Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 25. november 2010

25.11.2010 | 11:07

Uudis
    • Jaga

Algus kell 10:30

Stenbocki maja 25.11.2010

1. Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest

Esitaja: peaminister Andrus Ansip

Kyoto protokolli kohaste lubatud heitkoguse ühikute AAU’de müük toimub läbi rohelise investeerimisskeemi (Green Investment Scheme e. GIS). See tähendab, et AAU’de müügist saadud raha tuleb suunata ostjaga kokkuleppel investeeringutesse, millega kaasneb reaalselt CO2 emissiooni vähenemine. Samuti peavad need investeeringud üldjuhul olema teostatud 2012 aasta lõpuks, mil lõpeb Kyoto aruandluse periood.

Antud kriteeriumid seavad suhteliselt kitsad piirangud võimalikele projektidele. CO2 emissiooni saab vähendada energiasäästu teel, näiteks transpordis energiasäästlikemate sõidukite kasutuselevõtt, hoonete, trasside, katlamajade renoveerimine energiasäästu eesmärgil, mootorite vahetamine efektiivsemate vastu tööstuses. Samuti saab CO2 emissiooni vähendada suurendades taastuvenergia võimsusi. Kvalifitseeruvate projektide sõelast mahub läbi ka taastuvenergia võimsuste suurendamiseks vajaliku infrastruktuuri arendamine, mis vähendab kaudselt CO2 emissiooni, luues eeldused laiemaks taastuvenergia kasutuselevõtuks.

Skeem toimib Kyoto protokolli alusel. Kyoto protokoll jõustus 16. veebruaril 2005. Kyoto protokolli ratifitseerimisega võttis Eesti kohustuse aastatel 2008–2012 vähendada kasvuhoonegaaside (edaspidi KHG) heitkoguseid 1990. aastaga võrreldes 8 protsendi võrra. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ratifitseerimise seadus http://www.riigiteataja.ee/akt/760682.

2. Ülevaade gümnaasiumivõrgu arengutest

Esitaja: haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas

Haridus- ja teadusminister esitas käesoleva aasta septembri alguses valitsuskabineti nõupidamisele ülevaate gümnaasiumivõrgu arengutest. Omavalitsuste laekunud ettepanekute põhjal oli koostatud võimalike riigigümnaasiumide loomise aja- ja tegevuskava ettepanek aastateks 2011–2013.

2011. aastal kava rakendamiseks vajalikud kulud on võimalik katta haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala eelarve riigikoolide kulude piires. Samuti on seoses saastekvoodi müügituluga tagatud vajalikud investeeringud Haapsalusse kavandatavale riigikoolile.

Rahastamise jätkusuutlikuks tagamiseks on haridus- ja teadusministeeriumi eesmärgiks \"Riigi eelarvestrateegia 2012-2015\" koostamise raames fikseerida loodavate riigikoolide rahastamise täiendavad vajadused.

3. Euroopa Liidu patendist ja tõhustatud koostööst

Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Majandus- ja kommunikatsiooniministri informatsioon Euroopa Liidu patendi keeleregulatsiooni väljatöötamisest.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-