Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 26. august 2010

26.08.2010 | 10:54

Uudis
    • Jaga

Algus kell 10:35
Stenbocki maja 26.08.2010

1. Lennujulgestuses läbiviidava taustakontrolli hetkeolukorrast ja taustakontrolli läbiviiva asutuse määramisest
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Majandus- ja kommunikatsiooniminister annab ülevaate lennujulgestuses läbiviidava taustakontrolli korralduse muutmisvajaduste kohta.

Alates 29. aprillist 2010 kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008 raammäärust (EC) nr 300/2008 ning selle rakendusakte. Määrus 300/2008 käsitleb tsiviil-lennundusjulgestuse ühiseeskirju ning sellega tunnistatakse kehtetuks varasemalt valdkonda reguleerinud määrus (EC) nr 2320/2002.

Uus raammäärus 300/2008 täpsustab võrreldes määrusega 2320/2002 nii taustakontrollile allutatud isikute sihtgruppi kui ka toimingu sisu. Taustakontrolli sisu on oluliselt täpsustatud, muu hulgas on antud kontrollile rahvusvaheline terrorismivastase võitluse dimensioon.

2. "Võlaõigusseaduse muutmise seaduse" eelnõust
Esitaja: justiitsminister Rein Lang

Arutelule tuleb eelnõu, millega soovitakse ajakohastada tarbijalepingute ettemaksu õiguslikku korraldust, muutes kehtetuks ettemakse suurust puudutav nõue. Laiemalt on eelnõu eesmärk ajakohastada võlaõigusseaduse regulatsiooni ning viia see kooskõlla Euroopa Liidu direktiividega.

3. Ülevaade riiklike laenutagatiste väljastamisest
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, rahandusminister Jürgen Ligi

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium esitab kabinetinõupidamisele ülevaate riiklike laenutagatiste väljastamise kohta. Rahandusministeerium esitab ka omapoolse analüüsi riiklike laenutagatiste väljastamise kohta.

Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse (KredEx) prognooside kohaselt ületab ettevõtjate nõudlus riiklike laenutagatiste järele seni seaduses lubatud laenutagatiste maksimaalset piirmäära käesoleva aasta suvel. Majanduse elavdamiseks on nende arvates oluline märkimisväärselt suurendada olemasolevate laenutagatiste mahtu.

4. Informatsioon Hollandi Kuningriigilt soomustransportööride ostmise kohta
Esitaja: kaitseminister Jaak Aaviksoo

Hollandi Kaitseministeerium on esitanud pakkumise Hollandi kaitseväele kuuluvate SISU XA-188 soomustransportööride müügiks. Eesti kaitsevägi soovib pakutud XA-188 soomukid kasutusele võtta, et jätkata 1. jalaväebrigaadi mehhaniseerimist ja pakkuda missiooniüksustele mõnevõrra paremat soomuskaitset.

Vastavalt pakkumisele tuleks koos soomustransportööridega Eesti kaitseväele üle kogu Hollandi kaitseväes olev varuosade baas, kõik tööriistad, õppematerjalid jne.

Käesolevaks hetkeks on kaitseministeerium eelläbirääkimiste tulemusena Hollandi poolega kokku leppinud soomukite ühikuhinnad, tarnegraafiku ning maksegraafiku. Tarned on planeeritud ajavahemikku 2010-2015. Projekti kogumaksumus on üle 300 miljoni krooni. Projekti rahastamine on planeeritud sõjalise kaitse tegevuskava 2011-2014 raames.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-