Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 28. november 2019

28.11.2019 | 11:21

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 28. november 2019

1. Ettepanekust Keskkonnaministeeriumile tema valitsemisel oleva Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise teel võõrandamiseks või hoonestusõigusega koormamiseks
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
 

Keskkonnaminister tutvustab valikuid Tootsi tuulepargi kinnistu asjus.
 

2. Valitsuskabineti 15. augusti 2019. a nõupidamise otsuse „Hoonestatud kinnisvara investeeringuotsuste ettepanekutest“ muutmisest
Esitaja: siseminister Mart Helme
 

Siseminister tutvustab valitsusele ettepanekuid tänavu augustis tehtud investeeringuotsuste muutmise kohta.
 

3. „Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035“ koostamise ettepanekust
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps
 

Haridus- ja teadusminister annab ülevaate haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 koostamise ettepanekust. Uus arengukava on kehtiva Eesti elukestva õppe strateegia 2020 jätkustrateegia, milles seatakse hariduse sihid järgmiseks 15 aastaks. Arengukava hõlmab nii üldharidust, kutseharidust kui kõrgharidust. Uue arengukavaga luuakse võimalused ja tingimused elukestvaks õppeks, pöörates seejuures tähelepanu õpivõimaluste valikuterohkusele ja kättesaadavusele, sujuvale liikumisele haridustasemete ja -liikide vahel. Olulisel kohal on õppija omavastutus, õpitahe ja -harjumused ning õppijakeskse õppe põhimõtted. Tulenevalt kiiretest muutustest tööturul peab haridussüsteem aastal 2035 toetama igas vanuses inimeste kiiret ümber- ja täiendusõpet ning pakkuma õpet, mis vastab tööturuvajadustele.


4. "Noortevaldkonna arengukava 2021–2035" koostamise ettepanekust
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps
 

Haridus- ja teadusminister teeb valitsusele ülevaate noortevaldkonna arengukava koostamisest. Noortevaldkonna arengukava 2021–2035 on jätkustrateegia kehtivale noortevaldkonna arengukavale. Arengukava koostamisel lähtutakse eelnevalt käsitletud senise olukorra analüüsist ja lahendamist vajavate probleemide kirjeldusest ning arengukava elluviimisel lähtutakse kolmest peamisest fookusest: noorte eneseteostuse võimalused; noorte kaasatus otsustesse; kvaliteetne noorsootöö.


5. Esimese Eesti põhiseaduse vastuvõtmise 100. aastapäeva tähistamisest
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg
 

Justiitsminister tutvustab Eesti põhiseaduse 100. aastapäeva tähistamise ettepanekuid. Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest möödub 2020. aastal sada aastat. Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril. Tegemist oli omas ajas väga kaasaegse ning uuendusliku õigustekstiga, mis tõstis esile isikute põhiõiguseid ning tähtsustas riigi põhilisi alustalasid. Eesti põhiseadus oli eeskujuks nii Läti kui ka Soome vastavatee õigusaktidele.


6. Strateegilise planeerimise korrastamisest
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop
 

Riigisekretär annab valitsusele ülevaate riigi strateegilise planeerimise korrastamise ettepanekutest.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-