini 2017. a toimunud nõukogu istungitest ja kohtumistest

17. novembri 2017. a sotsiaaltippkohtumine Göteborgis

Arutusel olid tööhõive ja majanduskasvu edendamise teemad, Euroopa sotsiaalmõõtme tulevik. Lõuna toimus hariduse ja kultuuri teemal. Samuti allkirjastati sotsiaalõiguste sammas.

 

Üldasjade nõukogu 20. novembri 2017. aasta istung

Päevakorras olid Euroopa Ülemkogu 14. ja 15. detsembri kohtumise selgitustega päevakava, Euroopa Komisjoni 2018. a tööprogramm, institutsioonidevahelise kokkuleppe rakendamise hetkeseis, Euroopa poolaasta 2018. a tegevuskava, järeldused küberjulgeolekustrateegia paketi kohta. Lõuna volinik G.Oettingeriga mitmeaastase finantsraamistiku teemal.

Üldasjade nõukogu järel toimus 27 liikmesriigi üldasjade nõukogu, kus käsitleti: Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise läbirääkimiste hetkeolukorda, 27 liikmesriigi Euroopa Ülemkogu päevakava, EL agentuuride ümberpaigutamise hääletus.

 

Haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu 20. ja 21. novembri 2017. a istung

Haridus, noored: solidaarsuskorpuse määrus, lõpetanute käekäigu jälgimise soovitus.

Kultuur, sport: nõukogu järeldused kultuuri kättesaadavuse edendamise kohta digivahendite kaudu, järeldused treenerite rolli kohta ühiskonnas.

 

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (eelarve ECOFIN) 17. novembri 2017. a istung

EL 2018. a eelarve.

 

Eelvaade 23. novembrist 1. detsembrini 2017. a toimuvatele nõukogu istungitele ja kohtumistele

 

Konkurentsivõime nõukogu 30. novembri ja 1. detsembri 2017. a istung

Plaanis arutada siseturgu ja tööstust: ühtse digivärava määrus, konkurentsivõime kontroll: tööstuspoliitika eesmärgid, ELi tööstuse strateegia. Lõunalauateema: andmemajandus autotööstuses.

Kosmose valdkonnas: ELi Maa seire programmi Copernicus vahehindamise järeldused, Euroopa kosmosestrateegia rakendamise arutelu.

Teadusuuringud: nõukogu järeldused „Programmi „Horisont 2020“ vahehindamisest üheksanda raamprogrammi suunas“ kohta.

 

24. novembri 2017. a idapartnerluse tippkohtumine 

Tulevased koostöövõimalused.

 

29. ja 30. novembri 2017. a Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu tippkohtumine

Suhete tulevik, noored, digitaalsed lahendused.

 

2. Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi valitsuste vahelisest IT-alasest koostöömemorandumist
Esitaja: välisminister Sven Mikser

 

Koostöömemorandumi eesmärk on käivitada Abijanis 28 ja 29. novembril 2017. a EL-Aafrika Liidu tippkohtumisel e-valitsemise regionaalse arenduskeskuse ülesehitamisprotsess Mauritiusel. Memorandum ei too Eestile kaasa otseseid rahalisi ega muid õiguslikult siduvaid kohustusi.

 

3. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Aafrika Liidu Komisjoni vahelisest IKT-alasest koostöömemorandumist
Esitaja: välisminister Sven Mikser

 

Poliitilise raamistiku loomiseks Eesti ja Aafrika Liidu (edaspidi ka AL) vahelisele e-valitsemise alasele koostööle, selle edendamiseks ning rajamaks teed kolmepoolsele Eesti-EL-AL koostööle on vaja sõlmida Eesti Vabariigi Valitsuse ja Aafrika Liidu Komisjoni vaheline informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia alane koostöömemorandum. Peaministril on Abidjanis 29. ja 30. novembril 2017. a toimuval Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu 5.tippkohtumisel võimalik see memorandum allkirjastada AL Komisjoni esimehe Moussa Faki'ga.

 

4. Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma ettepanekutest
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

 

Uuendusmeelsust edendavate ideede korjeks ning läbitöötamiseks tegutses Riigikantselei juures märtsist 2016 kuni juunini 2017 avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm. Ministeeriumide, valitsusväliste organisatsioonide ja ülikoolide esindajatest koosnev rakkerühm töötas välja ettepanekud, kuidas paremate teenuste osutamiseks ning poliitikate tegemiseks suurendada innovatsioonivõimekust avalikus sektoris ja laiemalt ühiskonna valmidust sotsiaalseks innovatsiooniks. Soovitused on suunatud eeskätt Riigikantseleile, Rahandusministeeriumile ja Sotsiaalministeeriumile kui teemade eestvedajatele ja koordinaatoritele.

 

5. Riigikohtu 9. novembri 2017. a otsusest ja munitsipaalüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemisest
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps

 

Haridus- ja teadusminister annab ülevaate Riigikohtu 9.11.2017. a otsusest ja teeb ettepanekud munitsipaalüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemiseks.

 

6. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamisest ja riigivara üleandmisest, varasemate sellekohaste otsuste muutmisest ning nõusolekust riigivara otsustuskorras võõrandamiseks
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Valitsus arutab RKAS-i varade koosseisu muudatusi.

 

7. Ülevaade alkoholiaktsiisi laekumisest ning aktsiisitõusu mõjust
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste

 

Rahandusministeerium esitab ülevaate alkoholiaktsiisi laekumise prognoosi mõjutavatest teguritest ning aktsiisitõusu ärajätmise mõjudest.

 

8. Riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimisest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Valitsus arutab riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimist.

 

9. Hoonestusloa menetluse algatamisest meretuulepargi rajamiseks Saaremaa läänerannikule
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson

 

Eelnõu kohaselt otsustab valitsus hoonestusloa menetluse algatamise Saare Wind Energy OÜ esitatud taotluse alusel kavandatava meretuulepargi rajamiseks Saaremaa läänerannikule.

Küsimus oli valitsuse 16. veebruari 2017. a istungi päevakorras, kus otsustati mitte arutada eelnõu sellel valitsuse istungil.

 

10. Eesti Vabariigi suursaatkonna hoonest Roomas Itaalias
Esitaja: välisminister Sven Mikser

 

Valitsus arutab Eesti Vabariigi suursaatkonna hoone võimalikku omandamist Roomas.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-