Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 30. november 2017

30.11.2017 | 10:39

Uudis
    • Jaga

1. Ülevaade Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest
Esitaja: asjaomased ministrid

 

Eelvaade 1.–7. detsembrini 2017. a toimuvatele nõukogu istungitele ja kohtumistele

 

Eurorühma 4. detsembri 2017. a kohtumine ning majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 5. detsembri 2017. a istung

Eurorühma päevakorras: eurorühma presidendi valimine, eurorühma tööprogramm 2018. a I poolaastal, Kreeka, Küprose, Hispaania ülevaated.

Laiendatud eurorühm hakkab arutama: majandus- ja rahaliidu (EMU) süvendamine.

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu päevakorras: pangandusliidu tugevdamine (panganduse riskide vähendamise meetmed, ühtne hoiusekindlustus, viivislaenud), e-kaubanduse käibemaksupakett, EL must nimekiri maksunduses koostööd mittetegevatest riikidest, digimajanduse maksustamine, Euroopa poolaasta 2018.

 

Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transport ja telekommunikatsioon) 4. ja 5. detsembri 2017. a istung 

 

Transpordi nõukogus arutusel: maanteepaketi sotsiaal- ja turusamba eelnõud, teekasutustasude eelnõud, nõukogu järeldused üleeuroopalise transpordivõrgu ja Euroopa ühendamise rahastu rakendamise kohta, transpordisektori digitaliseerimine.

Telekommunikatsiooni valdkonnast päevakorras: BERECi määrus, e-privaatsuse määrus, andmete vaba liikumise määrus. Lõunalauaarutelu: digivaldkonna (taristu, teenused, jne) investeerimispoliitika ja -prioriteedid 2020. aasta järel.

 

Justiits- ja siseküsimuste nõukogu 7. ja 8. detsembri 2017. a istung

 

Justiitsküsimustes arutatakse: Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) eelnõud, arestimise ja konfiskeerimise määrust, Brüssel IIa määrust, maksejõuetuse direktiivi.

Justiitsministrite ja siseministrite ühissessioonil arutamisel: sideandmete säilitamine, ülevaade 2014. a justiits- ja siseküsimuste strateegiliste suuniste vaheülevaate kohta. Lõunalauateema: e-õiguskeskkonna tulevik.

Siseküsimustes arutatakse: ühise varjupaigasüsteemi reformi ja ümberasustamise eduaruanne, eu-LISA määruse eelnõu.

 

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 7. ja 8. detsembri 2017. a istung 

 

Arutamisel sotsiaalkindlustussüsteemide koordinatsioonimäärus, ligipääsetavuse direktiiv, töö- ja pereelu ühildamise direktiiv, võrdse kohtlemise direktiiv, järeldused e-tervise ja alkoholipoliitika piiriülese mõõtme kohta.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-