Valitsuskabineti nõupidamise päevakord

10.12.2015 | 10:19

Uudis
    • Jaga

Algus kell 10:15 Stenbocki majas.


1. Täiendatud ,,Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistuste tegevuskavast“
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

Riigisekretär esitab täiendatud ,,Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistuste tegevuskava" vastavalt Vabariigi Valitsuse valitsuskabineti 27. augusti 2015. aasta otsusele, millega tehti ülesandeks esitada Vabariigi Valitsusele täiendatud tegevuskava koos „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019“ koondversiooniga. Eesistumist ettevalmistav valitsuskomisjon on arutanud mitmeid eesistumisega seotud küsimusi ja selle töö tulemusel on kava täiendatud.

Tegevuskavas on märgitud, et Eesti eesistumise võimalikud sisulised eesmärgid tulenevad valitsuse tegevusprogrammis nimetatud eesistumise võimalikest prioriteetidest, milleks on ühtse turu ja digitaalse turu arendamine, energialiidu loomine ning ühtse välispoliitika ja idapartnerluspoliitika tugevdamine. Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 põhimõtetes on täpsustatud, et eesistujana soovime panna kõigis valdkondades rõhku infoühiskonna arengule ja e-lahendustele. Eesti prioriteedid eesistujana kinnitab Vabariigi Valitsus 2017. aasta teisel poolel. Eesistumise teemade üle arvestuse pidamiseks ja nende läbirääkimiste ettevalmistamiseks võetakse kasutusele teemalehed, mida uuendatakse perioodiliselt kuni eesistumise alguseni ning mis kiidetakse enne eesistumist heaks Vabariigi Valitsuse poolt.


2. Eesti seisukohtadest seoses Ühendkuningriigi Euroopa Liidu liikmesusega
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

Ühendkuningriigi (UK) valitsus on korduvalt väljendanud soovi enda suhte reformimiseks Euroopa Liiduga. Sellel teemal peetavate läbirääkimiste tulemuste põhjal kavatsetakse UK-s viia hiljemalt 2017. aasta lõpuks läbi Euroopa Liitu kuulumist puudutav referendum. Sellest tulenevalt saatis UK peaminister David Cameron 10. novembril 2015 kirja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskile, milles on välja toodud need muudatused, mida britid oma suhetes Euroopa Liiduga soovivad läbi rääkida, et kindlustada toetust „jah“-kampaaniale referendumi läbiviimisel. Muudatused, mida UK soovib läbi rääkida on euroala ja sellesse mittekuuluvate liikmesriikide omavahelised suhted, EL-i konkurentsivõime tugevdamine, suveräänsus ning isikute vaba liikumine. UK soovib muudatused kinnistada võimalikult tugevalt ja pöördumatult, sealhulgas vajadusel muutes ELi aluslepinguid.

UK EL liikmesuse teemat on planeeritud ühe päevakorrapunktina arutada 17.-18. detsembri ülemkogul.

 

3. Team Estonia kontseptsioonist
Esitaja: peaminister Taavi Rõivas

Valitsuse tegevusprogrammi kohaselt parandatakse välismajanduspoliitikaga tegelevate institutsioonide koostööd ning tarkade välisinvesteeringute ja tasuvate töökohtade Eestisse toomiseks kaalutakse asutusteülese koordinatsiooniplatvormi „Team Estonia“ loomise vajalikkust.

Peaminister esitab kabinetinõupidamisele sellekohased ettepanekud.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-